Borsalar

Ticaret borsaları, Kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dahil maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve ilânı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır.

Ticaret borsalarının kuruluş ve işleyişine dair hususlar 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve bu Kanun uyarınca yayımlanan yönetmeliklerde düzenlenmiştir.

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu; yalnızca Ticaret Borsalarına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

Kambiyo ve kıymetli madenlerle ilgili borsalar 5174 sayılı Kanunun kapsamı dışındadır.

Borsanın çalışma alanı, bulunduğu İL SINIRLARIDIR. Bu çalışma alanı, çevre illeri de kapsayacak şekilde ve o illerde borsa kuruluncaya kadar geçerli olmak üzere genişletilebilmekte veya daraltılabilmektedir.