Üretici Örgütleri

02 Ağustos 2019

Genel Bilgiler

5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna istinaden çıkarılan Sebze ve Meyve Üretici Örgütleri Hakkında Yönetmeliğe göre, üreticilerce 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu ile 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında Kanuna istinaden kurulan kooperatifler ve 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa istinaden kurulan tarımsal üretici birlikleri, üretici örgütü belgesi almak kaydıyla üretici örgütü olarak kabul edilmektedir.

Üretici Örgütlerinin Hakları

1- Üretici örgütleri, toptan veya perakende olarak ortak veya üyelerine ait malların alım ve satımını yapabilir.

2- Üretici örgütleri, faaliyet merkezinin bulunduğu yerdeki diğer üreticiler ile üretici örgütlerine ait malların da alım ve satımını yapabilir. Ancak, bu şekilde satılacak toplam mal miktarı, üretici örgütünün kendi ortak veya üyelerine ait bir önceki yıl satışa sunduğu toplam mal miktarı esas alınmak üzere Bakanlıkça sınırlandırılabilir.

3- Aynı toptancı hali içinde bulunan üretici ve üretici örgütleri kendi aralarında mal alabilir, satabilir veya devredebilir.

4- Üretici örgütlerince toptan veya perakende satılan mallardan hal rüsumu alınmaz.

5- Toptancı hallerinde bulunan toplam işyeri sayısının en az %20’si üretici örgütü yeri olarak üretici örgütlerine ayrılır.

6- Üretici örgütlerine satılan zirai ürün bedelleri üzerinden yapılan “% 4 tevkifat oranı” % 2 olarak uygulanır.

7- Üretici örgütlerinden perakende satmak üzere mal satın alanlar, satın alınan malların alış bedelinden kanuni kesintiler dışında reklâm, stant, zayi ve diğer gerekçelerle herhangi bir kesinti yapamaz.

Üretici Örgütü Belgesi Verilmesinde Aranılan Şartlar

1- 1163,1581 ve 4572 sayılı Kanunlara göre kooperatif ya da 5200 sayılı Kanuna göre tarımsal üretici birliği olarak kurulmuş olması,

2- Organik ve iyi tarım uygulamaları kapsamında üretilenler dahil sebze ve/veya meyve üreten ortak veya üye sayılarının en az elli olması ve bunların Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olması,

3- Sebze ve/veya meyve üzerine faaliyette bulunması,

4- Ana sözleşme veya tüzüklerinin amaç bölümünde, ortak veya üyelerin ürettiği sebze ve meyveleri pazarlamak, ortaklık veya üye şartları bölümünde ise sebze ve/veya meyve üreticisi olmak ibaresine yer verilmesi,

5- Vergi mükellefi olması,

6- İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olması.

Üretici Örgütü Belgesi Müracaatında İstenen Belgeler 

1- Sebze ve Meyve Üretici Örgütleri Hakkında Yönetmeliğin ekinde yer alan formata uygun dilekçe,

2- En az 50 ortak veya üyesinin, sebze ve/veya meyvelerin üretimine ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olduğunu gösterir belge,

3- Üretici örgütü belgesi alınmasına ve ilgilendirilmek istenilen toptancı haline ilişkin yönetim kurulu kararının onaylı örneği,

4- Ana sözleşme veya tüzüğünün onaylı örneği,

Yapılan inceleme sonucunda gerekli şartları taşıdığı anlaşılanlar Hal Kayıt Sistemine kaydedilir ve bunlara üretici örgütü belgesi verilir. Kayıt sırasında, üretici örgütünün de ortak veya üyelerine ilişkin bilgiler sisteme işlenir.

Üretici örgütü belgesi verilmesinde istenen dilekçe ve taahhütname örneğine ulaşmak için tıklayınız.

Üretici Örgütü Belgesi Almak İçin Başvurulacak Yer

Üretici örgütü belgesi almak isteyenler, gerekli belgelerle birlikte faaliyet merkezlerinin bulunduğu yerdeki Ticaret İl Müdürlüğüne başvurur.

Daha fazla bilgi için: Sebze ve Meyve Üretici Örgütleri Hakkında Yönetmelik