Takas veya Bağlı Muamele Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin Tebliğin (Tebliğ No: İhracat 2006/4) Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

30 Ağustos 2018

MADDE 1 - 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Takas veya Bağlı Muamele Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin Tebliğ" (İhracat 2006/4), eki ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.