Geçici Depolama, Antrepo ve Serbest Bölgeler

24 Ağustos 2023

Geçici Depolama Yerleri

 
Soru: Geçici depolanan eşya ne demektir?
Cevap: Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen serbest dolaşımda olmayan eşya, gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar geçici depolanan eşya statüsünde bulunur ve bu şekilde adlandırılır.
 
Soru: Geçici depolama yeri nedir?
Cevap: Geçici depolanan eşyanın her türlü dış etken ve müdahalelerden korunmasını sağlayacak şekilde yapılmış ve taşıtların durduğu, yanaştığı veya indiği yerlerdeki ambar, depo, ardiye veya hangar gibi yerler geçici depolama yerleridir.
 
Soru: Geçici depolama yeri işletmelerinin gümrüğe karşı sorumlulukları nelerdir?
Cevap: Geçici depolama yerlerinde bulunan eşyanın geçerli veya zorlayıcı nedenler dışında ziyanından, hasara uğramasından veya değiştirilmesinden doğan mali sorumluluk işleticilere aittir. Bu sorumluluk söz konusu eşyaya ait gümrük vergileri ile Kanunun 236 ncı maddesindeki cezaların gümrük idaresine ödenmesini de kapsar. Sorumlular hakkında duruma göre ayrıca 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılır.
 
Antrepo
 
Soru: Antrepo ve antrepo rejimi ne demektir?
Cevap: Antrepolar, gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın konulması amacıyla kurulan ve kuruluşunda aranılacak koşulları ve nitelikleri yönetmelikle belirlenen yerlerdir.

Antrepo rejimi, eşyanın antrepoya gümrük mevzuatında düzenlenen şekilde konulması halinde süresiz kalabildiği ve eşyanın antrepoda kaldığı süre içerisinde eşyaya terettüp eden vergilerin ödenmediği bir gümrük rejimidir.
 
Soru: Geçici depolama yeri veya antrepo izinleri hangi birim tarafından verilmektedir?
Cevap: Geçici depolama yeri ve antrepo açılmasına ve işletilmesine izin vermek ve bu yerlere ilişkin usul ve esasları belirlemek, Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasında yer almaktadır.
Gümrüksüz satış mağazası ve deposu açma talepleri de Gümrükler Genel Müdürlüğünce değerlendirilmektedir.
 
Soru: Geçici depolama yeri veya antrepo işleticilerinin yerine getirmesi gereken şartlar ile ilgili ayrıntılı bilgilere nereden ulaşabilirim?
Cevap: Geçici depolama yerleri ve antrepolara ilişkin tüm şartlar Gümrük Yönetmeliğinde belirtilmiştir.
 
Serbest Bölgeler 
 
Soru: Türkiye'deki serbest bölgelerde faaliyette bulunabilmek için ne yapmak gerekir?
Cevap: Serbest bölgelerde faaliyette bulunabilmek için öncelikle faaliyet ruhsatı alınması gerekmektedir. Faaliyet Ruhsatları, Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir.
 
Soru: Serbest Bölge Müdürlüğü ile Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü aynı birimler midir?
Cevap: Serbest Bölge Müdürlüğü, Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünün görev alanına giren hususlardaki işlemleri; serbest bölge gümrük müdürlüğü ise gümrük mevzuatı çerçevesindeki işlemleri yürütmektedir. 
 
Soru: Gümrük Statü Belgesi Nedir?
Cevap: Gümrük Statü Belgesi, ilgilinin talebi üzerine, gümrük idareleri tarafından serbest bölgeye konulmuş eşyanın gümrük statüsünü onaylayan belgedir.
Eşyanın serbest bölgeden Türkiye Gümrük Bölgesinin başka bir yerine getirilmesi veya serbest bölgeye geri getirilmesi ya da bir gümrük rejimine tabi tutulması halinde, Türkiye Gümrük Bölgesinin başka bir yerinden serbest bölgelere ihracat beyannamesi kapsamında gönderilen eşyanın, serbest dolaşımda bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla bölgeye giriş aşamasında, Serbest Bölge İşlem Formu ile transit olarak serbest bölgeye giriş yapan Avrupa Topluluğu veya üçüncü ülke menşeli eşya için bölgeye giriş aşamasında,
düzenlenir.