Moğolistan Bankacılık Kanununa yönelik değişiklik taslağı onaylandı

04 Şubat 2021

Moğolistan Bankacılık Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı 28 Ocak 2021 tarihinde Moğolistan Parlamentosunda görüşülerek onaylandı.

Bankacılık Kanunundaki değişikliklerin uygulanmasının sağlanmasıyla ankanın hisselerinin yoğunlaşmasını azaltacak ve mülkiyet-yönetim-kontrol dengesi yaratacaktır. Ayrıca, ticari bankaların hisse sahibi olma ve yönetimi riskini azaltacak ve merkezileştirecek, banka sahipliği ve bilgiye erişim yoluyla kamu gözetimi yaratacak, piyasa sinyalleri oluşturacak, bankacılık denetiminin bağımsızlığını artıracak ve borsa üzerinde olumlu etkisi olacak birçok avantaja sahip olacaktır.

Moğolistan'ın ticari bankalarındaki hissedarların yoğunluğu çok yüksek ve üç hissedar toplam hisselerin yüzde 90'ından fazlasını elinde tutuyor. Kasım 2020 sonu itibarıyla, bankacılık sektörünün toplam varlıkları 35,8 trilyon MNT'ye ulaştı ve bunun yaklaşık yüzde 90'ı başkalarından toplanan sermaye ve geri kalan yüzde 10'u banka sahiplerinin mülkiyetindeydi, bu nedenle sektörün yönetiminin iyileştirilmesi ve daha şeffaf hale getirilmesi gerekmekteydi. Bu amaçla, Bankacılık Kanunu aşağıdaki dört temel ilkeye göre değiştirilmiştir. Bunlar şunları içerir:

1. Bankayı şeffaf hale getirmek. Bankacılık sisteminde faaliyet gösteren 12 banka vardır ve sistemdeki en etkili 5 bankanın 30 Haziran 2022 tarihine kadar hisselerinin halka açık şirketler olması ve finansal piyasalarda halka IPO çıkartmak kanunen zorunlu hale gelecektir. Diğer bankalara açık veya kapalı anonim şirket olma seçeneği bırakılmıştır.
2. Hissedarları merkezden uzaklaştırın. Bir hissedarın, tek başına veya ilişkili bir tarafla, bankanın toplam çıkarılmış hisselerinin yüzde 20'sinden fazlasına sahip olmaması gerektiği kanunda belirtilmektedir. Tüm bankaların bu yasal gerekliliği 31 Aralık 2023 tarihine kadar karşılaması gerekmektedir.
3. Kanun, vadeli mevduat hesap sahibi vatandaş ve ailelerin yasal haklarını korumak için bankanın tasfiye edilmesi ve rasyonalizasyon halinde ödeme sırasının açıklığa kavuşturulmasını sağlar. Bu çerçevede vatandaşlar, vadeli ve vadesiz mevduat hesabındaki paralarını tüzel kişilerden öncelikli olarak geri alır.
4. Bankacılık sisteminde etkili bir banka tanımı geliştirildi. Bankacılıkta İstikrar Yasası'na göre, toplam sistemin yüzde beşinden fazlası, sistemik olarak etkili bir banka olarak tanımlanıyor. Ancak bu düzenleme sadece pazar payını değil, bankanın aktiflerini, toplam işlemlerin ödeme sistemindeki payını, bankanın temel faaliyetlerini, finansal sistemdeki ilişkisini, müşteri sayısını ve diğer faktörleri de dikkate almaktadır.

Gelecekte bankalar anonim şirket haline geldiklerinde ve borsada menkul kıymet ihraç ettiklerinde, şeffaflık, sermaye yeterliliği, karlılık durumlarına belirli kriterler getirilecek ve iyi yönetim şartı geniş ölçüde aranacaktır.

Kaynak: Moğolistan Merkez Bankası, https://www.mongolbank.mn/news.aspx?tid=1&id=2728

Yayınlayan: Ulanbator Ticaret Müşavirliği