İthalat Rejimi Kararı (Karar Sayısı : 3350 ) (Değişiklikler İşlenmiş)

02 Şubat 2022
Karar Sayısı: 3350
Resmi Gazete : 31 Aralık 2020 tarih ve 31351 Sayılı 3. Mükerrer

İTHALAT REJİMİ KARARI
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Yetki
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, ithalatın ülke ekonomisi yararına ve uluslararası ticaretin gereklerine uygun olarak düzenlenmesini sağlamaktır.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Karar; ithalata ilişkin genel yetkiyi, ithalatın esaslarını, ithalat işlemlerini yürütme koşullarını, ithal eşyaya uygulanacak gümrük vergisi, ek mali yükümlülük ile eş etkili vergi ve mali yükleri, ithalatta takip edilecek madde politikalarını ve ithalatla ilgili izinleri kapsar.

Yetki
MADDE 3- (1) Bu Kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğler çıkarmaya, izin ve talimatları vermeye, ithalatın her aşamasında gerekli görülecek değişiklikleri yapmaya ve önlemleri almaya, ithal eşya fiyatlarının gerektiğinde kontrolünü yapmaya veya yaptırmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) yetkilidir.
(2) İthalat izinlerinin verilmesi, ithalat ile ilgili önlem ve kısıtlamaların uygulanması, ithal eşya fiyatlarının gerektiğinde kontrolünün yapılması ile ilgili görev ve yetkiler Bakanlıkça kullanılabileceği gibi, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ veya verilecek talimatla, diğer kamu kurumları ve/veya ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine de kısmen veya tamamen devredilebilir.


İKİNCİ BÖLÜM
İthalata İlişkin Genel Esaslar
İthalatın yürütülmesi
MADDE 4- (1) İthalat; bu Karar ile bu Karara dayanılarak çıkarılacak tebliğler, ilgili kuruluşlara verilecek talimatlar, ikili ve çok taraflı anlaşmalar hükümleri çerçevesinde yürütülür.
(2) Türkiye ile ticari ilişkilerinde ticaret ve ödemeler dengemizi bozacak nitelikte kayıtlar koyan veya uygulama yapan, anlaşmalar ile kararlaştırılan yükümlülüklerini yerine getirmeyen, ithalat rejimimizin genellik ilkesi ile bağdaşmayacak şekilde ayırıcı işlemler uygulayan ülkeler, kuruluşlar ve firmalar hakkında taraf olunan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde uygun görülecek gerekli önlemler alınır.
(3) Ticaret politikası önlemleri; İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat, İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat, İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Mevzuat, İthalatta Gözetim Uygulanması Hakkında Mevzuat, Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat, İkili Anlaşmalar ve Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat ile Türkiye’nin Ticari Haklarının Korunması Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

İthalat yasak ve kısıtlamaları
MADDE 5- (1) Kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği, insan, hayvan ve bitki sağlığının korunması, sınai ve ticari mülkiyetin korunması amaçlarıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde alınan önlemlerin kapsamı dışındaki eşyanın ithali serbesttir.
(2) İthalatı kanunlarla belirli kurum ve kuruluşlara bırakılmış eşya ithali ancak, bu kurum ve kuruluşlar tarafından veya bu kurum ve kuruluşlar tarafından yetkilendirilenler tarafından yapılabilir.
(3) Yurda sokulmaları yürürlükteki mevzuat ile kayıt ve şarta bağlanan veya özel izne tabi bulunan eşya hakkındaki hükümler saklıdır.

İthalatta kambiyo işlemleri
MADDE 6- (1) İthalat bedellerinin ödenmesi, kambiyo mevzuatı hükümlerine tabidir.

Özel nitelikli eşya
MADDE 7- (1) Eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) eşyanın ithali izne tabidir.

İthalat işlemlerini yürütme
MADDE 8- (1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca vergi kimlik numarası verilen her gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişi ortaklıkları ithalat işlemlerini yürütebilir.
(2) Ancak;
a) Özel anlaşmalara dayanan ithalatta,
b) Kitap ve diğer yayınların ithalatında,
c) Ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerde Bakanlıkça perakende satışına izin verilen eşyanın ithalatında,
vergi kimlik numarasına sahip olma şartı aranmaz.
(3) İthalatta gözetim uygulamaları ve tarife kontenjanları ve kota uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek ithalat işlemlerini yapmaya hakkı olacak kişilere ilişkin olarak, gerektiğinde ilgili mevzuatında özel şartlar belirlenebilir.
(4) Kambiyo mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ithalat yapmak isteyen kişiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde almaları gereken belgeler veya bu belgeler yerine geçen bilgilerle birlikte doğrudan gümrük idarelerine başvururlar.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İthal Eşyaya Uygulanacak Mali Mükellefiyetler
 
İthalatta uygulanacak gümrük vergisi oranları ile ek mali yükümlülükler
MADDE 9- (1) İthalatta uygulanacak gümrük vergisi oranları ile ödenecek ek mali yükümlülüğü gösterir listeler (ekli I,  II, III, IV, V,VI ve VII sayılı listeler) kapsamındaki eşyaya ait gümrük vergisi ve ek mali yükümlülükler ilgili listelerde gösterildiği şekilde belirlenmiştir. Ancak, II sayılı liste kapsamında yer alan eşyanın, aynı zamanda V veya VI sayılı listede yer alması durumunda, II, V ve VI sayılı listelerde belirtilen gümrük vergisi oranlarından daha düşük olanı uygulanır.
(2) I sayılı liste kapsamı eşyadan, VII sayılı listede gümrük tarife istatistik pozisyonu ve tanımları belirtilenlerin, “Üretimi Gerçekleştirilecek Nihai Ürün” sütununda ilgili eşyanın karşısında gösterilen ürünlerin imalinde kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde gümrük vergileri karşısında gösterilen oranda uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir. Bu fıkra kapsamı eşyaya ek mali yükümlülük uygulanmaz.
(3) EK-1’de yer alan gelişme yolundaki ülkeler, özel teşvik düzenlemesinden yararlanacak ülkeler ile en az gelişmiş ülkelere yönelik Türkiye’nin tek taraflı tercihli tarifeleri II sayılı listenin “GTS Ülkeleri” (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Ülkeleri) bölümünde yer alan sütunlarda düzenlenmiştir. Genelleştirilmiş tercihler sisteminden yararlanacak ülkelerin “Hariç Sektörler” kapsamında yer alan eşyadan yapılacak ithalatta, bu ülkeler için II sayılı listenin “D.Ü.” (Diğer Ülkeler) sütunu, V ve VI sayılı listede belirtilen gümrük vergisi oranlarından daha düşük olanı uygulanır. GTS Ülkelerinin sektör ve eşya kapsamını gösteren listeleri (EK-2), (EK-3) ve (EK-4)’te yer alır.
(4) III sayılı liste (İşlenmiş Tarım Ürünleri) kapsamı eşyanın karşılarında (T1), (T2) işaretlerinin bulunduğu durumlarda, söz konusu eşya için yapılan tahlil sonuçlarına göre
Tablo 1 (Bileşim Tablosu) kullanılarak tespit edilen kod numarasına Tablo 2’de (Tarım Payı Tablosu) tekabül eden ek mali yükümlülük tahsil edilir.
 (5) Serbest bölgelere veya antrepoya alınan ya da Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak Avrupa Birliği’ne ihraç edilmesi halinde, varsa telafi edici verginin hesaplanmasında, ithal ülke ve eşyasına İthalat Rejimi Kapsamında uygulanan ithalat vergisi oranı ile Avrupa Birliği Ortak Gümrük Tarifesinde uygulanan en düşük gümrük vergisi oranı karşılaştırılır ve daha düşük olan vergi oranı tatbik edilir.

Ek mali yükümlülük uygulamasına ilişkin esaslar
MADDE 10- (1) Ek mali yükümlülük ödenerek ithal edilecek eşya, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte geçerli miktar ve oranlar kadar ek mali yükümlülüğe tabidir. Ancak; 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesi çerçevesinde gümrük vergilerinden muaf olarak gerçekleştirilecek ithalat ek mali yükümlülüğe tabi değildir.
(2) Ek mali yükümlülük, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte gümrük idarelerince tahsil edilir. Bu ek mali yükümlülüğün, ilgililerce süresi içinde yatırılmaması durumunda, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
(3) Ek mali yükümlülük hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanır.
(4) İthalat işlemlerine ilişkin mevzuatta yer alan toplu konut fonu ve ilave toplu konut fonuna yapılan atıflar, ek mali yükümlülüğe yapılmış sayılır.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri
MADDE 11- (1) Türk müteahhitlik firmalarının yurt dışında inşaat, tesisat, montaj mühendislik, proje, müşavirlik, işletme, bakım ve onarım gibi üstlendikleri işlerle ilgili olarak satın aldıkları makine ve teçhizatın Türkiye’ye kesin ve geçici ithali ile bunlara ilişkin süre uzatımları Bakanlığın iznine bağlıdır.

Fuar ve sergilerde ithalat işlemleri
MADDE 12- (1) Ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerin ithalatla ilgili işlemlerinin düzenlenmesine ve yürütülmesine Bakanlık yetkilidir.

Kamu ithalatı
MADDE 13- (1) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 2 nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları tarafından serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılacak ithalata ilişkin gümrük beyannamesinin tescilinde Bakanlığın izni aranır.
(2) İlgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler ile istisnai hükümler saklı kalmak kaydıyla, birinci fıkra kapsamında verilen izinler, diğer mevzuata göre alınması gereken izin ve belgelerin yerine geçmez.

Muafiyet
MADDE 14- (1) Uluslararası anlaşmalara, resmi dış kredi anlaşmalarına veya kanunlara dayalı olarak çıkarılan gümrük muafiyeti veya indirimi içeren düzenlemelerin uygulanmasına devam olunur.
(2) Milli Savunma Bakanlığı veya adına ithalat yapacak olan kamu kurum ve kuruluşları ithalatta alınan gümrük vergisi, ek mali yükümlülük ve harçlardan muaftır.
(3) Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde özel veya kamuya ait müzelerde sergilenmek üzere ithal edilecek her türlü eşya, gümrük vergisi, harç ve ek mali yükümlülüklerden muaftır.

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) kapsamında yapılan ithalat
MADDE 15- (1) Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) kapsamında yapılan ithalata ilişkin işlemler, aşağıda belirtilen esaslara ve Bakanlıkça verilen talimatlara göre yürütülür.
a) NATO ithalatı için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca onaylanmış üç nüsha “Müracaat Mektubu” ile gümrük idarelerine başvurulur.
b) NATO ortak alt yapı projelerinin sona ermesinden sonra, ilgili merciin görüşü alınarak her türlü mali yükümlülüklerin ödenmesi kaydıyla mal, eşya, malzeme ve araçların ithalatçılarına bırakılması Bakanlığın iznine tabidir.

Kesin ithalat
MADDE 16- (1) Mali mükellefiyetleri teminata bağlanmak suretiyle geçici olarak yurda giren eşyadan (ATA Karnesi kapsamında gelenler dâhil); kesin ithalinin talep edildiği tarihte yeni ve kullanılmamış eşyanın bedelleri ödenmek suretiyle kesin ithali (kısıtlayıcı hükümler saklı kalmak kaydıyla), gümrük idarelerince sonuçlandırılır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 17- (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı, eki listeler ve ekleri değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) İlgili mevzuatta 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına yapılan atıflar bu Karara yapılmış sayılır.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 1/1/2022 tarihi itibarıyla gümrük vergisi yükselen eşya için, 1/1/2022 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın 28/2/2022tarihine kadar (bu tarih dâhil) ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmesi halinde, bu Kararın yayımından önceki gümrük vergisi oranları uygulanır.(1)(3)

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Dahilde İşleme Rejimi kapsamında 1/1/2017-31/12/2020 tarihleri arasında Avrupa Birliği’ne yapılmış olan ihracatta, varsa telafi edici verginin hesaplanmasında, anılan dönemde bu verginin hiç ödenmemiş veya 9 uncu maddenin beşinci fıkrası çerçevesinde ödenmiş olması kaydıyla, anılan fıkra hükümleri tatbik edilir. Gümrük mevzuatının ilgili hükümleri saklıdır.(2)(3)

Yürürlük
MADDE 18- (1) Bu Karar 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 19- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

(1) 31/12/2021 tarihli ve 31706 3. Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5052 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 3 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan “1/1/2021” ibareleri “1/1/2022” şeklinde, “28/2/2021” ibaresi “28/2/2022” şeklinde değiştirilmiştir.
(2) 31/12/2021 tarihli ve 31706 3. Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5052 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 4 üncü maddesiyle bu maddede yer alan “1/1/2018-31/12/2019” ibaresi “1/1/2017-31/12/2020” şeklinde değiştirilmiştir.
(3) Bu değişiklik 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.
(4) 31/12/2021 tarihli ve 31706 3. Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5052 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 7 nci maddesiyle bu Kararın ekinde yer alan listeler ve ekler değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmış; aynı Karara ekte yer alan listeler ve ekler ilave edilmiştir.

Ekleri için tıklayınız.
 
  Cumhurbaşkanı Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
31/12/2020 31351 (3. Mükerrer)
Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapan KararlarınYayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi Sayısı
1. 20/3/2021 31429
2. 20/4/2021 31460
3. 5/6/2021 31502
4. 26/10/2021 31640
5. 31/12/2021 31706 3.Mükerrer