İthal Şehadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikası

İthal Şehadetnamesine ilişkin mevzuat ve bilgilere ulaşabilirsiniz.

04 Mart 2020

İTHAL ŞAHADETNAMESİ
 
Kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi ve bu silahların üretiminde kullanılabilecek çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin transferinin denetlenmesine amacıyla ülkemizin de kurucu üyesi olduğu, “Wassenaar Düzenlemesi” bulunmaktadır. Bu çerçevede, ihracatçı ülkeler tarafından kontrole tabi tutulan harp araç ve gereçleri ile bunları üretme niteliğine haiz kritik malzemelerinin ithalatında, mer’i İthalat Yönetmeliğinin 13. Maddesi kapsamında ithalatçılar tarafından düzenlenen İthal Şahadetnameleri Bakanlığımızca onaylanmaktadır.
 
Söz konusu eşyanın ithalatından önce ihracatçı firmaların talebi üzerine, ithalatçıların ekte yer alan Başvuru formu ile birlikte Bakanlığımıza başvurmaları gerekmektedir. İthal Şahadetnamesi Bakanlıkça onaylanmasını müteakip ithalatçı vasıtasıyla ihracatçı firmaya gönderilmekte, ihracatçı firma tarafından ise kendi ülkesinden ihraç İzni alınmaktadır. İthalatın gerçekleşmesi sonrasında ise, ilgili Gümrük İdaresinden alınan “Tesellüm Teyidi Vesikası” ihracatçı ülkenin ilgili makamlarına firmalar vasıyasıyla intikal ettirilmektedir.
  
İthal Şahadetnameleri ithalat sırasında alınması gereken diğer belge ve izinlerin yerine geçmemekte ve gümrük işlemlerinin tekemmül ettirilmesine mesnet teşkil eden bir belge niteliği de taşımamaktadır. İthal konusu malın kullanılmış veya yenileştirilmiş olması halinde, dış ticaret mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde, varsa alınması gereken tüm belge, işaret, yazı vb izinlerin ithalatçı tarafından ilgili mercilerden temin edilmesi gerekmektedir. 

İthal Şahadetnamesi Başvuru Formu                 


NİHAİ KULLANIM SERTİFİKASI
 
Wassenaar Düzenlemesi çerçevesinde, kitle imha silahlarının geliştirilmesinde kullanılabilecek malzeme ve teknolojilerin ihracatının kontrolü kapsamında, çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin, diğer ülkeler tarafından Türkiye’ye ihracatı için ihracatçı ülke/ihracatçı tarafından ithalatçıdan talep edilen Nihai Kullanım Sertifikaları Bakanlığımızca kayda alınmaktadır.
 
Nihai Kullanım Sertifikasının kayda alınması işlemi, Çift Kullanımlı Malzeme Ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/12) kapsamında yapılmaktadır. İthalatçıların kayda alınması istenen Nihai Kullanım Sertifikalarını Tebliğde yer alan başvuru formu, belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte İthalat Genel Müdürlüğüne sunması gerekmektedir.
 
Nihai Kullanım Sertifikası ihracatçı ülke/ihracatçıya gönderilmesi gerektiğinden, bu belge ithalat sırasında alınması gereken diğer belge ve izinlerin yerine geçmemekte ve gümrük işlemlerinin tekemmül ettirilmesine mesnet teşkil eden bir belge niteliği de taşımamaktadır. Diğer taraftan, ithal konusu malın kullanılmış veya yenileştirilmiş olması halinde, dış ticaret mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde, varsa alınması gereken tüm belge, işaret, yazı vb izinlerin ithalatçı tarafından ilgili mercilerden temin edilmesi gerekmektedir.        
 
İthal Şahadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikası Wassenaar Düzenlemesi çerçevesinde ihracatçı ülkeler tarafından yapılan ihracat kontrol Rejimleri kapsamındaki bir uygulamalardır