Dış Ticaret Politikası ve Vergiler

04 Eylül 2018

İthalat Rejimi

 Tayland'ın ortalama MFN oraı 2011 yılı için %10,4'tür. Tayland DTÖ üyeliği çerçevesinde bütün tarım ürünlerinde gümrük vergisi oranlarını MFN kuralları çerçevesinde belirlemiştirve bunları değiştirememektedir. Ancak sanayi ürünlerinde bu oran %70'tir. Geriye kalan %30'luk ürün grubunda Tayland gümrük vergisi oranlarını istediği kadar arttırabilmekte özgürdür. Tayland motorlu araçlarda %80'lik gümrük vergisi uygularken motosikletlerde bu oran %60, bazı plastik ürünlerinde ise %30'dur. 

Tarım ürünlerinde işlenmiş gıdada gümrük vergisi oranları %30 ile %50 arasında değişmektedir. Et, taze sebze ve meyve, taze peynir ve baklagillerde de yüksek oranda gümrük vergisi uygulanmaktadır.

Bazı ürünlerin ithalatı gümrük kontrollerine tabi olup Ticaret Bakanlığı’ndan alınacak lisans ve izin ile yapılabilmektedir. Kontroller geniş çapta liberalleştirilmiş olmakla birlikte 50’den fazla ürün sınıfında ithalat lisansı gerekmektedir. Bunlar zaman içinde Bakanlık tarafından duyurularak değişebilmektedir. Belirlenen ürünlerin ithalatı için Bakanlıktan izin ve lisans temin edilmesi gerekmektedir. Lisans başvurusu için tedarikçinin teklifi, teyidi, faturası ve diğer istenen evrakı getirmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen ürünlerin yanı sıra diğer bazı kanunlarla ithalat kontrolü yapılan ürünler de bulunmaktadır. Bunlar:

1. Modern ilaçlar önceden lisans almak koşuluyla ithal edilebilmekte olup Sağlık Bakanlığı Gıda ve İlaç Dairesi Yönetiminden temin edilmektedir.
2. Mineraller yasasına göre 2 kg’ın üzerindeki miktarlarda tungstik oksit, kalay cevheri, tozu ve metali ithalatı için uygun iznin alınması gerekmektedir.
3. Eski anıtlar, antikalar, sanat objeleri ve ulusal müze yasası, antikalar ve sanat objeleri (kayıtlı olsun olmasın) ülke dışına Güzel Sanatlar Genel Direktörlüğü’nün izni olmadan çıkarılamamaktadır.
4. Silahlar, mermiler, patlayıcılar, havai fişekler ve taklit ateşli silahlar yasası silahların veya mermilerin veya patlayıcı araçların üretimi, satın alması, kullanımı, teklif verilmesi veya ithalini İçişleri Bakanlığı’ndan alınacak uygun  lisans olmadığı hallerde yasaklamaktadır.
5. Kozmetik yasasına göre her ithalatçı kamu sağlığını koruma amacıyla kontrol altındaki kozmetik ürünlerde tedarik edildiği ofisin, üretim yerinin veya kozmetik deposunun adı ve adresinin yanı sıra kozmetiğin adını, ithalat kategorisini ve ana bileşenlerini bildirmek zorundadır.
 

İhracat Rejimi

İthalat ve ihracat kontrolleri ile ilgili yasa ihracat kontrollerinde Ticaret Bakanlığı’nı yetkili kılmaktadır.Günümüzde 50’ye yakın ürün kaleminde ihracat kontrolü vardır. Bazı mallarda, örneğin tohumlar, ağaçlar ve tütün yapraklarında ihracat belgesi gerekmektedir. Bazı ürünlerde, örneğin şeker ve pirinçte, İhracat Standardı yasasına göre belirli bir kalite seviyesinin temin edilmesi için lisans gerekmektedir. Tarım ürünleri ihracatçıları ticari derneklere üye olmak zorunda olup bu dernekler kendi üyelik kurallarını koyabilmektedir.

Tarifeler ve Diğer Vergiler

Gümrük Vergileri

İthalat Vergileri

İthalat gümrükleri belirli oranlarda ve genellikle Gümrük Dairsinin gözetiminde ödendikten sonra gümrük geçiş izni verilmektedir. Sadece yasaya göre belirli önceliği olan ürünlerde gümrük vergisi düşük veya değişken uygulanmaktadır. İthalatçı malının gümrük geçişine izin verilmeden önce üç çeşit vergi ödemek durumundadır. Bunlar, ithalat gümrük vergisi, ek vergi ve yerel vergi ile katma değer vergisidir. Taşıt araçları dışında 6 değişik ithalat gümrük vergi oranı bulunmaktadır. Bunlar: Muaf (liberal ithal politikası içinde yer alan ürünler), %1 ham maddeler, %5 temel ürünler ve sermaye malları, %10 ara mallar, %20 nihai ürünler ve %30 devlet koruması altında olan ürünler şeklindedir.

İhracat Vergileri

Ülkede iki ürün için ihracatta vergi uygulaması bulunmakta olup bunlar ham deri (%5) ile ağaç, kesilmiş ağaç ve ağaçtan mamuller (%40)’dir.

Gümrük Vergi Ödemeleri

Tüm vergiler Tayland Gümrük İdareleri tarafından Gümrük Tarife yasasına göre belirlenmiş miktar/oran üzerinden ödenmektedir. Vergilerin uzman resmi görevli gözetiminde malın ülkeye girişi esnasında ödenmesi gerekmektedir. Vergiler nakit veya çek ile ödenebilmektedir. Çeklerin Bank of Thailand veya yetkili diğer ticari bankalar tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Gümrük vergileri veya geçerli teminatların ürünlerin ülkeye girişinde test edilmesinden önce Gümrük idaresine ödenmiş olması gerekmektedir. Üzerinde anlaşmazlık çıkan ve incelenmesi talep edilen ürünlerin gümrük geçişinde iki yol izlenmektedir. Birincisinde gümrük oranı en üst değerden ödenip farkın anlaşmazlığın giderildiğinde geri alma hakkı saklı kalmasıyla geçiş yapılabilmektedir. İkincisinde beyan edilen gümrük vergisini ve teminat olarak da en üst oranda gümrük vergisinin farkını birlikte ödeyip geçiş yapılabilmektedir.

Diğer Vergiler

Tayland’da vergiler yerel ve ulusal seviyede uygulanmaktadır. Başlıca vergiler; doğrudan vergi (kişisel gelir vergisi, kurumlar vergisi ve petrol gelir vergisi) ile dolaylı vergiler (KDV, özel işletme vergisi, gümrük vergisi, ek vergi, pul vergisi ve mülk vergisi) şeklindedir. Vergiler Maliye Bakanlığı’na bağlı üç birim tarafından toplanmaktadır. Bunlar ithalat ve ihracat vergilerinden sorumlu Gümrük Bölümü, gelir vergisi, KDV, özel işletme vergisi ve pul vergisinden sorumlu gelirler bölümü ve özel ürünlerin ek vergilerinden sorumlu Ek Vergi Bölümü’dür. Yerel vergi toplama birimleri ise mülk ve belediye hizmetleri ile ilgili vergilerin toplanmasından sorumludur. Tayland’da uygulanan bazı vergiler aşağıda verilmiştir.
 

Gelir Vergisi Oranları
Kaynak: Thailand Board Of Investment
Vergilendirilebilir gelir seviyesi (baht) Vergi oranı
0 - 80,000 muaf
80,001 - 100,000 % 5
100,001 - 500,000 % 10
500,001 - 1,000,000 % 20
1,000,001 - 4,000,000 % 30
4,000,000 üzeri % 37
Not: Ülkeden ayrılan ve ROH için çalışan vatandaşlar iki yıl süre ile normal vergi oranı yerine % 15 vergi dilimine girebilirler
 
 
 
 
 

 

Ürün Standartları ile İlgili Uygulamalar

Son 25 yıl içinde dış ticarette büyüme firmaların kalite işlemleri konusunda müşterilerine bilgi vermeleri gereğini ortaya çıkarmış, bu doğrultuda uluslararası standartlar ve ardından da dünya standartları olarak 1987’de oluşan ISO kalite standartları kullanılmaya başlanmıştır. Bundan sonra ISO 9000 ve ISO 14000 standartları kullanımı yaygınlaşmış olup müşteri talebini karşılamak için ISO 9001 ve ISO 9002 standartları Tayland’da en çok kullanılan standartlar olmuş ve bu standartlara 1500’den fazla firma sahip olmuştur. Fakat daha çok çevre ile ilgili gerekliliklerin ağırlıklı olarak içinde yer aldığı ISO 14000 standardına sahip 200 kadar Tayland firması bulunmaktadır. Test ve belgelendirme işlemleri Tayland Endüstriyel Standartlar Enstitüsü tarafından yapılmaktadır. ISO standartları konusunda teknik danışmanlık hizmeti veren özel kuruluşlar da bulunmaktadır.

Gıda ürünleri ithalatında Thai Gıda ve İlaç Yönetimi tarafından onaylanmış ve ürüne iliştirilmiş etiket kullanımı zorunludur. Etiketler ürün ismi, tanımı, net ağırlık veya hacim ve üretim/son kullanım tarihlerini içermek zorundadır. Etikette aynı zamanda üretici veya distribütör adı ve adresi ve ürün/etiket seri numarası bulunması gerekmektedir. Tüm etiketlerin Thai dilinde olması zorunlu olup alkollü içkilerde mecburiyet yoktur. Etiket yetkisinin onayı için gıda analiz raporu gerekmekte ve bu raporun devlet veya akredite olmuş yabancı bir laboratuardan alınması gerekmektedir. Belge tarihi etiket tarihinden bir yıldan daha eski olamaz. Analiz sonuçları Kamu Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kalite veya standartlarına uygun olmak durumundadır. Bu kalite ve standartların İngilizce bir kopyası Tayland Kraliyeti Kamu Sağlık Bakanlığı Gıda ve İlaç yönetimi biriminden ücretsiz temin edilebilmektedir.

Kambiyo Rejimi

1. Döviz
Tayland’a sınırsız miktarda döviz getirilebilmektedir. Dövizi getiren bir kişi 7 gün içinde yetkili bir bankaya teslim etmek veya döviz hesabına koymak zorundadır.Tayland’da üç aydan fazla olamayan geçici ikamet eden yabancılar, yabancı elçilik mensupları ve uluslararası organizasyonlar için bu kural geçerli değildir.

2. Yerli para
Ülkeye getirilecek Tayland parası miktarında sınır yoktur. Tayland sınırını geçen bir kimse 500.000 Baht’a kadar miktarda parayı izin almadan beraberinde götürebilmektedir. Diğer ülkelere izinsiz götürülebilecek miktar 50.000 Baht kadardır.