Odalara Kayıt Zorunluluğu

04 Ağustos 2019

Odalara Kayıt Zorunluluğu

Ticaret siciline kayıtlı tacirler ve Kanunun 5’inci maddesine göre sanayici ve deniz taciri sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şube ve fabrikaları bulundukları yerdeki odaya kayıt olmak zorundadır.

Sanayiciler, kendi sanayi ürünlerini satmak üzere birden fazla satış yeri açtıkları takdirde, fazlası için satış yerlerinin bulunduğu ticaret ve sanayi veya ticaret odasına da kayıt olmak zorundadır. Bununla birlikte, kendi sanayi ürünlerinin satışı dışında başka ticarî işlerle uğraşanların, ticaret ve sanayi veya ticaret odasına da kayıt olma yükümlülüğü bulunmaktadır.

Sermayesinin tamamı Devlete ve özel idarelere veya belediyelere veya bunların ortaklığına ait olan iktisadî müesseselerle bunların şubeleri, özel kanun veya sözleşme ile kurulmuş olup, Devletin ve özel idarelerin veya belediyenin iştiraki bulunan tüzel kişiliği haiz müesseseler veya bunların şube ve fabrikalarının bulundukları ildeki odalara kaydolma zorunluluğu bulunmaktadır.

Deniz tacirleri ile deniz ticaretiyle uğraşanlar bulundukları ildeki deniz ticaret odasına kaydolmak zorundadır. Ancak, deniz ticaret odasına kaydolmasını gerektiren faaliyetler dışında başka işlerle de uğraşanların ayrıca ilgili odaya da kaydolma zorunluluğu bulunmaktadır.