Esnaf ve Sanatkarlar Şurası Hakkında Genel Bilgiler

ESNAF VE SANATKÂRLAR ŞURASI
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkındaki 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin "Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası" başlıklı 30 uncu maddesinde; esnaf ve sanatkârlara ilişkin ülke düzeyindeki politikaların belirlenmesi, bu konudaki sorunların tespit edilmesi ve çözüm yollarının araştırılması, Bakanlığımızca alınacak hukuki ve idari tedbirlerin ilgili kurum, kuruluş ve meslek gruplarının katılımı ile oluşturulması amacıyla, Gümrük ve Ticaret Bakanı tarafından “Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası”nın toplantıya çağrılacağı hükme bağlanmıştır.

Bakanlığa verilen Şûra düzenleme yetkisi ve görevi çerçevesinde hazırlanan Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası Yönetmeliği 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Şûranın görevleri;

a) Esnaf ve sanatkârlarla ilgili alanlarda yapacağı araştırma, çalışma ve eylemler ile toplumun çeşitli kesimleri ve bu konuda politika belirleyen diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde, uluslararası gelişmeleri izleyen ve değerlendiren, esnek ve hızlı karar alabilen, amaç ve sonuçlara odaklanmış, adil, verimliliği esas alan etkin bir esnaf ve sanatkâr sisteminin oluşturulmasına katkı yapmak üzere, gerekli strateji ve politikaları objektif esaslara göre belirleyerek görüş ve öneri sunmak,
b) Esnaf ve sanatkârların başta bölgesel ve sektörel sorunları olmak üzere rekabet güçlerinin artırılması, araştırma, geliştirme ve yenilikçilik yeteneklerinin geliştirilmesi, pazarlama, hammadde, tezgâh temini, altyapı ve benzeri konularda çalışmalar yaparak görüş ve öneri sunmak,
c) Esnaf ve sanatkârları ilgilendiren konularda üniversite ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılacak konuları belirleyerek görüş ve öneri sunmak,
ç) Esnaf ve sanatkârları ilgilendiren konulardaki mevzuatın uygulanmasından kaynaklanan aksaklıkların giderilmesi hususunda çalışmalar yaparak görüş ve öneri sunmak,
d) Esnaf ve sanatkârlarla ilgili mevzuatın Avrupa Birliğindeki başarılı örneklerle uyumlu hale getirilmesi için çalışmalar yaparak görüş ve öneri sunmak,
e) Esnaf ve sanatkârların devlet kurumları ve meslek kuruluşları ile olan iş ve işlemlerini en kısa sürede ve elektronik ortamda yapabilmelerini sağlayacak yasal ve teknik altyapıları hazırlamaya yönelik çalışmalar yaparak görüş ve öneri sunmak,

olarak belirlenmiştir.

Gümrük ve Ticaret Bakanının Başkan olduğu Şûra, aşağıda belirtilen üç grubu temsil eden üyelerden oluşur:

a) Doğal üyeler: Bakan, Bakan Yardımcısı, Bakanlık Müsteşarı, Sekretaryanın bağlı bulunduğu Müsteşar Yardımcısı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünü temsilen ilgili Genel Müdürlüklerin Genel Müdürleri.

b) Temsilci üyeler:

1) Kamu kesimi grubu: Başbakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığını temsilen Müsteşar ya da Müsteşar Yardımcısı; Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Kamu İhale Kurumu (KİK), Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK), Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk Patent Enstitüsü (TPE), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Türkiye İstatistik Kurumunu (TÜİK) temsilen Başkan ya da Başkan Yardımcısı; Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyelerini temsilen Belediye Başkanı ya da Başkab Yardımcısı ile Türkiye Halk Bankasını temsilen Genel Müdür ya da Genel Müdür Yardımcısı.

2) Sivil toplum grubu: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı ve Genel Sekreteri, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkanı, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Federasyonları Başkanları, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliklerinden en fazla üyeye sahip ilk üç Birlik Başkanı, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı ile ülke genelinde en fazla üyeye sahip Esnaf ve Sanatkâr Derneğinin Başkanı.

c) Seçilmiş üyeler: Bakan tarafından; esnaf ve sanatkârlar alanlarında uzmanlık ve kariyere sahip, en az iki üye üniversitelerden olmak üzere, toplam dört üye seçilir.

Esnaf ve Sanatkârlar Şûrasının ilki 1990 yılında Devlet Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilmiştir. Şûranın İkincisi 1994 yılında, üçüncüsü ise 1998 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde dört yılda bir yapılması usul haline gelmiş bulunan Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası 1998 yılından sonra yapılamamıştır.

Şûranın esnaf ve sanatkârlarımıza en yüksek katkıyı sağlayabilmesi açısından ve Şûra Gündeminin belirlenmesi için Bakanlık Makamının 29.01.2013 tarih ve 2013/12 sayılı Oluru ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yer alacağı çalışma komisyonlarının oluşturularak hazırlık çalışmalarına başlaması uygun görülmüştür. Bu kapsamda söz konusu Makam oluru gereğince; Mevzuat, Vergi ve Sosyal Güvenlik, Mesleki Eğitim, Kredi ve Finansman ile Yenilikçilik konuları Şûra Genel Kurulunun ana gündem maddeleri olarak belirlenmiştir.

Bu çerçevede; 4. Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası 26-27 Kasım 2014 tarihleri arasında Ankara’da ATO Congresium Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilmiş; Mevzuat konusunda 9, Vergi ve Sosyal Güvenlik konusunda 7, Mesleki Eğitim konusunda 5, Kredi ve Finansman konusunda 6 ve Yenilikçilik konusunda 9 olmak üzere toplam 36 adet karar alınmıştır.

5. Esnaf ve Sanatkarlar Şurası ise 08 Kasım 2016 tarihinde Ankara’da ATO Congresium Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilmiş ve esnaf ve sanatkârlarımızın ticari hayatını şekillendirecek 13 adet yeni karar alınmıştır.