Faaliyet İzni (Lisans) İçin İstenilen Belgeler

24 Eylül 2021

LİSANSLI DEPO İŞLETMESİ FAALİYET İZNİ VERİLMESİNDE İSTENEN BELGELER
 

 1. Başvuru dilekçesi,
 2. Lisans başvuru formu [1]
 3. İşletmenin tesisleri ile lisanslı depoculuk faaliyeti kapsamında depolayacağı ürünler için düzenlenmiş sigorta poliçelerinin onaylı suretleri,
 4. Yetkili sınıflandırıcı ile akdedilen sözleşme,
 5. Borsa ile akdedilen sözleşme[4],
 6. Teminat yükümlülüğünün yerine getirildiğini gösterir tutanak [2] [3],
 7. Depolama kapasitesine göre Bakanlıkça belirlenen sermayenin tamamının ödendiğine dair yeminli veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu,
 8. Şirketin, serbest muhasebeci mali müşavirlerce veya Bakanlıkça gerekli görülmesi durumunda yeminli mali müşavir ya da bağımsız denetim kuruluşlarınca düzenlenen veya onaylanan son bir yıla ait bilanço, gelir gider tablosu ile istenilen ek mali tabloları,
 9. Yöneticiler ile varsa şube sorumlularının ismi, T.C. kimlik numarası, ikamet adresi ve eğitim durumunu gösterir beyanname,
 10. Personelin isim, unvan, görev ve sorumlulukları ile iş tanımlarını gösterir personel ve organizasyon şeması,
 11. İşletmenin bina ve tesislerinin mülk sahibi veya kiracısı olunduğuna dair yazılı beyan,
 12. İşletme ve depolar ile varsa şubelerin yerleşim planı,
 13. Şirket yönetim kurulunca belirlenen lisanslı depo ücret tarifesine ilişkin dilekçe[3] [4],
 14. Prim ve indirim tarifesine ilişkin Türkiye Ürün İhtisas Borsası görüşü ve söz konusu tarifenin Bakanlıkça onaylanmasına ilişkin dilekçe [3] [4],
 15. Ürün senetlerini imzalamaya yetkili kişilerin isimlerinin tescil ve ilan edildiğini gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi sureti [3],
 16. Bakanlıkça belirlenen lisans bedelinin ilgili hesaba yatırıldığını gösterir dekont [3].
 
 

[1] Lisanslı depo işletmesine kuruluş izni verilmesi aşamasında bildirilen hususlarda değişiklik olması durumunda, lisanslı depo işletmesi lisans başvuru formu ile birlikte bu değişikliğe ilişkin form da doldurularak Bakanlığa sunulur.
[2] Lisans kapsamındaki depo kapasitesinin ürün rayiç bedelinin %15’inden az olmamak üzere Bakanlıkça belirlenen ve kabul edilen lisanslı depo teminatının verilmesi zorunludur. İstenen teminat tutarına eşit nakit para, banka teminat mektubu, gayrimenkul rehni veya sorumluluk sigortası, mevzuatta öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesinde temerrüde düşülmesi halinde Fona bu tür teminatı alış, satış, düzenleme ve transfer gibi her türlü tasarrufta bulunma yetkisi veren bir gayri kabili rücu yetki belgesiyle birlikte verilir.
[3] 6, 13, 14, 15, 16 nolu belgeler Lisans Başvurusu İnceleme Komisyonu raporunun Bakanlıkça uygun görülmesinden sonra verilir.
[4] Lisanslı depo işletmesine şube faaliyet izni verilmesi aşamasında söz konusu belgeler aranmaz.

LİSANS BAŞVURU FORMU EK-1
LİSANS_BASVURU_BELGESİ EK-2
PRİM ÜCRET DİLEKÇE EK-3