Şirketler ve Ticaret Sicili

12 Temmuz 2023
Mevzuat Türü Mevzuat Adı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı
Kanun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 14.02.2011 - 27846
6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 14.02.2011 - 27846
Mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu 09.07.1956 - 9353
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 08.12.2001 - 24607
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 04.02.2011 - 27836
Yönetmelik Ticaret Sicili Yönetmeliği 27.01.2013 - 28541
Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik 28.08.2012 - 28395
Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 28.11.2012 - 28481
Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik 31.05.2013 - 28663
Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik 28.08.2012 - 28395
Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik 28.08.2012 - 28395
29.06.2013 - 28692
Tebliğ Anonim ve Limited Şirketlerin Sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanununa Uyumlu Hale Getirilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ
Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ 15.12.2012 - 28468
 
Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ 29.08.2012 - 28396
Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ 29.08.2012 - 28396
Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ 19.10.2012 - 28446
Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ 09.08.2012 - 28379
Münfesih Olmasına veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğ 30.12.2012 - 28513
Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ 31.10.2012 - 28453
Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ 29.08.2012 - 28396
Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ 19.12.2012 - 28502
Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ 14.02.2014 - 28913
Sermaye Şirketlerinin Tasfiyesinde Şirket Alacaklılarının Alacaklarının Yatırılacağı Bankanın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ 20.03.2015 - 29301
Çeklerde Karekod Uygulamasına İlişkin Tebliğ 31.12.2016 – 29935 (3. Mükerrer)
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 14.09.2018 - 30536
Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ 06.12.2016 - 29910
Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1) 13.12.2011 - 28141
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 17.05.2020 - 31130
Genelge   -