Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS)

18 Nisan 2023

28.07.2006 tarihli Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planında yer alan; Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi ve Çevrimiçi Şirket İşlemleri Projeleri 08.10.2010 tarihinde birleştirilerek Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) adını almış ve 19.04.2010’da Mersin Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde pilot olarak devreye alınmıştır.
 
MERSİS iki temel fonksiyonu sağlamak amacıyla tasarlanmış merkezi bir bilgi sistemidir. Bu fonksiyonlardan ilki, şirket ile ticari işletmelerin kayıt, değişiklik ve terkin işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesi ve ticaret sicili kayıtları ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli olarak depolanarak elektronik ortamda sunulmasıdır. Sistemin ikinci temel fonksiyonu ise tüm tüzel kişilikler ve diğer ekonomik birimlerin (tacir, serbest meslek erbabı, meslek örgütleri, dernek, vakıf, sendikalar, odalar, birlikler ve bunların üst kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları) tekil numara ile bir sistemde birleştirilerek kamu kurumlarının tüzel kişiliklerle ilgili ihtiyacı olan bilgilerin tek noktadan sağlanmasıdır.
Eski kayıtların Sisteme aktarılması ve uygulamanın yaygınlaştırılması çalışmaları sonucunda 01.01.2015 tarihi itibariyle Sistem 238 ticaret sicili müdürlüğünde kullanılmaya başlanmıştır.
Mevzuatta meydana gelen temel değişikliklere bağlı olarak yazılımda ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla yazılım ve teknolojik altyapı yenilenmiş ve uygulamanın yeni versiyonu 06.03.2017 tarihinde hayata geçirilmiştir. Yeni versiyonla birlikte, mevzuatta öngörülen bütün tescil işlemleri MERSİS ile elektronik ortamda gerçekleştirilmekte, böylelikle MERSİS, vatandaşlarımızın şirket işlemlerine ilişkin birçok kolaylığı da beraberinde getirmiş bulunmaktadır. Sistem kullanılarak aşağıdaki işlemler elektronik ortamda gerçekleştirilebilmektedir;

Kuruluş (ticari işletmeler, limited şirket, anonim şirket, kollektif şirket, komandit şirket, kooperatif, şube)
Acentelik İşlemleri
Birleşme
Bölünme
Tür Değişikliği
Değişiklik (adres değişikliği, sermaye değişikliği, pay devirleri, yetkili değişiklikleri vb. sözleşme değişikliği işlemleri)
Ticari İşletme Devri
Tasfiye
Ek Tasfiye
Tasfiyeden Dönüş
Terkin
İhya
Merkez Nakli
Merkez Nakli Sonucu Silinme
İflas İşlemleri
Yönetim Kayyımı İşlemleri
Denetim Kayyımı İşlemleri
İnternet Sitesi Tescili
Ad-Soyad Değişikliği
Konkordato İşlemleri
İç Yönerge Tescili (Genel kurul ve yönetim kurulu iç yönergeleri)

 

Şirket kuruluş işlemleri kapsamında, sözleşmelerin elektronik ortamda hazırlanarak kurucu ortaklar tarafından e-imza ve mobil imza ile imzalanarak ilgili TSM’ye gönderilmesi imkanı sağlanmıştır.
 
MERSİS sayesinde ticaret sicili kayıtlarının ve dayanağı olan belgelerin elektronik ortamda merkezi bir veri tabanında tutulması ve depolanması, ticaret sicilinde Kanunun öngördüğü aleniyetin sağlanması ve güvenin oluşturulması, sicil işlemlerinde iş akışlarının standart hale getirilerek basitleştirilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması, sistemden alınan anlık verilerle hızlı ve doğru analiz ve raporlama yapılabilmesi personel iş yükünün azaltılması, giderlerden tasarruf sağlanması ve Bakanlık denetiminde etkinliğin artırılması sağlanmıştır.
 
Bu haliyle MERSİS ülkemizdeki e-dönüşüm sürecinin en önemli projelerinden olup, kamunun elektronik hizmetleri için tasarlanan dört temel veri tabanından (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS), Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT), Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) ve Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS)) birisidir. MERSİS ile kamu kurumlarının ihtiyacı olan bilgiler tek noktadan sunulmaktadır. Bu kapsamda, şu ana kadar pek çok kurumlarla veri paylaşılmakta olup, pek çok kurumla ise veri paylaşımı çalışmalarına halen devam edilmektedir. Bu doğrultuda MERSİS, kamu kurumlarınca tutulan bilgi sistemleriyle entegre bir şekilde çalışmaktadır. TC kimlik numarası, adres bilgileri, vergi numarası, bildirim yükümlükleri, sözleşme imza tasdiki ve e-devlet üzerinden hizmet sunumu kapsamında TÜRKSAT ile entegrasyonlar gerçekleştirilmiş olup, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ile entegrasyon tamamlanmıştır.

Diğer taraftan MERSİS ve Gelir İdaresi Başkanlığı entegrasyonu kapsamında NACE kodu ve vergi dairesi değişikliklerinin MERSİS’e aktarılarak MERSİS kayıtlarının güncelliği sağlanmakta olup, ayrıca entegrasyon kapsamında gerçek kişi ticari işletmelerde, vergi mükellefiyeti terkin olanların bilgisinin MERSİS üzerinden elektronik ortamda alınması da mümkün olmaktadır. Ayrıca, mevcutta var olan ya da yeni tesis edilecek veri paylaşım protokollerine yönelik çalışmalar ile kullanıcılardan, ticaret sicili müdürlüklerinden ve diğer kurum ve kuruluşlardan alınan geri bildirimler ile mevzuatta yapılan değişiklikler izlenmek suretiyle MERSİS’te geliştirme çalışmaları yürütülecektir.

Ticaret sicili hizmetlerinde ve şirket işlemlerinde dijitalleşme uygulamaları geliştirilerek, şirket kuruluş ve tescil işlemlerinin hızlı ve güvenli bir biçimde tamamlanması sağlanacak olup, MERSİS Mobil Uygulaması çalışmaları en kısa sürede tamamlanacaktır.

MERSİS Kapsamında Tamamlanan Çalışmalar
 
Nüfus Bilgileri Doğrulama
Sicil müdürlüklerinde gerçekleştirilecek yukarıda belirtilen işlemlerin sağlıklı yürütülebilmesi, yaşanacak muhtemel mağduriyetlerin ve suiistimallerin önlenmesi bakımından ilgililerin kimlik bilgileriyle doğrulamanın yapılabilmesi için İçişleri Bakanlığı ile veri paylaşımı gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, TSM’ler tarafından başvuran kişinin kimlik bilgilerinin doğrulanması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının fotoğrafları ile birlikte kimlik bilgileri ve 3. derece dahil olmak üzere tüm kan hısımlıklarını içeren bilgilerin Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden sorgulanabilmesi imkanı sağlanmıştır.

Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) Entegrasyonu
MERSİS üzerinden gerçekleştirilen kuruluş ve adres değişikliklerinde adres belirlemede, mahalle, sokak, iç kapı ve dış kapı no alanları, Ulusal Adres Veri Tabanında (UAVT) kayıtlı olan bilgiler üzerinden getirilmekte olup; adresin kayıtlı, gerçek ve doğru bir adres olmasını sağlamak amacıyla serbest adres yazılmasına müsaade edilmemektedir.

Potansiyel Vergi Numarası ve Vergi Dairesi Bilgisinin Alınması
Bu çerçevede, MERSİS kamu kurumlarınca tutulan bilgi sistemleriyle entegre çalışmakta olup, ilk olarak Maliye Bakanlığı ile gerçekleştirilen veri paylaşımı ile şirket kuruluş başvurularında MERSİS üzerinden potansiyel vergi numarası alınması sağlanmıştır. Söz konusu kuruluş işleminin ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğü (TSM) nezdinde tescil edilmesini müteakip alınan potansiyel vergi numarası vergi numarasına dönüşmektedir. Ayrıca yine şirkete ilişkin doğru vergi dairesi bilgisi de veri paylaşımı yoluyla Maliye Bakanlığından alınmaktadır.

5510 sayılı Kanun Kapsamındaki Bildirimler ile SGK E-Bildirge Yetkili Bilgisinin Alınması
5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 100 üncü maddesinde yapılan değişiklikle SGK bu Kanun gereği verilecek her türlü belge veya bilginin internet, elektronik ve benzeri ortamda gönderilmesi hususunda, gerçek veya tüzel kişiler ile yazılı sözleşme ile yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişilere izin vermeye, bu kişileri aracı kılmaya veya zorunlu tutmaya yetkili kılınmıştır. Bu kapsamda kurulacak şirketin SGK işlemlerini yürütmek üzere yetkilendirilecek e-bildirge yetkilisine ilişkin bilgiler kullanıcılar tarafından MERSİS’e girilmekte olup, bu bilgiler entegrasyon çerçevesinde SGK’ya iletilmektedir. Bu işlem için ilgililerin SGK’ya fiziki olarak başvurması işlemi ortadan kaldırılmaktadır.
Diğer taraftan, yapılan son çalışmalarla birlikte, eğer varsa şirket kuruluşunda çalıştırılacağı beyan edilen kişilere ait bilgilerin MERSİS’ten eklenmesi imkanı da sağlanmıştır. Söz konusu bilgiler şirketin tescili ile birlikte elektronik ortamda SGK’ya iletilmekte olup, böylece kuruluşta çalıştırılacağı beyan edilen kişilere ilişkin olarak SGK’ya ayrıca bildirim yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
 
Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) Entegrasyonu
Şirketlerin tapudaki işlemlerinde ilgililerce tapu yetki belgesi ibraz edilmekte iken Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) ile yapılan entegrasyon çalışmaları çerçevesinde tapu müdürlüklerince şirket yetkilileri elektronik ortamda sorgulanabilmektedir.
 
Şirket Sözleşmelerinin TSM’de İmzalanması
Şirket kuruluşlarının kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde, 7099 sayılı Kanunla limited şirket ve kooperatiflerin kuruluş sözleşmesinde yer alan imzalar Ticaret Sicili Müdürlüklerinde (TSM) tasdik edilecektir.  Bu çerçevede, MERSİS’den oluşturulan şirket ve kooperatif sözleşmesi kuruculara imzalatılabilmekte olup, MERSİS’de huzurda asaleten veya vekaleten imzalatılan şirket sözleşmeleri için Türk vatandaşları, yabancı uyruklu kişiler ve tüzel kişiler bakımından ayrı ayrı imza onay belgeleri oluşturulabilmektedir.

İmza Beyannamesinin Oluşturulması
TSM’lere ibraz edilmesi gereken ve daha önce noterler nezdinde düzenlenen imza beyannameleri 7099 sayılı Kanunla getirilen kolaylık sayesinde TSM’lerce düzenlenebilmekte olup, MERSİS’de her şirket yetkilisi için imza beyannamesi oluşturulabilmesine yönelik uygulama devreye alınmıştır. Yeni düzenleme gereğince imza beyannameleri şirketin merkezinin kayıtlı olduğu TSM’nin bulunduğu il dışında başka bir TSM’de de MERSİS’ten oluşturularak düzenlenebilmektedir.
 
Defter Tasdikleri
Yine 7099 sayılı Kanunla getirilen yenilikler çerçevesinde kuruluşta defter tasdikleri TSM’lerce yapılacak olup, MERSİS’de her defter için ayrı ayrı olarak bilgilerinin girilebileceği alanlar oluşturulmuştur. Girilen bilgiler çerçevesinde defterlerin ilk sayfalarına yapıştırılacak defter onay sayfaları MERSİS’den alınabilmektedir. Ayrıca Vergi Usul Kanunu çerçevesinde açılış tasdiki yapılan defterlerin Maliye Bakanlığına bildirilmesi gerekmekte olup, bu bildirimin elektronik ortamda MERSİS üzerinden yapılabilmesine yönelik çalışma da son aşamaya gelmiş bulunmaktadır.
 
Şirket Sorgulama Uygulaması
Şirket Sorgulama Uygulaması ile vatandaşlarımızın ortağı/sahibi veya yetkilisi oldukları şirket/ticari işletmeleri sorgulayabilmeleri sağlanmıştır. Söz konusu uygulama 03.10.2017 tarihi itibariyle hem E-Devlet, hem de Bakanlığımız internet sayfasında kullanıma açılmıştır. Bu çerçevede, ilgililerce e-devlet hesabına giriş yapıldığında MERSİS’te yer alan bilgiler çerçevesinde, kişinin, ortağı/sahibi veya yetkilisi olduğu şirket/ticari işletme bilgisi görüntülenebilmektedir. Böylece ilgililer işletme açılışı, pay devri gibi tescile tabi işlemleri bakımından teyit imkanına sahip olabilmekte olup, ayrıca kişiler, Sistem üzerinden yapacakları sorgulama neticesinde kendilerinden habersiz şekilde adlarına şirket veya işletme açılıp açılmadığını ve bir şirkete yetkili olarak atanıp atanmadıklarını da kontrol etme imkanına kavuşmuştur. Bu sayede doğru bilgiye hızlı bir şekilde ulaşım sağlanarak, konuya ilişkin yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Tüzel kişiler için E-Devlet Yetkilendirme İşlemleri
Mülga Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı e-Devlet Dairesi, TÜRKSAT yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen 08.02.2018 tarihli toplantıda; MERSİS verileri kullanılarak, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak ortak çalışmalar sonucunda e-devlet kapısında tüzel kişiliklere yönelik mevcut hizmetlerin daha etkin sunumu ve birçok yeni hizmet açılabilme potansiyeli değerlendirilmiş ve MERSİS bünyesinde şirket yetkililerine ilişkin rol tabanlı kimlik doğrulama altyapısı oluşturularak e-Devlet kapısından hizmet sunumu için gerekli yetkilendirme standardizasyonu çalışmalarının yapılması kararlaştırılmıştır. Akabinde, Mülga Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı, Bakanlığımız İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve TÜRKSAT yetkilileri ve temsilcileri ile gerçekleştirilen toplantılarda söz konuş çalışma ayrıntılı bir şekilde analiz edilmiştir. Kamudan İş Dünyasına Sunulan (G2B) Hizmetler İçin E-Devlet Kapısı - MERSİS Entegrasyonu Çalışmaları kapsamında, tüzel kişilerin e-devlet hizmetlerini kullanabilmelerine ve yetkilendirme süreçlerini tamamlayabilmelerine yönelik olarak tasarlanan altyapı ve ekranlar 05.10.2018 tarihinde devreye alınmıştır. MERSİS’i doğrulama kaynağı olarak kullanan G2B hizmeti sayısı her geçen gün artmaktadır.
 
Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) Entegrasyonu
Elektronik tebligat adresleri 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a maddesi ve 06.12.2018 tarihinde yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri uyarınca PTT A.Ş. tarafından oluşturulmaktadır. Söz konusu mevzuata göre ticaret şirketleri için elektronik tebligat adresi oluşturulmasını teminen şirket bilgileri kurulan veri paylaşımı entegrasyonu sayesinde MERSİS üzerinden PTT A.Ş.’ye elektronik ortamda iletilmektedir. PTT A.Ş. tarafından oluşturulan elektronik tebligat adresleri ise yine elektronik ortamda MERSİS’e gönderilmekte olup, şirketlerin MERSİS sayfalarında gösterilmektedir. Bununla birlikte MERSİS, UETS ilişkin işlemlerde doğrulama kaynağı olarak kullanılmaktadır.

Genel Kurul Modülü
Genel Kurul Modülü ile anonim şirketlerin genel kurul toplantıları için Bakanlık temsilcisi görevlendirme işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasına ve toplantı belgelerinin elektronik ortamda saklanmasına imkan tanınmıştır. Böylece, Bakanlık temsilcisi talep ve görevlendirme işlemleri artık MERSİS üzerinden elektronik ortamda gerçekleşmekte, vatandaşlarımızın fiziken İl Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek bulunmamaktadır.
İlk olarak 28.02.2020 tarihinde Ankara Ticaret İl Müdürlüğünde pilot olarak devreye alınan Genel Kurul Modülü, 01.04.2020 tarihi itibariyle tüm ticaret il müdürlüklerimizde uygulanmaya başlanmıştır.

Elektronik Belge Uygulaması
E-Belge Uygulaması ile ticaret sicili müdürlüklerince verilen tüm belgelerin, ödeme aşamaları da dahil olmak üzere, tamamen elektronik ortamda MERSİS üzerinden temin edilebilmesi sağlanmıştır.
Böylece, şirket yetkilileri ihtiyaç duydukları ticaret sicili belgelerine ilişkin başvurularını fiziken Ticaret Sicili Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek kalmadan MERSİS üzerinden elektronik ortamda yapabilmekte ve harç bedellerini elektronik ortamda ödeyerek söz konusu belgeleri MERSİS üzerinden temin edebilmektedir.
İlk olarak 14.05.2020 tarihinde Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde devreye alınan E-belge Uygulaması, 22.12.2020 tarihi itibariyle 141 ticaret sicili müdürlüğünde uygulanmaya başlanmıştır.

Elektronik İlan Uygulaması
E-İlan Uygulaması ile ticaret sicili müdürlükleri tarafından yapılan tescillere ilişkin ilanların MERSİS üzerinden Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ne elektronik ortamda gönderilebilmesi ve bu ilanların en geç iki saat içerisinde yayımlanabilmesi sağlanmıştır.
MERSİS ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Bilgi Sistemi arasında sağlanan entegrasyon sonucunda, ilk olarak 01.07.2020 tarihinde Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde devreye alınan E-ilan uygulaması 238 ticaret sicili müdürlüğünün tamamında uygulanmaya başlanmıştır.

Mevzuat Modülü
MERSİS üzerinden hizmete sunulan Mevzuat Modülü ile ticaret sicili mevzuatına dijital ortamda tek noktadan erişilmesi mümkün hale getirilmiştir.
Ticari işletme ve şirketler hukuku alanında uygulamaya yön veren Bakanlığımız genelge ve görüşlerini vatandaşlarımızın erişimine açan ve ayrıca Kanun, Yönetmelik ve Tebliğ gibi muhtelif mevzuat düzenlemelerini de içeren Ticaret Sicili Mevzuatı Modülü 01.12.2020 tarihinde devreye alınmıştır.
Mevzuat Modülü, konu başlıkları altında tasnif ve arama özelliği ile ticari işletme ve şirketler hukuku alanında ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelere özellikle şirket yetkilileri, ticari işletme sahipleri, bu alanda çalışan meslek mensupları, akademisyenler ve öğrenciler tarafından kolaylıkla ulaşılmasını mümkün hale getirmiştir.

MERSİS’te Kişi Kısıtlama Uygulaması
Başkaları tarafından kimlik bilgilerinin kullanılması suretiyle şirket kuruluşunun önlenmesini teminen kişiler, bir dilekçe ve kimlik bilgileri ile ticaret sicili müdürlüklerine şahsen ya da yasal temsilcileri aracılığıyla başvurabilmekte ve kendileri için MERSİS’e “Çalıntı/Sahte Kimlik” kısıtı koydurabilmektedirler. Böylece kişi T.C. kimlik numarasıyla kuruluş başvurusunda ortak olarak eklenmek istendiğinde Sistem uyarı vererek bu işlemi engellemekte, böylece yaşanabilecek olası mağduriyetler engellenmektedir.
Çek Kanununun, hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilenlerin, yasaklılıkları süresince sermaye şirketlerinin yönetim organlarında görev alamayacakları hükmü gereğince ve Mahkemelerden gelen müzekkereler doğrultusunda, söz konusu yasak kararı verilen gerçek ve tüzel kişiler hakkında MERSİS üzerinden kısıtlama eklemek suretiyle sermaye şirketlerinin yönetim organlarında görev almaları engellenmektedir.
Ayrıca, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesi gereğince, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak şirketlerin yönetici ve denetçisi olmaktan yoksun bırakılan şahıslar hakkında söz konusu hak mahrumiyeti de MERSİS üzerinden kısıtlama eklenmek suretiyle tesis edilmektedir.

Şirket Sözleşmesinin E-İmza ile İmzalanması
MERSİS’te şirket kuruluş işlemleri kapsamında, sözleşmelerin elektronik ortamda hazırlanıp kurucu ortaklar tarafından e-imza ile imzalanarak ilgili TSM’ye gönderilmesi imkânı sağlanmıştır.
 
Ticaret Sicili Müdürlükleri Randevu Modülü
Ticaret sicili müdürlüklerince verilecek tescil başvurusu randevularının başka bir platforma gidilmesine gerek kalmadan MERSİS üzerinden alınmasına ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır. İlk olarak İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde pilot uygulama olarak devreye alınan “Ticaret Sicili Müdürlükleri Randevu Modülü” nün ticaret sicili müdürlüklerinde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir.

Anonim Şirketlerde Sirküler Tipi Yönetim Kurulu Kararları
Anonim şirketlerde sirküler tipi yönetim kurulu kararlarının MERSİS üzerinden e-imza ile elektronik ortamda oluşturulmasına yönelik uygulama devreye alınmıştır. Böylece, farklı ülke, şehir veya fiziki mekanlarda bulunan yönetim organı üyelerinin bir araya gelmeksizin elektronik ortamda karar almaları kolaylaştırılmıştır.
 
MERSİS-UYAP Entegrasyonu
MERSİS ile UYAP entegrasyon çalışmaları tamamlanmıştır. Böylece, yargı organlarınca verilen tedbir, haciz ve iflas kararları ile çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararlarının elektronik ortamda MERSİS’e alınması sağlanmıştır. Ayrıca söz konusu entegrasyon sayesinde, yargı organlarının ticaret sicili kayıtlarına daha hızlı bir biçimde ulaşılabilmesi imkânı getirilmiştir.
 
MERSİS ile Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) Entegrasyonu
MERSİS ile Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) arasında kurulacak entegrasyonla derneklere ilişkin bilgilerinin MERSİS numarası verilmek suretiyle Sisteme dahil edilmesi ve dernek bilgilerinin otomatik olarak güncellenmesi çalışmaları tamamlanmıştır.
 
Ortak / Yetkili Olunmasına Yönelik Kısıtlama İşlemleri
Bakanlığımızın Dijital Dönüşüm Çalışmaları kapsamında, www.turkiye.gov.tr üzerinde “Ortak/Yetkili Olunmasına Yönelik Kısıtlama İşlemleri (MERSİS)” e-devlet hizmeti 30.12.2021 tarihinde devreye alınmıştır. Böylece vatandaşlarımızın, MERSİS’te başlatılan şirket veya işletme kuruluş ya da değişiklik başvurularında ortak veya yetkili olarak eklenmelerinin engellenmesini teminen, kendi e-devlet hesapları üzerinden kimlik numaraları üzerine anlık olarak kısıt koyabilmeleri, yine bu hizmeti kullanarak daha önce ekledikleri kısıtı anlık olarak kaldırabilmeleri sağlanmıştır.
 
İmza Örneklerinin Elektronik Ortamda Alınması ile Yetki Kabul İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesi
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 40 ıncı maddesinde şirket/işletme adına imzaya yetkili olan kişilerin imza verilerinin, mevcut olması halinde kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan verilerden elektronik ortamda temin edilerek ticaret sicili dosyasına kaydedilmesi düzenlenmiş ve böylece halihazırda fiziki olarak ticaret sicili müdürlüklerine verilmesi gereken imza beyannamesinin elektronik ortama taşınması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, MERSİS ile İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) arasında bu kapsamda yürütülen entegrasyon çalışmaları tamamlanmıştır. MERSİS’te yeni kimlik kartı ile şirket/işletme yetkilisi olarak eklenen kişilerin imza örnekleri elektronik ortamda NVİ’den alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilmektedir.
Diğer taraftan, şirket/işletme adına imzaya yetkili olan kişilerin yetki kabul işlemlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi amacıyla MERSİS’te “Yetki Kabul İşlemleri” modülü oluşturulmuştur. Bu modül kullanılarak yetki kabul onay süreci tamamen elektronik ortamda MERSİS üzerinden gerçekleştirilmektedir.
 
Limited Şirketlerde Sirküler Tipi Genel Kurulu Kararları
Limited şirketlerde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 617/4 maddesi çerçevesinde, MERSİS üzerinden sirküler (elden dolaştırma) yoluyla e-imza ile genel kurul kararı alınmasına imkân sağlayan Genel Kurul Kararı Modülü uygulamaya alınmıştır.
Bu Modülle birlikte, ortakların tamamı gerçek kişi olan ve e-imzası bulunan limited şirketlerde, ortaklardan herhangi biri MERSİS üzerinden hazırlayacağı karar taslağını e-imza ile imzalayıp diğer ortakların görüşüne sunabilmekte, diğer ortaklar da Sisteme girerek yine e-imza ile karar üzerindeki görüşlerini somutlaştırabilmekte ve genel kurul kararı alınabilmektedir. 
 
MERSİS kapsamında tamamlanan yukarıda sayılan çalışmalar ve devreye alınan uygulamalar/modüller neticesinde elektronik ortamda yürütülen işlemlerin kapsamı genişletilmiş ve paydaş kurumlarla iş birliği yapılarak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran pek çok yeniliğe imza atılmıştır.

MERSİS tarafından sunulan alt yapı sayesinde ticaret sicili müdürlükleri şirket kuruluşlarında tek temas noktası haline getirilmiş ve şirket kuruluşlarında kolaylık ve maliyetlerde önemli ölçüde düşüş sağlanmıştır.