Kıymet

07 Ağustos 2019
Soru: Uzlaşmanın kapsamı ve uzlaşmada yetklili birim nedir?

Cevap: Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği ve anılan yönetmelikte değişiklik yapan  yönetmeliklerde belirtildiği üzere;
Beyan ile gümrük idaresince yapılan tespit sonucunda belirlenen veya gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilen farklılıklara ilişkin tebliğ edilen gümrük vergileri alacakları ile Kanunda ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen cezaların tümü uzlaşma kapsamındadır.
Bu Yönetmelik kapsamına giren başvurularda; konusu 500.000. – TL’ye kadar olanlar (bu tutar dâhil) için Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonları, 500.000. – TL’yi aşanlar için ise Merkezi Uzlaşma Komisyonları yetkilidir.
Uzlaşmaya konu olabilecek vergi alacakları ve para cezaları yönetmelik ekinde yer almaktadır.

Soru: KDV oranının yanlış beyan edilmesi durumunda uygulanacak ceza nedir?

Cevap:  2013/39 sayılı Genelge ile konuya düzenleme getirilmiştir. KDV oranının yanlış beyan edilmesi nedeniyle eksik KDV uygulanması durumlarında 4458 sayılı Gümrük Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 234 üncü maddesinin 1/a bendinin uygulanması gerekmektedir.