Odaların Kuruluşu

04 Ağustos 2019

Oda Kuruluşu

Odalar illerde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) olumlu görüşü üzerine Bakanlığımızın kararı ile kurulur.

Bir ilde oda kurulabilmesi için ticaret siciline kayıtlı ve Kanunda belirtilen nitelikleri haiz en az bin tacir ve/veya sanayici veya deniz ticareti ile iştigal edenlerin Birliğe yazılı başvuruda bulunması zorunludur.

Mevcut ticaret ve sanayi odasından ayrılarak müstakil sanayi odası kurulabilmesi için; o ilde faaliyet gösteren en az bin sanayici olması ve bu sanayicilerin yarısından fazlasının yazılı talebinin bulunması şarttır. Mevcut ticaret ve sanayi odasından ayrılan sanayicilerin, Kanunda öngörülen usul ve esaslara uygun olmak kaydıyla, müstakil sanayi odası kurması halinde, o ildeki ticaret ve sanayi odası, ticaret odası adını alır.


Deniz Ticaret Odası Kuruluşu

Deniz ticaret odası kurulabilmesi için, ticaret siciline kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerden;

a) Gemi sahipleri, donatanlar ve donatma iştirakleri, gemi işletenler,
b) Gemi acenteleri,
c) Gemi alım satım, navlun komisyoncuları, forvarderler,
d) Stivedor ve puantaj firmaları,
e) Gemi klas müesseseleri, deniz sigorta müesseseleri ve acenteleri ile deniz ekspertiz kuruluşları ve sürveyörleri,
f) Deniz malzemesi, kumanyacılar ve deniz sanayi malzemesi alım satımı yapan firmalar, gemi akaryakıt ikmal ve sağlama işiyle uğraşan firmalar,
g) Marina ve liman işletme firmaları,
h) Balıkçılıkla ilgili gemi işleten firmalar,
ı) Yat turizmi, balıkçı gemiciliği, kafes balıkçılığı, denizaltı su hizmetleri, gezinti tekneleri, kruvaziyer turizmi, dip kaynakları ve deniz kumcuları, denizde atık ve çevre temizliği ile uğraşan firmalar, gemi ve yat inşa ve yan sanayi firmaları, su üstü ve su altı deniz sporları ile uğraşan firmalar,

başvuruda bulunabilmektedir. Ancak, deniz ticaret odası kuruluşu için başvuruda bulunanların en az yüzde onunun gemi sahibi olması şartı bulunmaktadır.

Bunun yanında, deniz ticaret odası kuruluşunda diğer odaların (ticaret ve sanayi odası, ticaret odası, sanayi odası)  kuruluşuna ilişkin genel şartların (üye sayısı, yazılı başvuru vb.) sağlanması gerekmektedir.


Coğrafi Bölge Odası Kuruluşu

Coğrafi Bölge Odaları; bölge illerindeki toplam üye sayısının yarısından fazlasının TOBB’a yazılı müracaatı veya il oda meclislerinin ayrı ayrı üye tam sayısının üçte ikisinin kararı ve TOBB’un olumlu görüşü üzerine Bakanlığımızın kararı ile kurulabilmektedir.