Türkiye'nin Ticari Haklarının Korunması Hakkında Yönetmelik

28 Ocak 2020

Türkiye'nin Ticari Haklarının Korunması Hakkında Yönetmelik

31.12.1995 tarih ve 22510 sayılı Resmi Gazete

Bölüm I

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu Yönetmelik, 20/12 /1995 tarih ve 95/7608 sayılı Karar uyarınca, uluslararası yükümlülük ve prosedürlere, özellikle Dünya Ticaret Örgütü çerçevesinde öngörülenlere, uygun olması şartıyla Türkiye pazarını etkileyen ticari engellere, bu engellerden doğan zararın veya diğer ülke pazarlarında etkisi olan ticari engellerin neden olduğu olumsuz ticari etkilerin giderilmesine yönelik olarak karşılık vermek amacıyla izlenecek ticari politika prosedürleri çerçevesinde alınabilecek ticari önlemleri, bu kapsamda Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğünce yürütülecek işlemleri ve Türkiye'nin Ticari Haklarını Değerlendirme Kurulu'nun çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Bu Yönetmelik, ticaret politikası alanındaki uluslararası uyuşmazlıkların çözümü prosedürlerinin başlatılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik olarak uygulanacaktır.

Tanımlar

Madde 2- Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

 • Uluslararası Ticaret Kuralları: Dünya Ticaret Örgütü ile getirilen ve Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmasının Türkiye'nin taraf olduğu eklerinde yer alan kuralları, bunun yanısıra Türkiye'nin taraf olduğu ve Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki ticarete uygulanabilir anlaşmalar hükümlerini,
 • Türkiye'nin Hakları : Türkiye'nin uluslararası ticaret kuralları çerçevesinde sahip olduğu uluslararası ticari hakları,
 • Hizmet : Hizmet ticareti alanında Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü'ne vermiş olduğu taahhüt listesi kapsamındaki hizmetleri ,
 • Türk Müteşebbisi : Ticari engele konu olan ürünün üretimi veya hizmetin sağlanması ile doğrudan ilgili ve Türk Mevzuatına uygun biçimde sicile kayıtlı işyeri,

yönetim merkezi veya ana iş merkezi Türkiye'de bulunan firma veya ortaklıkları,

 • Ticari engel : Diğer ülkeler tarafından uygulamaya konulan ve devam ettirilen ve uygulanması nedeniyle uluslararası ticaret kurallarının bir karşılık verme hakkı tanıdığı her türlü ticari uygulamayı,
 • Zarar : Herhangi bir ürün veya hizmet açısından bir ticaret engelinin neden olduğu veya neden olma tehdidinde bulunduğu, Türk Sanayii üzerindeki maddi zararı,
 • Olumsuz Ticari Etki : Diğer bir ülke pazarında uygulamaya konulan bir ticari engelin, herhangi bir ürün veya hizmet açısından, Türk Müteşebbisleri üzerinde neden olduğu veya neden olma tehdidinde bulunduğu ve Türk Ekonomisi veya bir sektörün ekonomik faaliyetleri üzerinde maddi etkisi bulunan olumsuz etkileri,
 • Bakanlık : Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlığı,
 • Müsteşarlık : Dış Ticaret Müsteşarlığını,
 • Genel Müdürlük : Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,
 • Kurul : Türkiye'nin Ticari Haklarını Değerlendirme Kurulunu,

ifade eder.