Finlandiya Ekonomisi 2020 yılında %2,9 Küçüldü

26 Şubat 2021

Finlandiya gayri safi yurtiçi hasılası (GSYİH) 2020 yılında %2,9 daraldı. GSYİH, 2020 yılının son çeyreğinde üçüncü çeyreğe göre %0,4 artarken, bir yıl öncesine göre %1,4 daha düşük kaldı.
 
Eurostat tarafından derlenen ön verilere göre, AB bölgesindeki GSYİH son çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %0,4 oranında, 2020 yılının tamamında ise %6,4 oranında daraldı.
 
Finlandiya'nın ulusal ekonomisinde 2019 yılının ortalarında başlayan gerileme 2020 yılında da devam etti. Yılın başında zaten durgunluk içinde olan ekonomiye ilişkin tahminler, koronavirüs pandemisi küresel olarak yayılırken daha da kasvetli hale geldi. Pandeminin yayılmasını önlemek için getirilen kısıtlayıcı tedbirler ve tavsiyeler ile geleceğe yönelik belirsizlikler, özellikle hizmet sektörlerini ve uluslararası ticareti ikinci çeyrekte vurdu. Yılın son çeyreğinde de GSYİH 2018 ve 2019 yıllarına göre daha düşük bir seviyede kaldı.
 
2020 yılının dördüncü çeyreğinde, sektörlerin ürettiği birleşik katma değer hacmi bir önceki çeyreğe göre %0,3 büyümüştür. 2020 yılın tamamında ise katma değer bir önceki yıla göre %2,9 daha düşük kalmıştır.
 
İmalat endüstrileri arasında sadece elektrik ve elektronik endüstrisi 2020 yılında büyümüş olup, ulaşım ve depolama ile konaklama ve yemek hizmeti faaliyetleri pandemiden çok ciddi etkilenmiş durumdadır.
 
Birincil üretimde, yani tarım, ormancılık ve balıkçılıkta katma değer hacmi, bir yıl öncesine göre Ekim-Aralık döneminde %4 azalmış olup, 2020 yılının tamamında birincil üretim %3 azalmıştır.
 
İmalat sanayi katma değeri 2020 yılında %2, 2020 yılının son çeyreğinde ise bir önceki yıla göre %1 azalmıştır. 2020 yılında hacimsel olarak metal endüstrisi %3, kimya endüstrisi %1 ve orman endüstrisi %10 küçülmüş olup, elektrik ve elektronik endüstrisi %7 artmıştır.
 
İnşaatta katma değer hacmi, 2020 yılının tamamında olduğu gibi, bir önceki yıla göre Ekim-Aralık döneminde %1 düşmüştür.
 
Ekim-Aralık döneminde hizmet sektörlerinde katma değer hacmi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2 azalmış olup, 2020 yılının tamamında %3 düşmüştür. Koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörler, 2020 yılında katma değerin bir önceki yıla göre yaklaşık altıda bir oranında azaldığı nakliye ve depolama ile katma değerin neredeyse üçte birinin ortadan kalktığı konaklama ve yemek hizmeti faaliyetleri olmuştur.
 
Ulusal ekonomideki toplam talep 2020 yılında bir önceki yıla göre % 4 daralmış olup, devlet tüketim harcamaları marjinal bir şekilde büyümüştür.
 
Ekim-Aralık döneminde ihracat hacmi bir önceki çeyreğe göre %9 artmıştır. Hizmet sektöründe hem ihracat hem de ithalat, ikinci çeyrekten bu yana geçen yıla göre düşük kalmıştır. Mal ithalatı da özellikle ikinci çeyrekte düşmüştür. 2020 yılının tamamında, ihracat hacmi %6, ithalat hacmi ise %7 azalmış olup, uluslararası mal ticaretinin düşük fiyatları nedeniyle cari fiyatlarda ihracat %11, ithalat ise %12 oranında azalmıştır.
 
Özel tüketim, 2020 yılının her çeyreğinde bir önceki yıla göre daha düşük bir seviyede kalmış olup, tüm yıl boyunca özel tüketim harcamaları %5 azalmıştır. Yarı dayanıklı mal ve hizmetlerin tüketimi, bir önceki yıla göre zayıf kalmış olup, buna karşın, dayanıksız tüketim malları tüketimi ise, yıl boyunca artmıştır.
 
Ekim-Aralık döneminde brüt sabit sermaye oluşum hacmi, yani yatırımlar önceki çeyreklerde olduğu gibi daralmış olup, 2020 yılının tamamında yatırımlar %3 azalmıştır. Yatırım kalemlerinden sadece inşaat mühendisliği yatırımları büyümüş olup, özel yatırımlar %5 azalırken, kamu yatırımları bir önceki yıla göre %8 büyümüştür.
 
İstihdam edilen kişi sayısı Ekim-Aralık döneminde bir önceki çeyreğe göre %0,6 artmış olup, 2020 yılının tamamında bir önceki yıla göre %1,5 azalmıştır. Finlandiya İstatistikleri İşgücü Anketi'ne göre, işsizlik oranı Ekim-Aralık döneminde % 7,4 iken, 2020 yılının tamamında  % 7,8 olarak gerçekleşmiştir.
 
 
(Kaynak: Finlandiya İstatistik Ofisi- http://stat.fi/til/ntp/2020/04/ntp_2020_04_2021-02-26_kat_001_en.html)
Yayımlayan: Helsinki Ticaret Müşavirliği