2021 Yılı Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişi Sicillerine ve Listelerine Başvuru İlanlarına İlişkin Duyuru

15 Ekim 2020

Bakanlığımız taşra teşkilatı Ticaret İl Müdürlükleri tarafından; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak 9/7/2020 tarihli ve 31180 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği gereğince, tüketici hakem heyetleri nezdinde bilirkişilik görevi yapmak üzere her bir Ticaret İl Müdürlüğünün yetki çevresinde ikamet eden veya mesleki faaliyetlerini icra eden gerçek kişilerden Tüketici Hakem Heyeti Bilirkişi Sicilleri ve Listeleri oluşturulacaktır.
 
BAŞVURU ŞARTLARI:
 
Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği’nin “Bilirkişiliğe başvuru ve kabul şartları” başlıklı 15’inci maddesi uyarınca bilirkişilik başvurusunda bulunacak kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:
 
1) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa dahi devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.
 
2) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.
 
3) Daha önce kendi isteği dışında listeden sürekli olarak çıkarılmamış ve tüketici hakem heyetleri nezdinde bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak.
 
4) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten sürekli olarak yasaklanmamış olmak.
 
5) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartları haiz olmak ve uzmanlık alanlarını gösteren diploma, mesleki yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelere sahip olmak.
 
6) Bilirkişilik temel eğitimini başarıyla tamamlamak.
 
7) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıl fiilen çalışmış olmak.
 
8) Başvuru yapılan il müdürlüğü tarafından hazırlanan liste dışında başka bir listede kayıtlı olmamak. 
 
BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER:
 
Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği’nin “Başvuru dilekçesine eklenecek belgeler” başlıklı 17’nci maddesi uyarınca bilirkişilik sicil ve listelerine kaydolmak isteyen kişilerden aşağıdaki belgeler istenir:
 
1) Vukuatlı nüfus kayıt örneği.
 
2) Adres ve iletişim bilgilerini gösteren belgeler ile başvuru yapılan Ticaret İl Müdürlüğünün bulunduğu yer il sınırları içinde ikamet edildiğine ya da mesleki faaliyetin yürütüldüğüne dair yazılı beyan.
 
3) Adli sicil kaydı belgesi.
 
4) Görev belgesi ile disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası alınmadığına veya sanat icrasından yasaklı durumda olunmadığına dair kayıtlı olunan meslek kuruluşu ya da çalışılan kurum veya kuruluştan alınan belge.
 
5) Bilirkişilik yapılacak alanda en az üç yıllık deneyime sahip olunduğunu gösteren belgeler.
 
6) Temel ve alt uzmanlık alanlarını gösteren diploma, mesleki yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelerin asılları ve örnekleri.
 
7) Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, meslek kuruluşuna üye olunduğuna dair son üç ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
 
8) 2 adet vesikalık fotoğraf.
 
9) Bilirkişilik temel eğitiminin tamamlandığına dair belgenin aslı ve örneği.
 
10) Banka hesabına ilişkin bilgilerin bildirildiği yazılı beyan.
 
11) Bilirkişilere yapılacak olan tebligatların Hazine ve Maliye Bakanlığının elektronik tebligat altyapısı kullanılarak yapılabilmesi için varsa vergi dairesinden alınmış olan elektronik tebligat adresini gösteren belge veya elektronik tebligat adresini gösteren yazılı beyan.
 
12) Ticaret İl Müdürlükleri tarafından gerekli görülen diğer belgeler.
 
BAŞVURU USULÜ, BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMİSİ VE TAKVİM:
 
1) Ticaret İl Müdürlükleri tarafından, bilirkişi sicillerinin ve listelerinin oluşturulması veya ihtiyaca göre güncellenmesi amacıyla, her yıl Ekim ayının ilk haftasında internet sitelerinde ve gerekli görülen diğer mecralarda tüketici hakem heyetleri bilirkişiliği başvurusuna ilişkin ilan yapılır.
 
2) İlanda, Ticaret İl Müdürlükleri tarafından sicile ve listeye başvuru ve kabul şartları, başvuru için gerekli belgeler, başvurulacak uzmanlık alanları ve başvuruların alınacağı tarihler ile diğer ihtiyaç duyulan bilgilere yer verilir.
 
 3) İlan metninin ekinde bulunan başvuru dilekçe örneğinin tam ve eksiksiz olarak doldurulmasına müteakip başvurular, ikamet edilen ya da mesleki faaliyetin yürütüldüğü yerdeki Ticaret İl Müdürlüğüne bizzat yapılır. İkamet edilen yer ile mesleki faaliyetin yürütüldüğü yerin farklı olması halinde başvuru, bu yerlerde bulunan Ticaret İl Müdürlüklerinden yalnızca birine yapılır. Birden fazla Ticaret İl Müdürlüğüne başvuru yapılamaz.
 
4) Ticaret İl Müdürlükleri tarafından her yıl Aralık ayının son iş gününe kadar başvuruların değerlendirilmesi ve listenin hazır hale getirilmesi zorunludur.
 
5) Bilirkişiliğe kabul şartlarını sağlayanlar bilirkişi sicillerine ve listelerine kaydedilir. Başvuruların neticeleri, Ticaret İl Müdürlüklerinin internet sitelerinde başvuru sahiplerinin ad ve soyadlarına yer verilerek tablo halinde yayımlanması suretiyle duyurulur. Bu duyuru tebliğ yerine geçer.
 
6) Bilirkişi sicillerine ve listelerine kabul edilenlerden, “Yemin” başlıklı “Bilirkişilik görevimi sadakat ve özenle, bilim ve fenne uygun olarak, tarafsız ve objektif bir biçimde yerine getireceğime, namusum, şerefim ve kutsal saydığım bütün inanç ve değerlerim üzerine yemin ederim.” şeklindeki ibareyi içeren yazılı, tarihli ve imzalı beyan alınır ve bilirkişinin sicildeki dosyasına eklenir.
 
7) Bilirkişi listeleri Ticaret İl Müdürlükleri tarafından internet sitelerinde yayımlanır.
 
Ticaret İl Müdürlüklerinin yayımlamış oldukları tüketici hakem heyetleri bilirkişilik ilanlarına, www.ticaret.gov.tr adresli Bakanlığımız internet sitesi üzerinden ulaşılabilen Ticaret İl Müdürlüklerinin internet sayfalarından erişim sağlanabilmektedir.
 
Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi uyarınca ilanen duyurulur.
 
 
EK: Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Başvuru Formu Örneği için Tıklayınız