Sektörel Ticaret

23 Ocak 2024

TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDAKİ SORULAR: 
1-  Kimler yetki belgesi almak zorundadır?

Taşınmaz ticaretiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârlar, işletmeleri adına yetki belgesi almak zorunda olup Yönetmelik kapsamında olmadıklarından, bu işle uğraşmayan vatandaşlarımızın kendi adına tescilli taşınmazları satarken ya da kiralarken yetki belgesi alma zorunluluğu bulunmamaktadır.

2- Hangi hizmetler Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamındadır?

Yetkilendirme sözleşmesine konu taşınmazla ilgili; taşınmazın alım satımı ve kiralanmasına aracılık hizmetleri, mülkiyeti devir borcu doğuran işlemler ile ayni veya şahsi hak tesis eden işlemlere aracılık etmek, inceleme, araştırma ve raporlama yapmak, rayiç satış veya kira bedeli ile vergi değeri araştırması yaparak iş sahibine bu hususlarda bilgi vermek, yetkilendirme sözleşmesinde açıkça belirtilmesi koşuluyla; tapu ve kadastro müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri, yetkili idareler ve diğer kurumlardaki işlemlere aracılık etmek ve bu kurumlardan bilgi ve belge temin etmek, kira bedeli ödemeleri ile abonelik işlemlerini takip etmek, tamir, bakım ve onarım gibi hizmetlerin verilmesini sağlamak ve bu hususlarla ilgili süreçler hakkında iş sahibini bilgilendirmek, danışmanlık ve yönetim hizmeti vermek, devre mülk ve devre tatil satış ve pazarlamasına aracılık etmek ve taşınmaz ticaretine ilişkin diğer hizmetleri yürütmek.

3- Yetki belgesi nereden ve kim tarafından verilir?

Yetki belgesi başvuruları, https://ttbs.gtb.gov.tr adresinde yer alan Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi (TTBS) üzerinden T.C. vatandaşları tarafından e-Devlet şifresiyle, yabancılar tarafından ise pasaport numarası ile üyelik kaydı oluşturularak yapılmaktadır. Başvurunun anılan Sistem üzerinden gerçekleştirilmesi üzerine, taşınmaz işletmesinin bulunduğu yerdeki ticaret il müdürlüğü tarafından incelenerek sonuçlandırılmaktadır.

4- Kimler mesleki yeterlilik belgesi almak zorundadır?

Yönetmelik kapsamında işletmeye yetki belgesi verilebilmesi için sorumlu emlak danışmanlarından en az birinin Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekmektedir. Taşınmaz ticaretiyle iştigal eden işletmelerde pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişiler ise Seviye 4 tipi mesleki yeterlilik belgesi almak zorundadır.

 5- Mesleki yeterlilik belgesi nereden alınır?

Adaylar, belge almak istedikleri ulusal yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarını MYK internet sitesindeki yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları arama modülünden sorgulama yaparak öğrenir.
Sınav ve belgelendirme sürecinin tamamı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yürütülür, bireyler sınav başvurularını belge almak istedikleri ulusal yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına yaparlar. Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının listesine ve iletişim bilgilerine https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_belgeVerenKuruluslar  adresini ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Daha kapsamlı bilgi almak istiyorsanız ALO 170’i arayabilirsiniz.

6- Hangi belgeler mesleki yeterlilik belgesi yerine geçer?

5 Haziran 2018 tarihinden sonra alınan hiçbir sertifika mesleki yeterlilik belgesi yerine geçmemekle birlikte ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının taşınmaz ticareti ile ilgili alanlarından ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezuniyet mesleki yeterlilik belgesinden muafiyet sağlamaktadır. Mesleki yeterlilik belgesinden muafiyet sağlayan alanlar ise şunlardır:
 

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNDEN MUAFİYET SAĞLAYAN ALANLAR
Ulusal Yeterlilik Program Muafiyet Sağlayan Alan
Emlak Danışmanı
(Seviye 4)
Ortaöğretim 1. Emlak Komisyonculuğu
2. Emlak
Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
1. Emlak ve Emlak Yönetimi
2. Gayrimenkul Yönetimi
3. Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi
4. Gayrimenkul ve Varlık Değerleme
5. Gayrimenkul Geliştirme, Kentsel Dönüşüm ve Planlama
6. Taşınmaz Geliştirme
7. Gayrimenkul Geliştirme
8. Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme
9. Gayrimenkul Değerlemesi ve Finansmanı
10. Arazi Yönetimi ve Politikası
11. Tapu ve Kadastro
Sorumlu
Emlak Danışmanı
(Seviye 5)
Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
1. Emlak ve Emlak Yönetimi
2. Gayrimenkul Yönetimi
3. Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi
4. Gayrimenkul ve Varlık Değerleme
5. Gayrimenkul Geliştirme, Kentsel Dönüşüm ve Planlama
6. Taşınmaz Geliştirme
7. Gayrimenkul Geliştirme
8. Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme
9. Gayrimenkul Değerlemesi ve Finansmanı
10. Arazi Yönetimi ve Politikası
11. Tapu ve Kadastro
 

 

7- Yetki belgesi kişi adına mı işletme adına mı düzenlenecek?

Yetki belgesi işletme adına düzenlenecek olup tüzel kişi tacirlerin birden fazla taşınmaz ticareti yapılan işletmesi olması durumunda her bir işletme için ayrı ayrı yetki belgesi alınması gerekmektedir.

8- Hâlihazırda taşınmaz ticaretiyle iştigal edenlerin ne zamana kadar yetki belgesi alması gerekmektedir?

Hâlihazırda taşınmaz ticaretiyle iştigal eden işletmelere yetki belgesi almaları için verilen süre 31 Ağustos 2020 tarihinde sona ermiş olup mevcut işletmelerin idari yaptırıma maruz kalmamalarını teminen durumlarını Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun hale getirerek yetki belgesi alması gerekmektedir.

9- Taşınmaz ticareti faaliyeti yapılan işletmede başka bir ticari faaliyette bulunulması mümkün müdür?

Yönetmelikte, taşınmaz ticaretiyle iştigal edilen iş yerinde başka bir ticari faaliyette bulunulamayacağı düzenlenmiş olup yetki belgesine sahip işletmede başka bir ticari faaliyette bulunmasının tespit edilmesi durumunda idari yaptırım uygulanacak ve aykırılığın ortadan kaldırılması için 10 günden az olmayacak şekilde süre verilecektir. Ancak, aykırılığın ortadan kaldırılmaması durumunda 1 yıl süreyle yetki belgesi verilmemek üzere işletmenin yetki belgesi iptal edilecektir.
 

10- Taşınmaz ticareti faaliyeti yapılan işletmenin aynı zamanda ikamet amaçlı kullanılması mümkün müdür?

Taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunulan işletmenin aynı zamanda ikamet amaçlı kullanılması Yönetmeliğe uygun olmadığından yetki belgesi düzenlenmiş işletmenin İl Müdürlüklerimizce yapacağımız denetimlerde ikamet amaçlı kullanıldığı tespit edilmesi durumunda; idari yaptırım uygulanacak ve aykırılığın ortadan kaldırılması için 10 günden az olmayacak şekilde süre verilecektir. Ancak, aykırılığın ortadan kaldırılmaması durumunda 1 yıl süreyle yetki belgesi verilmemek üzere işletmenin yetki belgesi iptal edilecektir.

11- İşletmenin “meslek odasına kayıtlı olması” ndan kastedilen nedir?

İşletmenin bulunduğu ildeki varsa emlakçılıkla ilgili ihtisas odasına, ihtisas odası yoksa karma odaya kayıtlı olması gerekmekte olup taşınmaz ticaretiyle iştigal ettiği halde geçmişte başka bir ihtisas odasına kaydedilen esnaf ve sanatkar işletmeleri oda değişimi için Valilik nezdindeki Mutabakat Komitesine iletilmek üzere İl Müdürlüğüne dilekçe verebilecektir. Komitenin değişiklik talebini kabul etmesi halinde bu işletmeler açısından Yönetmeliğin Geçici 1'inci maddesindeki muafiyetlerden yararlanılması mümkün olacaktır.

12- Konut satışı yapan müteahhitlerin yetki belgesi alması gerekir mi?

Müteahhitler tarafından satışı yapılan taşınmazlar, müteahhidin kendine ait ise yetki belgesi alması gerekmeyecek, ancak başkasına ait olan taşınmazların satışına aracılık da ediyorsa bu durumda yetki belgesi alması gerekecektir.


 
İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDAKİ SORULAR:

1- İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kimleri kapsamaktadır?

Yönetmelik, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf
ve sanatkârları kapsamaktadır.

2- Kimler ikinci el motorlu kara taşıtları ticareti yetki belgesini almak zorundadır?

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârlar, işletmeleri adına yetki belgesi almak zorundadır. Bununla birlikte, bir takvim yılı içinde doğrudan (kendi adına kayıtlı) veya aracılık yapılmak suretiyle (vekâleten) gerçekleştirilen üçten fazla ikinci el motorlu kara taşıtı satışı, aksi Bakanlıkça tespit edilmedikçe, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edilecek olup gelir sağlamak amacıyla ve süreklilik arz edecek şekilde taşıt satışı yapılması durumunda yetki belgesi alınması gerekmektedir.

3- Hangi ikinci el motorlu kara taşıtı satışları Yönetmelik kapsamındadır?

 Motosiklet, otomobil, arazi taşıtı, otobüs, kamyonet, kamyon ve lastik tekerlekli traktör niteliğindeki taşıtlar Yönetmelik kapsamındadır.

4- Yetki belgesi başvurusu nereye yapılmakta ve başvuruyu kim sonuçlandırmaktadır?

 Yetki belgesi başvuruları İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi (İETTS) üzerinden yapılmakta olup yetki belgesi ticaret il müdürlükleri tarafından bu Sistem üzerinden verilmektedir.

5- Kimler mesleki yeterlilik belgesi almak zorundadır?

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ve diğer tüzel kişi tacirler ile şubelerde ise bu faaliyetleri yürüten yetkili temsilcilerinin (Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu/Seviye 5) ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmede iş sözleşmesi ile çalışan pazarlama ve satış personelinin (Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı/Seviye 4) mesleki yeterlilik belgesi alması zorunludur.
15 Ağustos 2020 tarihinden önce Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesi alan pazarlama ve satış personelinin bu belgeleri iptal edilmediği sürece geçerli olup bu kişilerde Seviye 4 mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz

6-Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar nelerdir?

Meslek odasına kayıtlı olunması, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması, iş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunması, meslek odası ve vergi kayıtları ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatındaki iştigal konuları arasında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinin bulunması, motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularının ise; on sekiz yaşını doldurmuş olması, en az lise mezunu olması, iflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması, konkordato talebinde bulunmamış olması, kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme, işkence, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması ve motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularından en az birinin Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekmektedir.

7- MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Nasıl Alınır?

Adaylar, belge almak istedikleri ulusal yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarını MYK internet sitesindeki yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları arama modülünden sorgulama yaparak öğrenir. Sınav ve belgelendirme sürecinin tamamı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yürütülür, adaylar sınav başvurularını mesleki yeterlilik belgesi almak istedikleri ulusal yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına yaparlar.
Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının listesine ve iletişim bilgilerine https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_belgeVerenKuruluslar adresini ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Daha kapsamlı bilgi almak istiyorsanız ALO 170’i arayabilirsiniz.

8- Mesleki yeterlilik belgesinde muafiyet sağlayan ortaöğretim ve yükseköğretim bölümleri nelerdir?
 
MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNDEN MUAFİYET SAĞLAYAN ALANLAR
Ulusal Yeterlilik Program Muafiyet Sağlayan Alan
Motorlu Kara Taşıtları
Alım Satım Danışmanı
(Seviye 4)
Ön Lisans 1. Otomotiv Satış Yönetimi
2. Otomotiv İşletme
3. Otomotiv Satış Sonrası Hizmet
Motorlu Kara Taşıtları
Alım Satım Sorumlusu
(Seviye 5)

9- Yetki belgesi için eğitim alma zorunluluğu var mıdır?

Bakanlığımız yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve eğitim verecek kuruluşları belirlemeye yetkili olmakla birlikte hâlihazırda eğitim zorunluluğu öngörülmediğinden bu konuda bir yetkilendirme yapılmamıştır. Dolayısıyla yetki belgesi alınması için bugün itibarıyla eğitim zorunluluğu bulunmamaktadır.

10- Yetki belgesi kişi adına mı işletme adına mı düzenlenmektedir?

Yetki belgesi işletme adına düzenlenecek olup tüzel kişi tacirlerin birden fazla ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmesi olması durumunda her bir işletme için ayrı ayrı yetki belgesi alınması gerekmektedir.

11- Yetki Belgesinin hangi durumlarda yenilenmesi gerekir?

Ticari işletme adına düzenlenen yetki belgesinde, MERSİS numarası ve MERSİS’e kayıtlı işletme adı ve adresi ile ticaret unvanına; esnaf ve sanatkâr işletmesi adına düzenlenen yetki belgesinde ise ESBİS’e kayıtlı işletme adı ve adresi ile işletme sahibinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarasına veya yabancı kimlik numarasına ait değişiklik olması durumunda yetki belgesinin yenilenmesi gerekmektedir.

12-Yetki Belgesi hangi durumlarda iptal edilir?

Yetki belgesinin verilmesinde aranan şartlardan herhangi birini kaybeden işletmenin bu durumun gerçekleştiği tarihten itibaren on gün içinde Bilgi Sistemi üzerinden yapacağı başvuru üzerine, aranan şartlarda belirtilen şartlardan herhangi birine sahip olunmadığının Bakanlıkça tespit edilmesi halinde, yetki belgesi yenileme başvurusunun belirtilen süre içinde bulunulmaması nedeniyle Bilgi Sistemi üzerinden veya yazılı olarak Bakanlıkça yapılan uyarıya rağmen on gün içinde yenileme başvurusunda bulunulmaması halinde işletme adına düzenlenen yetki belgesi iptal edilir.

Bununla birlikte, yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işletmeye Bilgi Sistemi üzerinden veya yazılı olarak Bakanlıkça yapılan uyarıya rağmen; verilen süre içinde aykırılığın ortadan kaldırılmaması halinde veya aynı takvim yılı içinde aykırılığın tekrarlanması, İlk tescil motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde de bulunan işletmenin bu faaliyeti yürütürken satıştan kaçınması, taşıtın üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde fiyat talep etmesi, tüketiciyi aksesuar almaya veya takas yapmaya zorlaması ya da takas fiyatını piyasa fiyatının önemli ölçüde altında belirlemesi gibi ilk tescil motorlu kara taşıtına ulaşılmasını zorlaştırıcı faaliyette bulunması halinde, işletme adına düzenlenen yetki belgesi iptal edilir.

13- Satışa sunulan her taşıt için ekspertiz raporu alınması gerekmekte midir?

TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip ekspertiz işletmesi bulunmayan illerde faaliyet gösteren işletmelerin ekspertiz raporu alma zorunluluğu bulunmamaktadır.
TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip ekspertiz işletmesi bulunan illerde ikinci el otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan işletmelerin ekspertiz raporu alma zorunluluğu bulunmaktadır.
 Ekspertiz raporunun satışın yapıldığı tarihten önceki üç gün içinde alınması gerekmektedir.
Model yılına göre sekiz yaşın veya yüz altmış bin kilometrenin üzerindeki taşıtlar için ekspertiz raporu alınması zorunlu değildir.

14- Hangi ikinci el motorlu kara taşıtları için garanti verilmesi gerekmektedir? Garantinin kapsamı nedir?

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârlar tarafından satılan veya satışına aracılık edilen otomobil ve arazi taşıtı için garanti verilmesi gerekmekte olup bu taşıtların motor, şanzıman, tork konvertörü, diferansiyel ve elektrik sistemi satış tarihinden itibaren üç ay veya beş bin kilometre garanti kapsamındadır.
 

15- İETTS üzerinden yazdırılan yetki belgesinin ticaret il müdürlüğünce imzalanması gerekmekte midir?

İETTS üzerinden düzenlenen yetki belgeleri e-imzalı olup belgenin çıktısı alındıktan sonra belgeye ıslak imza atılmasına gerek bulunmamaktadır.
 

KUYUM TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDAKİ SORULAR:

1. Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik kimleri kapsamaktadır?
Yönetmelik, perakende kuyum ticaretiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârları kapsamaktadır.

2. Kimler kuyum ticareti yetki belgesi almak zorundadır?
Kuyum ticaretiyle, diğer bir ifadeyle, yalnızca işlenmiş altın ya da işlenmiş altın ile birlikte diğer kuyum alımı ve perakende satımına yönelik faaliyetler ile iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârlar, işletmeleri adına yetki belgesi almak zorundadır.

3. Yalnızca kuyum imalatı ve/veya toptancılığı yapanlar yetki belgesi almak zorunda mıdır?
Perakende kuyum ticaretiyle iştigal eden işletmelerin yetki belgesi alması zorunlu olup sadece kuyum imalatı ve/veya toptancılığı yapanların yetki belgesi alma zorunluluğu bulunmamaktadır.

4. Yalnızca perakende gümüş ticareti faaliyeti ile iştigal edenlerin yetki belgesi alması zorunlu mudur?
Sadece perakende gümüş ticaretiyle iştigal edenlerin yetki belgesi alma zorunluluğu bulunmamaktadır.

5. Yetki belgesi kişi adına mı işletme adına mı düzenlenmektedir, şubelerin de yetki belgesi alması gerekir mi?
Kuyum ticareti yetki belgesi işletmeler adına düzenlenmektedir. Şubeler de ayrı bir işletme olduğundan yetki belgesi verilmesinde aranan şartların her bir şube için de ayrı ayrı sağlanarak yetki belgesi alınması gerekmektedir.

6. Hâlihazırda kuyum ticaretiyle iştigal edenlerin ne zamana kadar yetki belgesi alması gerekmektedir?
Hâlihazırda kuyum ticaretiyle iştigal eden işletmelerin 31 Aralık 2022 tarihine kadar durumlarını bu Yönetmeliğe uygun hale getirerek yetki belgesi alması gerekmektedir.

7. Yetki belgesi devredilebilir mi?
Yetki belgesi, her bir kuyum işletmesi için ayrı ayrı düzenlenir ve devredilemez.

8. Yetki belgesi başvurusu nasıl ve nereden yapılmaktadır?
Yetki belgesi başvuruları, https://ktbs.ticaret.gov.tr adresinde yer alan Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi (KTBS) üzerinden T.C. vatandaşları tarafından e-Devlet şifresiyle, yabancılar tarafından ise pasaport numarası ile üyelik kaydı oluşturularak yapılmaktadır.

9. Başvuruyu kim sonuçlandırmaktadır?
Yetki belgesine ilişkin tüm süreç KTBS üzerinden yürütülmekte olup başvurunun gerçekleştirilmesi üzerine kuyum işletmesinin bulunduğu yerdeki ticaret il müdürlüğü tarafından incelenerek sonuçlandırılmaktadır.
 
10. Kimler ustalık belgesi veya mesleki yeterlilik belgesi almak zorundadır?
Kuyum ticaretiyle iştigal eden gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ve diğer tüzel kişi tacirler ile şubelerde ise bu faaliyetleri yürüten yetkili temsilcilerin ustalık belgesi veya mesleki yeterlilik belgesi bulunması gerekmektedir. Sayılan kişilerin ustalık belgesi veya mesleki yeterlilik belgesi bulunmaması durumunda kuyum işletmesinin tam zamanlı çalışan en az bir personelinin ustalık belgesi veya mesleki yeterlilik belgesi (5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında alınan belge) bulunmak zorundadır.

11. Hangi belgeler ustalık belgesi veya mesleki yeterlilik belgesi yerine geçer?
Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının ustalık belgesi ve mesleki yeterlilik belgesinden muafiyet sağlayan alanlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
 

USTALIK BELGESİNDEN MUAFİYET SAĞLAYAN ALANLAR
Program Muafiyet Sağlayan Alan
 
Ortaöğretim
 1. Takı İmalatı
 2. Değerli ve Yarı Değerli Taş İşletmeciliği
 3. Vitrin Kuyumculuğu
 
 
 
 
 
Yükseköğretim
(Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
 1. Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
 2. Kıymetli Taş ve Metal İşletmeciliği
 3. Kuyumculuk ve Takı Sanatları
 4. Gemoloji ve Mücevher
 5. Taş ve Metal İşletmeciliği
 6. Takı Tasarımı ve Süs Taşları İşletmeciliği
 7. Takı Teknolojisi ve Tasarımı
 8. Takı ve El Sanatları
 9. Uygulamalı Takı Teknolojisi
 10. Kuyumculuk
 11. Takı Tasarımı
 12. Takı Tasarımı ve İmalatı
 13. Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı

12. Vergi dairesine vadesi geçmiş borcunun bulunmadığını gösterir belge nereden alınır?
Yetki belgesi başvuru tarihi itibarıyla vadesi geçmiş borcunun bulunmaması şartı kuyum işletmelerine yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar arasında sayılmış olup söz konusu belge aşağıdaki yöntemlerle temin edilebilmektedir.
 1. Vergi borcu yoktur yazısı, bağlı bulunulan vergi dairesinden dilekçe ile başvurulup temin edilebilmektedir.
 2. İnternet vergi dairesi kullanıcıları, Gelir İdaresi Başkanlığı İnteraktif Vergi Dairesi ana sayfası (https://ivd.gib.gov.tr/ adresinden) üzerinden ya da e-Devlet kapısından (https://www.turkiye.gov.tr/gib-intvrg-borcuyokturyazisi adresinden) da vergi borcu yoktur yazısı alabilmektedir. İnteraktif Vergi Dairesi şifre işlemlerine ilişkin hususlara https://ivd.gib.gov.tr/brosur.pdf adresinde yer alan İnteraktif Vergi Dairesi Broşürü ile https://ivd.gib.gov.tr/sifreIslemleri.pdf adresinde yer alan İnteraktif Vergi Dairesi Şifre Edinme İşlemleri’nde detaylı olarak yer verilmiştir. Giriş yapıldıktan sonra aşağıdaki adımlar izlenmelidir:
 • Giriş yapıldıktan sonra menüde yer alan “Ödeme ve Borç İşlemleri” bölümünde yer alan “Borç Durum Yazısı Talebi” seçilir.
 • Gelen ekranda, “Dilekçenin verileceği kurumu seçiniz.” kısmında listede yer almaması sebebiyle “Diğer Kurum Kuruluşlara” ibaresi seçilerek “Dilekçenin Verileceği Kurum/Kuruluş Adı” alanına ilgili kurum bilgilerinin (“… Valiliği/… Ticaret İl Müdürlüğü”) girişi yapılmalıdır.
 • “Yazı Talep Nedeni” sekmesi altında 3 adet seçenek bulunmakta olup bunlardan “Diğer” seçeneği seçilmelidir. Aksi takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır.
 • Ekranda yer alan “Yazının Hazırlanacağı Tarih” kısmında, mevzuat gereği başvuru sahibinin yetki belgesi başvuru tarihi itibarıyla vergi dairesine vadesi geçmiş borcunun bulunmaması arandığından “Güncel” ibaresi seçilmelidir. Bu durumda, “Dilekçe Bitiş Tarihi” otomatik olarak gelmekte olup “Dilekçe sonucunun gönderileceği e-posta adresini yazınız.” kısmına geçerli bir e-posta adresi girilmeli ve “Tamam” butonuna basılmalıdır. Bu durumda, “Dilekçeniz başarı ile kayıt edilmiştir. Borç durum yazılarınızın cevabına, İşlem Durumlarım ve Sonuçları/Mükellefiyet ve Borç Durum Yazılarım menüsünden ulaşabilirsiniz.” mesajı ekrana gelecektir.
İlgili borç durumun yazısı, sisteme kaydedilen e-posta adresinden veya “İşlem Durumlarım ve Sonuçları” menüsü tıklanarak “Mükellefiyet/Borç Durum Yazılarım” alanından takip edilebilmektedir.​

13. Ustalık Belgesi veya mesleki yeterlilik belgesine sahip çalışana ait SGK Tescil ve Hizmet Dökümü nasıl alınacaktır?
 1. SGK Tescil ve Hizmet Dökümü, herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan alınabilmektedir.
 2. SGK Tescil ve Hizmet Dökümü belgesi e-Devlet kapısı üzerinden de alınabilmektedir. Bu durumda e-Devlet kapısına giriş yapıldıktan sonra “Sosyal Güvenlik Kurumu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü kısmından /İşyeri Unvan Listesi” seçilmeli, üst kısımda yer alan “Barkodlu Belge Oluştur” sekmesine tıklanmalıdır. İlgili dosya indirildiğinde anılan dosyada, kimlik bilgileri girilen kişinin hizmet bilgileri yer almakta, evrakın son sayfasında ise “İşyeri Unvan Listesi” görünmektedir.