Genel Bilgiler

31 Aralık 2020
Dünyada olduğu gibi Ülkemizde de bilgisayar ve internet kullanımının artmasıyla birlikte geleneksel ticaret dönüşüme uğrayarak sanal ortama taşınmaktadır. Artan internet ve mobil iletişim teknolojilerinin kullanımı, Ülkemizde elektronik ticareti olumlu yönde etkilemiştir. Bu kapsamda, internet üzerinden gerçekleşen kartlı işlemler 2019 yılı sonu itibarıyla 190,1 milyar TL’ye ulaşmış bulunmaktadır. Diğer taraftan 2020 ilk üç çeyreğinde ise ulaşılan rakam 178,9 milyar TL’dir.

Elektronik ticaret bugünün koşullarında en hızlı ticaret yapma biçimidir. Ticaretin hızlı bir şekilde yapılması ise daha fazla ticaret ve buna bağlı olarak yatırımların artması, ayrıca daha yüksek istihdam ve büyüme oranı anlamına gelmesi bakımından önemlidir.

Bu kapsamda, 12.07.2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 446 ncı maddesinin (f) bendinde; İç Ticaret Genel Müdürlüğüne elektronik ticarete yönelik düzenlemeler yapmak ve bu alanın gelişmesine ve yaygınlaşmasına yönelik mevzuatla verilen görevleri yerine getirme yetki ve sorumluluğu verilmiştir.


Bu çerçevede gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 23 Ekim 2014 tarihli birleşiminde görüşülerek kabul edilmiştir. 5 Kasım 2014 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 6563 sayılı Kanun, 1/5/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bakanlığımızın uygulayıcı otorite olarak belirlendiği Kanunda; elektronik ticaret faaliyetinde bulunanlar için genel bilgilendirme yükümlülükleri, ticari iletişim ve elektronik iletilerle ilgili ön izin ve çıkış hakkı gibi temel düzenlemeler yer almaktadır. Bununla birlikte yine Kanunda, elektronik vasıtalarla yapılacak sözleşmelere uygulanacak kurallar, sözleşme öncesi ve siparişlerde verilmesi gerekli bilgiler ile elektronik ticaret platformunu sağlayan aracı hizmet sağlayıcılara ilişkin diğer hususlar düzenlenmektedir.