2005/9808 Sayılı Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgeleri Hakkında Karar (Dercedilmiş Metin)

29 Ağustos 2018

 (Resmi Gazete Tarihi: 23/12/2005 - Resmi Gazete Sayısı: 26032)

 

BELGESİZ İHRACAT KREDİLERİ İLE VERGİ RESİM VE HARÇ İSTİSNASI BELGELERİ HAKKINDA KARAR (2005/9808)

           

 MADDE 1- (Değişik: R.G.-23/08/2006-26268) İhracat taahhüt sürelerinin bitiminden itibaren 31/12/2006 tarihine kadar yapılacak ihracat; 29/7/2004 tarihinden önce alınan Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin ihracat taahhütlerine sayılır ve bu süre zarfında kredi ile ilgili yapılan işlemler vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılır. Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerine müeyyide uygulanmış ve müeyyidenin kısmen veya tamamen tahsil edilmiş olması halinde (amme alacağının asli ve/veya ferilerinin tahsil edilmiş olması), daha önce tahsil edilmiş tutarlar taahhüt kapatma işlemini müteakip ilgili firmaya veya krediyi kullandıran kuruluşa iade edilmez.  

Krediyi kullandıran kuruluşun muvafakatıyla kredi vadesinin de ihracat taahhüt süresine paralel olarak uzatılması halinde, bu süre içerisinde kredi ile ilgili yapılan işlemlere vergi, resim ve harç istisnası uygulanır.  

Ayrıca, 29/7/2004 tarihinden önce kullanıldığı halde, orijinal süresi 31/12/2006 tarihini aşan Belgeli veya Belgesiz İhracat Kredilerinin bu haktan yararlandırılabilmesi için, kredi riskinin de 31/12/2006 tarihinden önce kapatılması zorunludur.

MADDE 2- (Değişik: R.G.-23/08/2006-26268) 29/7/2004 tarihinden önce alınan Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin ihracat taahhütleri; 31/8/2006 tarihine kadar toplam ihracat taahhüdünün %50’sinin gerçekleştirildiğinin tespiti kaydıyla, müeyyide uygulanmaksızın kapatılır. Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerine müeyyide uygulanmış ve müeyyidenin kısmen veya tamamen tahsil edilmiş olması halinde (amme alacağının asli ve/veya ferilerinin tahsil edilmiş olması), daha önce tahsil edilmiş tutarlar taahhüt kapatma işlemini müteakip ilgili firmaya veya krediyi kullandıran kuruluşa iade edilmez.  

Ayrıca, 29/7/2004 tarihinden önce kullanıldığı halde, orijinal süresi 31/8/2006 tarihini aşan Belgeli veya Belgesiz İhracat Kredilerinin bu haktan yararlandırılabilmesi için, kredi riskinin de 31/8/2006 tarihinden önce kapatılması zorunludur.

MADDE 3- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu veya krediyi kullandıran kuruluş ile 4743 sayılı Kanun’un kapsamı dışında yapılan sözleşmelere göre borçları yeniden yapılandırılan ve yeni bir itfa planına bağlanan borçlular tarafından, 29/7/2004 tarihinden önce alınan Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin ihracat taahhüt süreleri, bu Karar’ın yayımı tarihinden itibaren azami 18 (onsekiz) ay uzatılabilir. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu veya krediyi kullandıran kuruluş ile 4743 sayılı Kanun’un kapsamı dışında yapılan sözleşmelere göre borçları yeniden yapılandırılan ve yeni bir itfa planına bağlanan borçluların, bu sözleşmelerde yer alan hükümlere uymaması nedeniyle bu sözleşmeler ile kredi vadesine ilişkin uzatılan sürenin geçerliğini yitirmesi durumunda; birinci fıkra uyarınca bu sözleşmeye binaen tesis edilmiş Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin ihracat taahhüt sürelerinin uzatılması işlemi de geçerliğini yitirir ve ilgili sözleşmeler ile kredi vadesine ilişkin uzatılan sürenin geçerliğini yitirdiği tarihten sonra gerçekleştirilecek ihracat taahhüde sayılmaz.   

MADDE 4- Serbest bölgelere  gerçekleştirilen ihracatın bu Kararın 1, 2 ve 3 üncü maddeleri kapsamında ihracat taahhüdüne sayılabilmesi için, ihraç eşyasının bu maddelerde belirtilensüreler içerisinde serbest bölgeden üçüncü ülkelere veya Avrupa Topluluğu’na üye ülkelere gönderildiğinin tevsiki aranır. 

MADDE 5- Bu Karar’ın 1, 2 ve 3 üncü maddeleri çerçevesinde kapatılmak istenen Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin ihracat taahhütleri; krediyi kullanan firma veya bu firmanın grup firmaları tarafından gerçekleştirilen ihracatla kapatılabilir.  

MADDE 6- Belgesiz İhracatKredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgeleri kapsamındaki ihracat taahhüdünün bu Kararın 1, 2 ve 3 üncü maddeleri çerçevesinde gerçekleştirildiğinin, en geç bu maddelerde belirtilensürelerin bitimini takip eden ayın sonuna kadar ilgili mercilere müracaat edilmek suretiyle tevsik edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, toplam ihracat taahhüdünün gerçekleşmeyen bölümüne tekabül eden istisnalar, 23/12/1999 tarihli ve 99/13812 sayılı Kararnamenin eki İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararın 15 inci maddesi hükümlerine göre tahsil edilir. 

MADDE 7- Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından belirlenir. 

EK MADDE 1-(Değişik: R.G.-05/08/2010-27663) Bu Kararın 2 nci maddesi çerçevesinde gerçekleştirilen Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgeleri kapsamındaki ihracat taahhüdü, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içerisinde ilgili mercilere müracaat edilmek suretiyle tevsik edilebilir. Bu süre içerisinde tevsik edilen ihracat taahhütleri bu Karar hükümleri çerçevesinde kapatılır.

MADDE 8- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Kararı Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.