Düzenlenen veya Onaylanan Belgeler ile Verilen Hizmetler

04 Ağustos 2019

Düzenlenen veya Onaylanan Belgeler ile Verilen Hizmetler

Odalarca düzenlenen veya onaylanan belgeler ile verilen hizmetler şunlardır:

a) Fatura suretlerinin onayı
b) Rayiç fiyatların onayı
c) Ticarî ve sınaî eşya numunelerinin vasıflarının onayı
d) Bilirkişi ve eksper raporları ile kapasite raporları
e) Kefaletname ve taahhütnamelerde yazılı imza sahiplerinin odalardaki sicil durumunu gösteren onay ve şerhler
f) Sınaî ve ticarî mahiyette belgeler
g) Ticarî kefalet onayları
h) Tahsis ve sarfiyat belgeleri
ı) Kalite, yeterlik ve numune belgeleri
j) Yerli malı belgeleri
k) Kayıtlı üyelerin tatbik imzalarının onayı
l) Oda mensuplarına ait kayıt ve sicil suretleri ve üye kimlikleri
m) Ticarî itibar şahadetnamesi mahiyetinde olmamak üzere, üyelerinin gizli olmayan sicilleri hakkında yazılı veya sözlü sorulara cevaplar
n) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 22 nci maddesi gereğince verilen iş makineleri tescil belgesi
o) TIR karneleri, ATA, A.TR ve EUR.1 dolaşım belgeleri, menşe şahadetnameleri ve EAN -UCC çizgi kod işlemleri, mal ve hizmetlerin uluslararası ticaretindeki beyanname, vesika ve benzeri belgeler
p) Mücbir sebep belgeleri
r) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi suretleri
s) Türk veya yabancı bayraklı gemilere verilecek genel ve uluslararası sektörel hizmetler
t) Ticaret sicili hizmetleri
u) Ticarî ve sınaî mahiyette diğer her türlü belge ve bilgiler ile hizmetler