Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması

21 Ekim 2020

Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Etki Analizi Çerçevesinde Ülke Görüşü
 

Avrupa Birliği’nin 2050 yılı itibariyle karbon-nötr bir kıta olma yönündeki hedefine giden yolda, iklim değişikliğinin önümüzdeki yıllarda AB’nin sanayi ve ticaret politikaları da dahil tüm politikalarına nüfuz etmesini öngören Avrupa Yeşil Mutabakatı, 11 Aralık 2019 tarihinde açıklanmıştır. Avrupa Yeşil Mutabakatı ile hayata geçirilmesi hedeflenen değişiklikler, sanayiden finansmana, ulaştırmadan enerji ve tarıma uzanan bir dizi alanı kapsamaktadır. Mutabakat, AB’nin bahse konu alanlardaki mevzuat ve politikalarını gözden geçirmesini gerektirmekte ve esasen iklim-nötr olma hedefine ulaşmanın öngörüldüğü 2050 yılına kadar AB sanayisinin dönüşümünü gerektiren yeni bir büyüme stratejisini teşkil etmektedir.
 
Avrupa Yeşil Mutabakatının gerektirdiği dönüşüm ve ilave sera gazı azaltım hedeflerinin Avrupa sanayisi üzerinde yaratacağı maliyet karşısında Avrupa’nın rekabetçiliğinin korunabilmesi ve üretimin, emisyon azaltım hedefi AB’den az olan ülkelere kaymasının (karbon kaçağının) önlenmesi için ise, “Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması”nın hayata geçirilmesi gündeme gelmiştir. 
 
Avrupa Yeşil Mutabakatı belgesinde, seçili sektörler için ithalat fiyatının, eşyanın karbon içeriği dikkate alınarak belirlenmesine ilişkin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasına dair önerinin 2021 yılında sunulması öngörülmektedir. Söz konusu önlemin ne şekilde tasarlanacağı, uygulama usul ve esasları ile seçili sektörler henüz açıklanmamış olup; önlemin, eşyanın karbon içeriğini daha doğru yansıtacak şekilde ithal fiyatının belirlenmesini temin edeceği belirtilmektedir.
 
Bununla birlikte, AB, söz konusu mekanizmanın içeriğinin belirlenmesi ve bundan etkilenebilecek tüm paydaşlarla birlikte etkilerinin ele alınabilmesi adına 4 Mart 2020- 1 Nisan 2020 tarihleri arasında “geri bildirim süreci” yürütmüş bulunmaktadır. Geri bildirim süreci kapsamında, ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları ve tüm özel sektör örgütlerinden alınan görüşler çerçevesinde ülke pozisyonu oluşturularak Komisyona iletilmiştir. Ülke görüşümüz çerçevesinde, AB ile ülkemiz arasındaki Gümrük Birliği başta olmak üzere AB’nin Dünya Ticaret Örgütü ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülükleri hatırlatılarak ülkemizin AB’nin Gümrük Birliği ortağı olması sebebiyle üçüncü ülkelerden ayrışan farklı konumuna vurgu yapılmıştır. Ayrıca, Komisyon’a bu süreçte Ortaklık Anlaşmaları çerçevesinde ülkemize danışma yükümlülükleri hatırlatılmıştır.  
 
Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Etki Analizi Çerçevesinde Komisyon’a iletilen Ülke Görüşüne ulaşmak için tıklayınız.