Türk İhraç Ürünlerine Yönelik TPSA Önlemleri

Ülkemiz ihracatını olumsuz etkileyen/etkileme potansiyeli bulunan ticaret politikası önlemi (anti-damping önlemleri, telafi edici vergiler ve korunma tedbirleri) süreçlerinde son dönemde gözlemlenen yoğun artış, ihracatımızın ve ihracatçılarımızın savunulmasına yönelik olarak Bakanlığımız gözetiminde ve eşgüdümünde yürütülen teknik çalışmaların nitelik ve nicelik bakımından yüksek bir surette artmasına da sebebiyet vermiştir. Bu itibarla, diğer ülkelerce tatbik edilen ulusal mevzuatlar ve uygulamaların yanı sıra Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması muhtevasında oluşan ve gün geçtikçe gelişen uluslararası içtihat da yakından takip edilmekte ve kullanılacak/kullanılması muhtemel politika araçları üzerinde özel sektörün de iştirakiyle stratejiler geliştirilmektedir. 

Ayrıca, her bir süreç bağlamında Bakanlığımızca hazırlanan ülke görüşlerimiz, değerlendirmelerimiz ve argümanlarımız yazılı ve şifahi olarak ilgili ülke makamlarına tevdi edilmekte ve gerçekleştirilen ikili üst düzey toplantılarda, ilgili ülke muhataplarına iletilen mektuplarda veya DTÖ bünyesinde yer alan komitelerde dile getirilmektedir. İlaveten, sübvansiyon soruşturmaları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından cevaplandırılması gereken soru formları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız ile koordinasyon içerisinde yapılan çalışmalar sonucunda doldurulmakta ve Bakanlığımızca ilgili ülke yetkili otoritesine iletilmektedir.