Teknik Mevzuat

01 Ağustos 2019

AB Teknik Mevzuatına Uyum Çalışmaları, Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilmektedir.
 

Türkiye-AB İlişkileri Kapsamında Teknik Mevzuat Uyumu
 

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında Gümrük Birliği'ni tesis eden 1/95 sayılı AB-Türkiye Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) uyarınca, sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünleri ticaretinde AB ile aramızda gümrük vergileri, eş etkili vergiler ve miktar kısıtlamaları 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren kaldırılmış ve bahse konu ürünlerde üçüncü ülkelere karşı Türkiye, AB'nin Ortak Gümrük Tarifesini uygulamaya başlamıştır.

Gümrük vergisi, eş etkili vergiler ile miktar kısıtlamalarının kaldırılması ticarette malların serbest dolaşımı için yeterli olmadığından, anılan OKK"nın 8 inci maddesi kapsamında, AB'nin ticarette teknik engellerin kaldırılmasına ilişkin mevzuatının da ülkemizce iç yasal düzenlemelere dahil edilmesi öngörülmüştür.Bu kapsamda yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Bununla birlikte Ülkemiz ile AB arasında Gümrük Birliği’ni tesis eden 1/95 sayılı OKK’nın 8. maddesi altında malların serbest dolaşımını teminen taraflar arasında ticarette teknik engellerin bertaraf edilmesi gerekliliği çerçevesinde ülkemizce uyumlaştırılması beklenen AB’nin teknik mevzuatının listelenmesi hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede söz konusu mevzuatın uyumlaştırılması neticesinde uygulanacak yatay kurallar ile uyum beklenen AB teknik mevzuatının listelendiği 2/97 sayılı OKK’nın II sayılı Ek’indeki mevzuat listesinin güncelliğini yitirmiş olması nedeniyle Ülkemiz ile Avrupa Komisyonu arasında 2014 yılında Usul Rehberi (Procedural Guideline) ve ekindeki listenin güncellenmesi çalışmalarına başlanmıştır.

Söz konusu çalışmalar, ilgili kurumlarımızla ve Avrupa Komisyonu ile istişare içerisinde sonuçlanmış ve söz konusu liste 8-9 Temmuz 2019 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilen 36. Dönem Gümrük Birliği Ortak Komitesi Toplantısı (GBOK) vesilesiyle karşılıklı kabul edilmiştir. Bu kapsamda söz konusu liste hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Önümüzdeki dönemde ise bahse konu liste söz konusu yıl içerisindeki AB teknik mevzuatındaki güncellemeler doğrultusunda müteakip GBOK Toplantıları vesilesiyle güncellenecektir.