Katar Kamu Özel Sektör İşbirliğini düzenleyen 2020 yılı 12 sayılı Yasaya ilişkin açıklamalar

10 Haziran 2020

31 Mayıs 2020 tarihinde Katar Emiri tarafından imzalanan ve Resmî Gazete ’de yayımlanması beklenen Kamu Özel Sektör İşbirliğini (PPP) düzenleyen 2020 yılı 12 sayılı yasasının uygulanması hususunda Katar Ticaret ve Sanayi Bakanlığı bir genelge yayınladı.
Söz konusu genelgede PPP’nin; bir hizmet sunumu ya da bir işin yapılması ve bunların finanse edilmesi için devlet kurumu ile özel sektör arasındaki sözleşmeyi ifade ettiği belirtilmektedir. PPP aşağıdaki şekillerde olabilir:

 • Geliştirilmek üzere özel sektöre arazi kiralanması ya da kullanım hakkı tanınması,
 • Yap-işlet-devret,
 • Yap-devret-işlet,
 • Yap-sahip ol-işlet-devret,
 • İşlet ve bakımını yap,
 • Bakanlar Kurulunca onaylanacak diğer usuller.
Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, PPP’nin PPP yasası hükümleri ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmış PPP politikaları ile uyumlu olarak hazırlanan bir anlaşma altında gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Ancak bazı projelerin Bakanlar Kurulu onayı ile PPP yasası dışında tutulabileceğini eklemiştir.

Ticaret ve Sanayi Bakanlığı bünyesinde PPP Yönetim Birimi kurulacak olup ayrıca projeye özel komiteler de bulunacaktır.
PPP yasası, firmaların konsorsiyum şeklinde ihale teklifi vermesine de müsaade etmektedir. Ancak, konsorsiyum üyesi firmaların aynı proje için tek başına ya da üye diğer bir firma ile ortak şekilde ayrıca bir teklif vermemesi gerekmektedir.
Aşağıdaki durumların ortaya çıkması halinde Başbakanın ihale sürecini iptal etme yetkisi bulunmaktadır:
 • İhale kapsamında yalnızca tek bir teklif yapılmışsa,
 • Diğer tekliflerin teknik olarak elenmesinin ardından yalnızca tek bir teklif kaldıysa,
 • Bütün tekliflerde ihale evrakları ile uyumsuz ya da ihaleye ilişkin değerlendirme yapılmasını imkânsız hale getirecek ihtirazı kayıtlar, varsayım ve koşullar varsa,
 • İhale evraklarında belirtilen özel durumlarda.
Yapılacak PPP anlaşmasının aşağıdaki hususları içermesi gerekmektedir:
 • Proje firması tarafından sağlanacak iş ve hizmetin mahiyeti ve kapsamı ile koşulları,
 • Proje demirbaşlarının mülkiyeti ve iş ve demirbaşların teslim edilmesi ve teslim alınması ile ilgili tarafların yükümlülükleri ve mülkiyetin devrine ilişkin hükümler,
 • Lisans, izin ve onayların alınması hususundaki sorumluluk,
 • İki tarafın finansal yükümlülükleri ve finansman yöntemi,
 • Projenin üreteceği ürünlerin fiyatlarının belirlenmesi ve fiyat belirleme kriterlerinin belirlenmesi, fiyat yükseltilmesi ve düşürülmesi ve enflasyon oranları karşısındaki tutum ile faiz oranlarının değiştirilmesi ihtiyacı,
 • Kalite garantisi, denetim mekanizmaları ve maliyetlerin denetimi, projenin teknik operasyonu, yönetimi ve bakımı,
 • Kamu tarafına; bina, hazırlık, operasyon, projenin bakımı ve proje firmasının diğer yükümlülükleri konusunda değişiklik yapma yetkisi verilmesi, (Bu durum proje firmasına tazminat hakkı kazandıracaktır. İlaveten, bu hususun da anlaşmada yer alması gerekir.)
 • Sigorta hükümleri ve performans garantileri,
 • Yasaların değişmesi, beklenmeyen kazalar ve mücbir sebeplere ilişkin hususlarda risk yönetimi ve bu durumlardaki tazminatlar,
 • Sözleşme süresi, erken fesih ya da kapsam dışına çıkarma hükümleri ve her bir tarafın anılan olaylar kapsamındaki hakları,
 • İlgili kamu tarafının sözleşmeyi fesih hakkı verecek olaylar ve fesih işleminin mali sonuçları,
 • Sözleşme döneminin sona ermesi ya da fesih sonrasında projenin ilgili kamu kurumuna teslim ve transfer edilmesi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı PPP sözleşmeleri için azami sürenin 30 yıl olacağını belirtmiştir. Bu süre Başbakan onayı olması halinde daha uzun tutulabilir ya da uzatılabilir.

PPP yasası kapsamındaki ihaleler İhale Kanunu ya da Finansal Sistem Kanunu kapsamında yer almayacaktır. Ancak, PPP sözleşmeleri anlaşmazlıkların halli konusunda Katar yasalarına tabi olacak ve Katar mahkemeleri yetkisinde bulunacaktır. Başbakan, anlaşmazlıkların halli konusunda başka bir yöntem seçilmesini onaylayabilecektir.

Kaynak: Al Tamimi https://clientcomms.tamimi.com/45/782/june-2020/qatar-issues-law-no.-12-of-2020-on-the-regulation-of-public-private-partnerships.asp?sid=d7066777-d4b5-42f1-a056-92078c84f91b

Yayınlayan: Doha Ticaret Müşavirliği