G20

17 Mart 2021

G20

Amaç ve İşleyiş

Uluslararası ekonomik işbirliği kapsamında temel platform olarak kabul edilen G20’nin oluşturulması, 25 Eylül 1999 tarihinde Vaşington’da gerçekleştirilen G-7 Maliye Bakanları ve Merkez Başkanları Toplantısında kararlaştırılmıştır.

1994’te yaşanan Meksika Peso krizi, 1997’deki Asya krizi ve 1998’deki Rusya krizinin ardından, uluslararası sistemde önemi ve ağırlığı gitgide artan “yükselmekte olan piyasa ekonomileri”nin (emerging market economies) küresel ekonomik yönetişimde daha fazla temsil edilmesi ve küresel ekonomik ve mali istikrarın sağlanması ve teşvik edilmesi için gayri resmi bir tartışma ve görüş alış verişi ortamı sağlanması G20’nin kuruluş amacı olarak ortaya çıkmaktadır.

Ülkemizin, kuruluşundan bu yana üyesi olduğu “yükselen piyasa ekonomileri” ile gelişmiş ülkelerin bir araya geldiği G20 platformu, ABD, Almanya, Arjantin, Avrupa Birliği, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya Federasyonu, Suudi Arabistan ve Türkiye’den oluşmaktadır.  

Küresel ekonomik ve finansal sistem açısından büyük önem taşıyan G20 ülkeleri, küresel gayrisafi hasılanın yaklaşık %80’inden; küresel ticaretin %75’inden fazlasını ve dünya nüfusunun % 60’ını temsil etmektedir.

Bir daimi sekretaryası bulunmayan G20, dönem başkanlığı ve genel sekretaryanın kurulması görevleri her sene Gruba dâhil farklı bir bölgeden bir üye ülke tarafından üstlenilecek şekilde faaliyet göstermektedir. Bu çerçevede başkanlık, bir önceki yılın, içinde bulunulan yılın ve bir sonraki yılın dönem başkanlarının oluşturduğu bir “troyka” tarafından yürütülmektedir. Ülkemiz 2015 yılında G20 dönem başkanlığını yürütmüştür.

2007 Temmuz ayında ABD’de baş gösteren ve daha sonra pek çok ülkeye sirayet eden finansal piyasa çalkantılarının küresel ekonomiyi tehdit eder bir boyuta ulaşması sebebiyle konunun, 2008 yılında G20 ülkelerinin liderleri düzeyinde ele alınmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede, ilk G20 Liderler Zirvesi 2008 yılı Kasım ayında Vaşington’da düzenlenmiştir. 2020 yılı G20 Liderler Zirvesi video-konferans formatında 21-22 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

2021 İtalya Dönem Başkanlığı Ticaret ve Yatırım Gündemi

İtalya, G20 Dönem Başkanlığını 1 Aralık 2020 tarihinde Suudi Arabistan’dan devralmıştır. İtalya, G20 Dönem Başkanlığı çalışmalarında “3 P” yaklaşımını; “İnsanlık”, “Gezegen”, “Refah” esas alacağını belirtmiştir. Bu yaklaşım, “Pandemiden Çıkış Yolu:  Daha Dayanıklı Bir Dünyada Yeni Refahın Sağlanması İçin İnsanlık ve Gezegen” olarak açıklanmaktadır. Bu çerçevede, İtalya’nın çok taraflılığa önem vermesi, pandemiyle uluslararası mücadelede aşılara ve tedavilere dünya çapında eşit erişimin sağlanması, gelecekteki sağlık krizlerine karşı dayanıklılığın arttırılması, pandemi sonrasında insanların ihtiyaçlarını dikkate alacak şekilde toparlanmanın hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi, toparlanma için eşitsizliklerin azaltılması, kadınların güçlendirilmesi, sosyal güvenlik, yeni istihdam yaratılması ve gıda güvenliğine odaklanılması gibi hususları ele alması beklenmekte,  pandemi sonrası dönem için çevrenin korunması, yenilenebilir enerjinin daha iyi kullanımı, müreffeh bir gelecek için büyüme ve inovasyonun itici güçlerinden faydalanılması hususlarını tartışması öngörülmektedir.

Ticaret, G20 İtalya Dönem Başkanlığı’nda da önemli gündem konularından birisini oluşturacaktır. İtalya Dönem Başkanlığı’nca, ticaret ve yatırım gündemi kapsamında, COVID-19 pandemisinin neden olduğu olumsuz etkilerin ardından, toparlanmaya odaklanılacağı açıklanmıştır. İtalya Dönem Başkanlığı, ticaret ve yatırım önceliklerini üç ana başlıkta toplamıştır. Bu başlıklar aşağıda yer almaktadır:
 

  • Sürdürülebilir Toparlanma İçin Çok Taraflı Ticaret ve Yatırım Gündemi
  • Tıbbi Ürünlerde (Aşılar Dahil) Küresel Değer Zincirlerinin Dayanıklılığının Güçlendirilmesi
  • Hizmet Ticaretinin ve Yatırımların Kolaylaştırılmasının Büyüme İçin Bir Araç Olarak Kullanılması
  • Sübvansiyonların Ticaret Üzerindeki Etkilerinin Çalışılması ve Sübvansiyonlara Dair Bir Genel Anlayış Geliştirilmesi
  • Ticarette Çevresel Sürdürülebilirliğin Sağlanması
  • Dünya Ticaret Örgütü  Reformu
  • Küresel Piyasalarda Mikro-KOBİ’lerin Varlığının Arttırılması

İtalya Dönem Başkanlığı’ndaki G20 Ticaret Bakanları Toplantısı 11-12 Ekim 2021, Liderler Zirvesi ise 30-31 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Çelik Sektöründe Fazla Kapasite Sorununa İlişkin Küresel Forum (Global Forum on Steel Excess Capacity)

Çelik Sektöründe Fazla Kapasite Sorununa İlişkin Küresel Forum (Global Forum on Steel Excess Capacity), 16 Aralık 2016 tarihinde G20 Almanya Dönem Başkanlığında kurulmuştur. Forum, 31 üyeden (Forum Üyesi OECD Ülkeleri: Avusturya, Belçika, Finlandiya, Yunanistan, Macaristan, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Slovak Cumhuriyeti, İspanya, İsveç İsviçre. Forum Üyesi G20 Ülkeleri: Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada,  AB, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Rusya, Güney Afrika, Güney Kore, Türkiye, Birleşik Krallık, ABD) oluşmaktadır. Üç yıllık bir dönem için (2016-2019) kurulan GFSEC’in görev süresi, 2019 yılında üç yıl daha uzatılmıştır.
 
G20 üyesi olan Çin ve Suudi Arabistan, GFSEC’in yeni döneminde Forum üyesi değildir. Hindistan ise 2020 yılında GFSEC çalışmalarına katılmamıştır.
 
Küresel Forum, nominal ham çelik kapasitesi gelişmelerine, ham çelik kapasitesi ile ham çelik piyasalarını etkileyen hükümet politikaları, uygulamaları ve önlemlerine ilişkin Forum üyeleri arasında bilgi/veri paylaşımının geliştirilmesini ve kapasite fazlasının azaltılmasına yönelik etkin adımlar atılmasını ve böylelikle çelik piyasalarının işleyişinin güçlendirilmesini hedeflemektedir.
 
Forumun yönetimi, en büyük sekiz çelik üreticisi ülkeden (AB, Japonya, Hindistan, ABD, Rusya, G. Kore, Brezilya ve Türkiye) oluşan Yönlendirme Komitesi ile G20 Dönem Başkanı olan ülke tarafından yürütülmektedir. Küresel Forum’un Başkanlığı, G20 Dönem Başkanı ülke ve diğer iki Forum üyesi ülke (eş başkanlar olarak) tarafından yürütülmektedir. 2021 yılında Küresel Forum Başkanları İtalya, ABD ve Japonya’dır.

2021 yılında, Forum çalışmalarına katılmayan büyük çelik üreticisi ülkelerle işbirliğinin arttırılması, çok taraflılığın önemine vurgu yapılması, inovatif ve sürdürülebilir bir çelik sektörü için çalışılması gibi hususlara odaklanılması beklenmektedir.