İthal Şehadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikası

İthal Şehadetnamesine ilişkin mevzuat ve bilgilere ulaşabilirsiniz.

06 Ocak 2023

Kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi ve bu silahların üretiminde kullanılabilecek çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin transferinin denetlenmesine amacıyla ülkemizin de kurucu üyesi olduğu, “Wassenaar Düzenlemesi” bulunmaktadır. İthal Şahadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikası Wassenaar Düzenlemesi çerçevesinde ihracatçı ülkeler tarafından yapılan İhracat Kontrol Rejimleri kapsamındaki uygulamalardır.

İTHAL ŞAHADETNAMESİ
 
İhracatçı ülkeler tarafından kontrole tabi tutulan harp araç ve gereçleri ile bunları üretme niteliğine haiz kritik malzemelerinin ithalatında, ithalatçılar tarafından düzenlenen İthal Şahadetnameleri Bakanlığımızca onaylanmaktadır.
 
Söz konusu eşyanın ithalatından önce yurt dışındaki ihracatçı firmaların talebi üzerine, ithalatçıların Tebliğ ekinde yer alan İthal Şahadetnamesi Örneği ve Başvuru formu ile birlikte İthalat Genel Müdürlüğüne "İthalat Belge İşlemleri Uygulaması" üzerinden online başvurmaları gerekmektedir. 

İthal Şahadetnamesi Bakanlıkça onaylanmasını müteakip ithalatçı vasıtasıyla ihracatçı firmaya gönderilmekte, ihracatçı firma tarafından ise kendi ülkesinden ihraç İzni alınmaktadır. İthalatın gerçekleşmesi sonrasında ise, ilgili Gümrük İdaresinden alınan “Tesellüm Teyidi Vesikası” ihracatçı ülkenin ilgili makamlarına firmalar vasıyasıyla intikal ettirilmektedir.  

NİHAİ KULLANIM SERTİFİKASI
 
Kitle imha silahlarının geliştirilmesinde kullanılabilecek malzeme ve teknolojilerin ihracatının kontrolü kapsamında, çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin, diğer ülkeler tarafından Türkiye’ye ihracatı için ihracatçı ülke/ihracatçı tarafından ithalatçıdan talep edilen Nihai Kullanım Sertifikaları Bakanlığımızca onaylanmaktadır.
 
Nihai Kullanım Sertifikasının onay işlemi için, İthalatçıların Tebliğde yer alan Başvuru formu ile birlikte İthalat Genel Müdürlüğüne "İthalat Belge İşlemleri Uygulaması" üzerinden online başvurmaları gerekmektedir. 
 
İthal Şahadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikası ithalat sırasında alınması gereken diğer belge ve izinlerin yerine geçmemekte ve gümrük işlemlerinin tekemmül ettirilmesine mesnet teşkil eden bir belge niteliği de taşımamaktadır. İthal konusu malın kullanılmış veya yenileştirilmiş olması halinde, dış ticaret mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde, varsa alınması gereken tüm belge, işaret, yazı vb izinlerin ithalatçı tarafından ilgili mercilerden temin edilmesi gerekmektedir. 

BAŞVURU İŞLEMLERİ
İthal Şahadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikası başvuru işlemleri 31.12.2022 tarihli 3. Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/12)  çerçevesinde yapılmaktadır. 

İthal Şahadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikası onay başvuruları ithalatçı firmalar tarafından, İthalat Belge İşlemleri Uygulaması üzerinden E- imzaya sahip firma yetkilisi tarafından online olarak yapılmalıdır. İlk defa E- imza yetkisi işlemi yapacak firmalar Genel Müdürlüğümüzün İthalat Belge İşlemleri E- Başvuru sayfasını ziyaret edebilir.


Tebliğ ve Eki ilgli Formlar.