Dünya Gümrük Örgütü

08 Aralık 2023

Dünya Gümrük Örgütü (Gümrük İşbirliği Konseyi), 15 Aralık 1950 tarihinde imzalanarak, 4 Kasım 1952 tarihinde yürürlüğe girmiş olan “Gümrük İşbirliği Konseyi Sözleşmesi” ile kurulmuştur. 1994 yılındaki Konsey toplantısında, kuruluş sözleşmesinde değişiklik yapılmadan örgütün adının çalışmalarda Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) olarak belirtilmesi kabul edilmiştir. DGÖ’nün 184 üyesi bulunmaktadır.
 
Amerika ve Karayipler Bölgesi; Avrupa Bölgesi; Asya Pasifik Bölgesi; Kuzey Afrika, Yakın ve Orta Doğu Bölgesi; Doğu ve Güney Afrika Bölgesi ile Batı ve Orta Afrika Bölgesi olmak üzere 6 bölge altında gruplandırılmış olan bu üyeler, dünya ticaretinin %98’inden fazlasını gerçekleştirmektedir.
 
DGÖ bünyesinde; 

  • Uluslararası eşya ticareti ve sınırlar arası insan geçişi ile ilgili gümrük rejimlerinin ve işlemlerinin basitleştirilerek armonize edilmesini temin etme,
  • Gümrük mevzuatının aynı şekilde uygulanabilmesini sağlayacak uluslararası enstrümanları (sözleşme, tavsiye kararı vb.) geliştirme,
  • Gümrük işlemlerini basitleştirirken, mevzuatın etkin uygulanmasını ve gümrük suçlarıyla etkili mücadele edilebilmesine imkan tanıyan işbirliği ortamını yaratacak tedbirleri alma,
  • Değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlanması bakımından üye ülkelere teknik yardım sağlama,
  • Üye ülkeler arası veya diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmeye yönelik girişimlerde bulunma,
  • Gümrük idarelerindeki insan kaynakları yönetimi, şeffaflık, dürüstlük konuları ile çalışma yöntemleri ve yönetim hususlarında iyileşmeler sağlayacak girişimleri destekleme,
 konularında kapsamlı çalışmalar yapılmaktadır. 
 
TÜRKİYE’NİN TARAF OLDUĞU DGÖ SÖZLEŞMELERİ
 
DGÖ’nün kuruluşuna ilişkin temel belge olan Gümrük İşbirliği Konseyi’nin Kuruluşu Hakkındaki Sözleşme’den sonra yapılan çalışmalar sonucunda; muhtelif gümrük işlemlerine ilişkin temel düzenlemeleri yapan, uygulamada birliği ve basitleştirmeyi sağlamayı amaçlayan, gümrük işlemlerinin yanında gümrük mevzuatına aykırılıkları da önlemeye çalışan toplam 17 sözleşme kabul edilmiştir.
 
Ülkemizin DGÖ bünyesinde hâlihazırda yürürlükte bulunan sözleşmelere taraf olmasına ilişkin özet bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
 
 
Sözleşmenin Adı Yürürlüğe Girişi Taraf olan ülke sayısı
Türkiye’nin taraf olması (R.G.)
1 Gümrük İşbirliği Konseyi Kuruluş Sözleşmesi 4 Kasım 1952 183 29 Ocak 1953
8321
2 Nairobi Sözleşmesi (Gümrük Mevzuatına Aykırılıkların Men'i, Takibi ve Tahkiki için Karşılıklı İdari Yardım Uluslararası Sözleşmesi) 21 Mayıs 1980 52 8 Haziran 1982
17774
3 Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Uluslararası Sözleşmesi 1 Ocak 1988 160 15 Aralık 1988
4 Eşyaların Geçici Kabulü için ATA Karnesi Hakkındaki Gümrük Sözleşmesi 30 Temmuz 1963 63 6 Eylül 1961 (kabul tarihi)
5 İstanbul Sözleşmesi (Geçici İthalat Sözleşmesi) 27 Kasım 1993 73 21 Ekim 2004
25620
6 Revize Kyoto Sözleşmesi (Gümrük İşlemlerinin Uyumlaştırılması ve Basitleştirilmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme) 3 Şubat 2006 128 6 Kasım 2005
25985
7 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi 6 Aralık 1975 41 2 Haziran 1994
21948
 
 
DGÖ TAVSİYE KARARLARI
 
Gümrük işlemlerini kolaylaştırmak ve üye ülkelerde uygulama birliğini sağlamak amacıyla hazırlanan ve Konsey tarafından kabul edilen tavsiye kararlarının üye ülkeler açısından bağlayıcılığı ve kabul edilme zorunluluğu bulunmamaktadır. Bununla birlikte, tavsiye kararları, uygulamaların uyumlaştırılmasının temini için en pratik DGÖ enstrümanlarından biri olarak kabul edilmektedir.
 
Türkiye DGÖ’nün bugüne kadar aldığı 66 tavsiye kararından (Daimi Teknik Komite görev alanı itibariyle) 14’ünü kabul etmiştir.
 
Tavsiye Kararlarının (TK) Konusu  DGÖ’nün TK sayısı Türkiye tarafından kabul edilen TK sayısı
A Gümrük idareleri arasındaki işbirliğinin desteklenmesi 4 3
B Vergisiz giriş, vergilerin geri ödenmesi veya kaldırılması 9 1
C Nakliye, seyahat ve turizm 19 6
D Bilgi Teknolojileri 11 0
E Mevzuatın uygulanması ve muhafaza 16 3
F Diğer Tavsiye Kararları 7 1

  
TEMEL ORGANLAR VE KARAR ALMA MEKANİZMALARI
 
a) Konsey
 
Konsey (Council), Örgütün genel kurulu niteliğindeki en üst düzeydeki karar alma organıdır. Üye ülke gümrük idaresi başkanlarının katılımıyla her yıl Haziran/Temmuz ayı içerisinde toplanır. Konsey başkanı ve yardımcıları bir yıllık dönemler halinde Konsey tarafından seçilmektedir. Konsey başkanına çalışmalarında yardımcı olmak üzere, bölgesel esasa göre seçilen 6 başkan yardımcısı bulunmaktadır.
 
Konsey, üyelerin basit çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların 2/3 çoğunluğuyla, çalışma usullerine ilişkin kararlar ise tüm üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınmaktadır.
 
b) Politika Komisyonu
 
Politika Komisyonu (Policy Commission), DGÖ çalışmalarına yön vermek bakımından yapılması gereken düzenlemeleri ve uygulamaları belirleyerek önerilerini bir rapor halinde Konsey’e sunmaktadır. Yılda iki defa toplanan ve 31 üyesi bulunan Politika Komisyonunda iki yıl süreyle görev yapacak üye ülkeler, bölgesel esasa göre ilgili bölge ülkeleri tarafından belirlenerek Konseyin onayına sunulmaktadır.
 
Politika Komisyonu toplantılarına, konsey başkanı, konsey başkan yardımcıları, üye ülkelerin gümrük idaresi başkanları veya görevlendireceği üst düzey yöneticiler iştirak etmektedir. Komisyonun başkanlık görevi konsey başkanı tarafından yürütülmekte olup, toplantı ve karar alma yeter sayıları konusunda Konseyin bu konudaki kuralları uygulanmaktadır.
 
Ülkemiz 2013 yılı Haziran ayında 2 yıllığına DGÖ Politika Komisyonu üyeliğine seçilmiş olup, bu görevimiz Haziran 2015’te sona ermiştir.
 
c) Mali Komite
 
Mali Komite (Finance Committee), Örgütün mali işleri ile ilgili incelemeler/çalışmalar yaparak, gerektiğinde önerilerini bir rapor halinde Konseye sunmaktadır.
 
Komitede görev yapacak üye ülkeler; bölge esası dikkate alınmak suretiyle bölge ülkeleri tarafından belirlenmekte ve Konsey tarafından onaylanan 17 üyeden oluşmaktadır. Dokuz üye ile toplanabilen Mali Komitenin yıllık toplantı sayısı gündemde bulunan konulara göre belirlenmektedir.
 
d) Denetim Komitesi
 
Denetim Komitesinin (Audit Committee), Çalışma Usul ve Esasları 2007 yılı Konsey toplantısında kabul edilmiştir. Komite, Konsey’e bağlı olarak faaliyette bulunmakta olup, temel görevi, DGÖ’nün iyi yönetilip yönetilmediğinin denetlenmesidir. Bu kapsamda, stratejik planın uygulanma durumu, bütçe dağılımı ve kullanımının uygun olup olmadığı, proje ve programların etkili bir şekilde uygulanıp uygulanmadığının denetlenmesi belirtilebilir.
 
Komite, Konsey tarafından seçilen, DGÖ’nün altı bölgesini temsilen 6 gümrük idaresi başkanından oluşmaktadır. Görev süreleri üç yıldır.
 
2. Önemli Komiteler ve Çalışma Grupları
 
DGÖ çalışmaları, Konsey ve Politika Komisyonu altında faaliyet gösteren muhtelif komite ve çalışma grupları tarafından yürütülmektedir.
 
a) Kaçakçılıkla Mücadele Komitesi
 
1983 yılında kurulmuş olan Kaçakçılıkla Mücadele Komitesi (Enforcement Committee), DGÖ’nün gümrük suçları ve kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri alanında çalışmalar yapmaktadır. DGÖ’ye üye ülkelerin katılabildiği komite toplantıları yılda bir defa yapılmaktadır. Komite DGÖ üyesi ülke sayısının salt çoğunluğu ile toplanmakta ve katılanların salt çoğunluğu ile karar almaktadır. Komite, ihtiyaca göre alt-komiteler veya çalışma grupları oluşturabilmektedir. (Küresel Bilgi ve İstihbarat Proje Grubu, Sahtecilik ve Korsanla Mücadele Grubu, Gelir Uyumu ve Dolandırıcılık Çalışma Grubu vb.)
 
b) Daimi Teknik Komite
 
Daimi Teknik Komite (Permanent Technical Committee) 1950 yılında kurulmuş olup, genel gümrük mevzuatı ve düzenlemeleri konusunda çalışmalar yürütmektedir. Ancak, tarife, kıymet ve menşe ile ilgili çalışmalar bu konularla ilgili olarak kurulmuş komiteler tarafından yürütülmektedir. DGÖ’ye üye ülkelerin katılabildiği toplantılar yılda en az bir defa yapılmakta olup, Komite, DGÖ üyesi ülke sayısının salt çoğunluğu ile toplanmakta ve katılanların salt çoğunluğu ile karar almaktadır. Komite, ihtiyaca göre alt-komiteler veya çalışma grupları oluşturabilmektedir (Konteyner Sözleşmesi İdari Komitesi, İstanbul ve ATA Sözleşmeleri İdari Komitesi vb.).
 
c) Armonize Sistem Komitesi
 
1988 yılında kurulan Armonize Sistem Komitesi (Harmonized System Committee), gümrük işlemine konu eşyanın tanımlanması ve buna göre tarife cetvelinin oluşturulması konuları ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. Armonize Eşya Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkındaki Uluslararası Sözleşmeye (International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System) taraf ülkelerin temsilcileri bu komiteye iştirak edebilmektedir. Bu üyelerin salt çoğunluğu ile yılda iki defa toplanan komite, üçte iki çoğunlukla karar almaktadır. Komiteye bağlı olarak faaliyette bulunan; Armonize Sistem Gözden Geçirme Alt Komitesi ile Bilimsel Alt Komite, Komitenin çalışmalarına yardımcı olmaktadır.
 
d) Kıymet Teknik Komitesi
 
Kıymet Teknik Komitesi (Technical Committee on Customs Valuation); GATT 1994’ün VII. Maddesinin Uygulanması Hakkındaki Anlaşma uyarınca 1995 yılında DGÖ bünyesinde oluşturulmuştur. Komitede, gümrük kıymetinin belirlenmesindeki teknik konuların görüşülerek karara bağlanması ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Anlaşmaya taraf ülke temsilcileri üye sıfatıyla, DGÖ üyesi olmakla birlikte anlaşmaya taraf olmayan ülke temsilcileri de gözlemci statüsünde toplantılara katılabilmektedir. Komite üyelerinin salt çoğunluğu ile yılda iki defa toplanmakta olup, katılanların 2/3 çoğunluğu ile karar almaktadır.
 
e) Menşe Kuralları Teknik Komitesi
 
Menşe Kuralları Teknik Komitesi (Technical Committee on Rules of Origin), GATT 1994’ün eki Menşe Kuralları Anlaşması uyarınca 1995 yılında DGÖ bünyesinde oluşturulmuştur. Anlaşmaya taraf ülke temsilcileri üye sıfatıyla, DGÖ üyesi olmakla birlikte anlaşmaya taraf olmayan ülke temsilcileri de gözlemci statüsünde toplantılara katılabilmektedir. Komite, üyelerinin salt çoğunluğunun mevcudiyeti ile yılda en az bir defa toplanmakta olup, kararlarını oybirliği ile almaktadır. Komite, gerektiğinde alt-komite veya çalışma grubu oluşturabilmektedir.
 
f) Kapasite Geliştirme Komitesi
 
İlk toplantısını 2010 yılı Eylül ayında gerçekleştiren Kapasite Geliştirme Komitesi (Capacity Building Committe) yılda bir defa toplanmaktadır. Komite çalışmalarının asıl amacı az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke gümrük idarelerinin kapasitelerini etkin ve günümüz ihtiyaçlarına uygun hale getirmektir. Komite gerektiğinde alt komite veya çalışma grupları oluşturmaktadır.
 
Doğrudan Konseye yardımcı olmak üzere oluşturulmuş bu temel komitelerin yanı sıra, DGÖ bünyesinde çok sayıda alt komite, idari komite, temas komitesi, çalışma grubu ve alt çalışma grubu faaliyet göstermektedir.
  
SEKRETARYANIN YAPISI
 
DGÖ Sekretaryası, Örgütün merkezi olan Brüksel/Belçika’da bulunmaktadır. Sekretaryada bir Genel Sekreter, bir Genel Sekreter Yardımcısı ile üç Direktörlük yer almaktadır.
 
 
 
DGÖ Sekretaryasında görev yapan Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı ve 3 Direktör Konsey tarafından 5 yıllık süreyle seçilmektedir. Direktörlükler Mevzuatın Uygulanması ve Kolaylaştırma, Tarife ve Ticaret ile Kapasite Geliştirme Direktörlükleridir.

22-24 Haziran 2023 tarihlerinde Brüksel’deki Dünya Gümrük Örgütü merkezinde gerçekleştirilen 141./142. Dönem Konsey Toplantısında yapılan Genel Sekreter seçimlerinde, ABD tarafından aday gösterilen Ian SAUNDERS (Ticaretten Sorumlu Müsteşar Yardımcısı), 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla göreve başlamak üzere DGÖ Genel Sekreteri olarak seçilmiştir.
 
Bunların dışındaki görevler (Direktör Yardımcısı, Uluslararası Teknik Memur, Teknik Ataşe vb.) için ise üye ülke Gümrük İdarelerinin aday gösterdiği kişiler arasından, Genel Sekreter tarafından seçim ve atama yapılmaktadır.
 
Örgüt bünyesinde iki tür memurluk bulunmaktadır. Uluslararası Teknik Memurlar (Technical Officer) üye ülke gümrük idarelerince aday gösterilen memurlar arasından Örgüt tarafından seçilmekte ve maaş ödenmesi, izin gibi mali ve idari tüm işlemleri DGÖ tarafından yürütülmektedir. Teknik Ataşeler (Technical Attaché) ise, ilgili ülke gümrük idaresi tarafından görevlendirilmekte ve yalnızca maaş ödemesi ilgili ülke tarafından yapılmaktadır. Diğer tüm idari konular (yıllık izin, toplantı vb. görevlendirmeler) yönünden ise Uluslararası Memur statüsü uygulanmakta ve ilgili işlemler DGÖ tarafından yerine getirilmektedir.
 
Ülkemizin DGÖ Nezdinde Temsili
 
Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Büyükelçiliği nezdinde ihdas edilmiş olan DGÖ nezdindeki Müşavirlik kadrosuna ilk olarak Temmuz 2009’da atama yapılmıştır. Brüksel Büyükelçiliği nezdinde görev yapan Ticaret Müşaviri, DGÖ ile ilişkilerden de sorumludur. DGÖ nezdinde yaklaşık (AB dahil) 90 ülkenin Gümrük Müşaviri/Ataşesi bulunmaktadır.

DGÖ Sekretaryası Uyum ve Kolaylaştırma Direktörlüğünde Özlem SOYSANLI, Kıdemli Teknik Memur olarak görev yapmaktadır.

Bakü’de bulunan DGÖ Avrupa Bölgesi Bölgesel Kapasite Geliştirme Ofisinde ise (Europe-ROCB) Eylül 2017’den itibaren Bakanlığımızı temsilen teknik ataşe olarak görevlendirilmiş olan Eser ÇENGEL, 24-27 Nisan 2019 tarihlerinde St. Petersburg’ta yapılan DGÖ Avrupa Bölgesi Konferansında DGÖ Avrupa ROCB Ofisi Direktörlüğüne seçilmiş ve bu görevi 2022 yılına kadar sürdürmüştür.
 
BÖLGESEL OFİSLER
 
DGÖ bünyesinde faaliyet gösteren üç temel bölgesel ofis bulunmaktadır. Bunlar, Kapasite Geliştirme Ofisleri, İstihbarat İrtibat Ofisleri ve Eğitim Merkezleridir. Ayrıca, çeşitli bölgelerde faaliyet gösteren Gümrük Laboratuvarları ve Köpek Eğitim Merkezleri bulunmaktadır.
 
Bölgesel Kapasite Geliştirme Ofisleri (ROCBs)
 
DGÖ üyesi ülkelerin kapasite geliştirme faaliyetlerine bölgesel düzeyde yardım edilmesi amacıyla oluşturulan bu ofisler, her bir alt DGÖ bölgesinde birer adet olmak üzere 6 ülkede bulunmaktadır; Azerbaycan, BAE, Kenya, Fildişi Sahili, Tayland, Uruguay.
 
Bölgesel İstihbarat İrtibat Ofisleri (RILOs)
 
Uygulamaya ilişkin verilerin toplanması ve analizini yapan bu ofisler 11 ülkede bulunmaktadır; Kamerun, Şili, Kore, Almanya, Mozambik, Fas, Polonya, Rusya Federasyonu, S. Arabistan, St. Lucia ve Senegal.
 
Bölgesel Eğitim Merkezleri (RTCs)
 
Üye ülkelerin kapasite geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik bölgesel düzeyde eğitim veren bu merkezler 29 ülkede bulunmaktadır. Çin Halk Cumhuriyeti (Şanhay ve Xiamen), Fiji, Hong Kong, Hindistan, Japonya, Kore, Malezya, Kenya, Morityus, Güney Afrika Cumhuriyeti, Zimbabve, Burkina Faso, Kongo, Nijerya, Azerbaycan, Makedonya Macaristan, Kazakistan, Kırgızistan Rusya Federasyonu, Ukrayna, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Mısır, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, S. Arabistan.
 
Bölgesel Gümrük Laboratuvarı (RCL)
 
Japonya (Kashiwa), Rusya Federasyonu (Moskova) ve Meksika (Mexico City)’de bulunan bu laboratuvarlar, tarife sınıflandırması amacıyla kimyasal numunelerin tanımlanması ve analizine yönelik metotlar hakkında DGÖ üyelerine eğitim ve kaynak sağlamaktadır.
 
Bölgesel Köpek Eğitim Merkezleri (RDTC)
 
DGÖ Bölgesel Köpek Eğitim Merkezleri yasadışı ticaretle mücadelede önemli bir unsurdur. Merkezler, Bölge çapındaki gümrük köpeklerine pratik ve teorik eğitim programları sağlamakta ve böylece bu köpeklerinin uyuşturucu, tütün ürünleri ve kaçak hayvan gibi çeşitli yasadışı ürünleri tespit etmek için yeterli donanıma sahip olmalarını sağlamaktadır. Bölgesel Köpek Eğitim Merkezleri 10 ülkede bulunmaktadır; Azerbaycan, Çin Halk Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti, Almanya (2 tane), Kazakistan, Rusya Federasyonu, Suudi Arabistan, Özbekistan, Türkiye, Ukrayna.
 
GÜNCEL KONULAR
 
- Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması Çalışma Grubu
 
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasının (TKA) Aralık 2013’te yapılan Bali Bakanlar Zirvesi’nde kabul edilmesinin hemen ardından, yine Aralık 2013’de gerçekleştirilen DGÖ Politika Komisyonu toplantısında Dublin Bildirisi kabul edilmiş, bu bildiriyle TKA’nın kabul edilmesinden DGÖ’nün duyduğu memnuniyet ve Anlaşmanın etkin bir şekilde uygulanmasına bağlılık dile getirilmiştir. Söz konusu bildiri TKA ile ilgili DGÖ bünyesinde yapılacak çalışmaların esasını teşkil etmekte olup, bu suretle bir takım görevler belirlenmiş bulunmaktadır. Bildiri kapsamında DGÖ bünyesinde DTÖ TKA’ya ilişkin bir Çalışma Grubunun kurulmasına da karar verilmiştir. Bu çerçevede kurulan ve ilk toplantısını Mart 2014’de yapan DGÖ DTÖ TKA Çalışma Grubu bugüne kadar 13 toplantı gerçekleştirmiştir.
 
- E-Ticaret Çalışma Grubu
 
Son dönemde hızlı bir artış trendine giren e-ticarete ilişkin hususların ele alınması amacıyla 2016 yılı Konsey toplantısında E-ticaret Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Sınır Aşan E-Ticaret Standartlar Çerçevesi” Haziran 2018 Politika Komisyonu ve Konsey toplantılarında sunularak yayımlanmıştır. Söz konusu Çalışma Grubu bugüne dek 6 toplantı gerçekleştirmiştir.
 
- Revize Kyoto Sözleşmesinin Güncellenmesi Çalışmaları

Dünya Gümrük Örgütü nezdinde devam eden Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin (Revize Kyoto Sözleşmesi) çağdaş gümrük uygulamaları ve yeni nesil teknolojiler göz önünde bulundurularak güncellenmesi çalışmaları devam etmektedir. Sözleşmenin Ana Metin, Genel Ek ve Özel Ekleri içerecek şekilde kapsamlı olarak revize edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Çalışma Grubu kapsamında başlayan çalışmalar İdari Komite tarafından devam ettirilmektedir. Bu kapsamda Sözleşmenin güncellenmesi çalışmaları Bakanlığımızca aktif olarak katılım sağlanarak takip edilmektedir.

- Performans Ölçümüne İlişkin Çalışma Grubu

DGÖ Politika komisyonunda alınan karar doğrultusunda 2019 yılında kurulan bu grup, gümrük idarelerinin performansının doğru bir şekilde ortaya konulması ve uluslararası tanınırlığı olan bir ölçüm mekanizmasını amaçlamaktadır. Söz konusu Çalışma Grubu bugüne dek 4 Toplantı gerçekleştirmiştir.

- PICARD Programı ve Konferansı
 
PICARD (Partnership in Customs Academic Research and Development) Programı, 2006 yılında DGÖ tarafından geliştirilen bir kapasite geliştirme programıdır. Temel amacı, üye ülkelerdeki gümrük personelinin teknik bilgilerinin artırılması, gümrük eğitimi ve araştırma alanında bir işbirliği çerçevesi belirlenmesi ve gümrük kariyerinin gelişimi için uzun dönemli bir stratejik planlama yapılmasıdır. DGÖ 13’üncü PICARD Konferansı, ülkemizin ev sahipliğinde, 9-11 Ekim 2018 tarihlerinde Malatya’da düzenlenmiştir.
 
DÜNYA GÜMRÜK GÜNÜ

Gümrük İşbirliği Konseyini resmi olarak kuran Sözleşmenin yürürlüğe girmesinin ardından, Konsey ilk toplantısını 26 Ocak 1953’de yapmıştır. Bu kapsamda ilk toplantının yapıldığı 26 Ocak tarihi her yıl DGÖ’nün belirlediği bir tema çerçevesinde, Dünya Gümrük Günü olarak kutlanmaktadır. Bu kapsamda, son yıllarda belirlenen bazı tema ve sloganlara aşağıda yer verilmektedir.

2023 yılı Dünya Gümrük Günü teması: Gelecek Nesli Yetiştirmek: Gümrüklerde Bilgi Paylaşımını ve Profesyonel Gururu Teşvik Etmek

2022 yılı Dünya Gümrük Günü teması: Gümrük İdarelerinde Dijital Dönüşümün Yükseltilmesi

2021 yılı Dünya Gümrük Günü teması: İyileşmeyi, Yenilenmeyi ve Dayanıklılığı Destekleyen Gümrükler

2020 yılı Dünya Gümrük Günü teması: İnsanlığın, Refahın ve Gezegenin Sürdürülebilirliğini Destekleyen Gümrükler

2019 yılı Dünya Gümrük Günü teması: Kesintisiz Ticaret, Ziyaret ve Ulaşım için Akıllı (SMART) sınırlar

2018 yılı Dünya Gümrük Günü teması: Ekonomik Kalkınma İçin Güvenli Bir İş Ortamı