Geçici İthalat

07 Ağustos 2019
 1. Soru: Geçici ithalat rejimine tabi tutulacak eşyaya ilişkin geçici ithalat izni nereden alınır?Cevap: Geçici ithalat rejimi izni için veri işleme tekniği yoluyla (Tek Pencere Sistemi) ilgili gümrük idaresine başvuru yapılması gerekmektedir.
   
   
 2. Soru: Geçici ithalat rejimi izin başvurusunda gerekli belgeler nelerdir?
Cevap: Geçici ithalat rejimi kapsamında ithali talep edilen eşya için başvuru sahibi tarafından yapılan başvuruya aşağıda belirtilen belgelerden biri veya bir kaçı da eklenir

a) Proforma fatura aslı ve iki nüsha tercümesi,
b) İhtiyaç duyulursa eşyanın teknik özelliklerini gösterir katalog ve/veya teknik dokümanlar,
c) Eşyanın gönderilme amacı ve süresini, bedelli veya bedelsiz olup olmadığı ile sair hususları kapsayan gönderici firma ile alıcı firma arasında imzalanmış bir anlaşma varsa aslı ve tercümesi veya kiralamaya ilişkin gönderici firmanın yazısının aslı ve tercümesi.

Taraf olduğumuz uluslararası sözleşme hükümlerine göre düzenlenmiş ATA Karnesi’nin ibrazı rejim için izin talebi ve karnenin tescili ise, geçici ithalat rejimine giriş izni olarak kabul edilir.

Geçici ithalatta sözlü beyana tabi eşya için Sözlü Beyan Formu’nun tescili, geçici ithalat rejimi kullanım izni hükmündedir.
 
 
 1. Soru: Geçici ithalat izni hangi koşulda verilir?
Cevap: Geçici ithalat izni, gümrük idarelerince eşyanın geçici ithalat rejimi amacına uygun olması ve izin başvurusunda belirtilen süre içinde eşyanın giriş ayniyetine uygun olarak gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulabileceğinin anlaşılması halinde verilir.
 
 
 1. Soru: Geçici ithalat rejiminden yararlandırılmayacak eşya nedir?
Cevap: Aşağıda sıralanan eşya geçici ithalat rejiminden yararlandırılamaz:
1- Türkiye'ye ithali yasak olan eşya,
2- Tüketilebilir nitelikte olan eşya,
3- Ayniyet tespitinin yapılması mümkün olmayan eşya,
4- Ülke ekonomisine zarar verebileceği Bakanlıkça belirlenecek eşya.
 
 
 1. Soru: Tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminden hangi eşya yararlandırılır?
Cevap: 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ekli listelerde yer alan ve söz konusu Karar’da belirtilen şartları taşıyan eşya ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminden yararlandırılır.
 
 
 1. Soru: Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminden hangi eşya yararlandırılır?
Cevap: Geçici ithalat rejimi kapsamında getirilmesi mümkün olmayan eşya hariç olmak üzere, tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminden yararlandırılamayacak; mülkiyeti Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişiye ait olan eşyanın kısmi muafiyet uygulanması suretiyle geçici ithalat rejiminden yararlanması mümkün bulunmaktadır.
 
  
 
 1. Soru: Geçici ithalat rejiminde ticaret politikası önlemleri uygulanır mı?
Cevap: Geçici ithalat rejiminde ticaret politikası önlemleri uygulanmaz. Ancak, ticaret politikası önlemleri dışında dış ticaret mevzuatı ya da sair mevzuat hükümleri uyarınca öngörülen belgelerin gümrük idaresine ibrazı gerekir.
 
 
 1. Soru: Geçici ithalat rejiminde eşyanın gümrük beyanı nasıl yapılır?
Cevap: Geçici ithalat rejiminde eşya, veri işleme tekniği yoluyla veya sözlü beyan kapsamında sözlü beyan formu ile gümrüğe beyan edilir. Başka bir tasarruf yoluyla beyan kapsamında iki hat sisteminin çalıştığı gümrük idarelerinde yeşil veya “beyana tabi eşyam yoktur” hattından geçiş ve hat sisteminin çalışmadığı gümrük idaresinde beyan yapılmaksızın geçiş, gümrük beyanı hükmündedir.
Ayrıca, Eşyaların Geçici Kabulü İçin ATA Karneleri Hakkındaki Gümrük Sözleşmesi veya Geçici İthalat Sözleşmesine taraf bir ülke tarafından düzenlenmiş, kapak sayfasının ilgili bölümü çıkış ülkesi gümrük yetkilileri tarafından onaylanmış ve Türkiye Gümrük Bölgesi’nde geçerli olduğu anlaşılan ATA Karnesi, gümrük beyanı için kullanılır.
 
 
 1. Soru: Geçici ithalat rejiminde hangi eşya, sözlü beyana tabidir? Sözlü beyanın özelliği nedir?
Cevap: Geçici ithalat rejiminde hangi eşyanın sözlü beyana tabi tutulacağı, Gümrük Yönetmeliğinin 171 inci maddesi ile belirlenmiştir.

Geçici ithalatta sözlü beyana tabi eşya için Sözlü Beyan Formu’nun tescili, geçici ithalat rejimi kullanım izni hükmündedir.

Sözlü beyana konu eşya için teminat aranmaz.
 
 
 1. Soru: Geçici ithalat rejiminde hangi eşya, ATA Karnesi ile beyan edilir? ATA Karnesi’nin özelliği nedir?
Cevap: Geçici ithalat rejiminde gümrük idaresi tarafından Eşyaların Geçici Kabulü İçin ATA Karneleri Hakkındaki Gümrük Sözleşmesi veya Geçici İthalat Sözleşmesine taraf bir ülke tarafından düzenlenmiş, kapak sayfasının ilgili bölümü çıkış ülkesi gümrük yetkilileri tarafından onaylanmış ve Türkiye Gümrük Bölgesinde geçerli olduğu anlaşılan ATA Karneleri kabul edilir.

Geçici ithalatın ATA Karnesi kapsamında yapılması halinde, ayrıca başka bir belge ve teminat aranmaksızın işlem yapılır.

Taraf olduğumuz uluslararası sözleşme hükümlerine göre düzenlenmiş ATA Karnesi’nin ibrazı rejim için izin talebi ve Karne’nin tescili ise, geçici ithalat rejimine giriş izni olarak kabul edilir.
 
 
 1. Soru: Geçici ithalat rejiminde hangi eşya, başka bir tasarruf yoluyla beyan edilir?
Cevap: Geçici ithalat rejiminde başka bir tasarruf yoluyla beyana istisnai yazılı beyan hükümleri saklı kalmak kaydıyla gümrük idaresine yazılı veya sözlü olarak beyan edilmeyen ithal vergilerinden tam muafiyet suretiyle yolcular tarafından ithal edilen kişisel ve sportif amaçlı eşya konu olur. Bu eşyanın yeniden ihracı da aynı şekilde yapılır.

Eşyanın iki hat sisteminin çalıştığı gümrük idarelerinde yeşil veya “beyana tabi eşyam yoktur” hattından geçirilmesi, hat sisteminin çalışmadığı bir gümrük idaresinden beyan yapılmaksızın geçirilmesi başka bir tasarruf yoluyla beyandır. Ancak, Gümrük Yönetmeliğinin 183-185 inci maddelerinde yer alan koşulların yerine getirilmediğinin yapılan inceleme sonucunda anlaşılması durumunda cezai işlem yapılır.

 
 
 1. Soru: Tam muafiyet suretiyle geçici ithalatta teminat hangi tutarda alınır ve istisnaları var mıdır?
Cevap:  Tam muafiyet suretiyle geçici ithal edilecek eşyadan ithalat vergilerinin %20 fazlası tutarında teminat aranır. 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulunun 41 inci maddesi ile tam muafiyet suretiyle geçici ithalatta teminat aranmayacak eşya belirlenmiştir. Bu bağlamda, Gümrük Kanununun 202 nci maddesi hükmü uyarınca;

a) Sözlü beyana konu olan eşya,
b) Yazılı beyana konu olan;
      1) Türkiye Gümrük Bölgesinde meydana gelen kriz hali nedeniyle bir kamu kuruluşu adına veya kamu kuruluşları tarafından yetkili kılınan kuruluşlar adına gönderilen yardım malzemeleri,
      2) Hava, deniz veya demiryolu şirketlerine veya posta idarelerine ait olan ve bunlar tarafından uluslararası trafikte kullanılmak üzere üzerleri ayırt edici biçimde işaretlenmiş malzeme,

için teminat aranmaz.
 
 
 1. Soru: Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalatta teminat hangi tutarda alınır?
Cevap: Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşya için her ay itibarıyla alınacak ithalat vergileri tutarının %3’ü dışında kalan tutar için teminat aranır. 
 
 
 1. Soru: Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalatta gümrük vergileri tahsil edilir mi?
Cevap: Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşyadan her ay için alınacak ithalat vergileri, geçici ithalat rejimine ilişkin beyannamenin tescil tarihinde, söz konusu eşyanın serbest dolaşıma girmiş olması halinde alınacak vergiler tutarının %3'ü olarak tahsil edilir.

Söz konusu vergiler, eşyanın bu rejimden yararlandığı her ay için alınır ve bir aydan daha az süreler tam ay olarak değerlendirilir.

Alınacak ithalat vergileri tutarı, uygulanacak faizler hariç olmak üzere, söz konusu eşyanın geçici ithalat rejimine tabi tutulduğu tarihte serbest dolaşıma girmesi halinde alınacak vergileri aşamaz.
 
 
 1. Soru:  Geçici ithal edilen eşyanın yurtta kalma süresi ne kadardır ve bu süre uzatılabilir mi?
Cevap: Geçici ithaline izin verilen eşyanın yurtta kalabileceği süre, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında özel olarak belirlenen süreler ile Gümrük Yönetmeliğinin 380 inci madde hükmü saklı kalmak üzere azami 24 aydır.
İzin hak sahibi tarafından rejim süresi içinde yazılı olarak rejime giriş gümrük idaresine veya eşyanın bulunduğu yere en yakın gümrük idaresine müracaat edilerek ek süre talep edilebilir.  Eşyanın rejim altında kalma süresinin verilecek ek sürelerle birlikte, 24 ayı aşmaması esastır.

Ancak, aşağıda belirtilen eşya için rejime giriş gümrük idaresince yirmi dört ayı aşan süre uzatımı da yapılabilir:
a) Özelliği nedeniyle mülkiyeti devredilemeyen eşya,
b) Yirmi dört aydan uzun süreli yatırımlarda kullanılan eşya,
c) Kamu kuruluşları, belediyeler ve sermayesinin tamamı devlete ait olan kamu iktisadi kuruluşları ile yapılan sözleşmeye istinaden ticari amaçla kullanılmak üzere getirilen, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişi adına ve bu bölge dışında tescil edilmiş olan ambulans hava taşıtları, yangın söndürme hava taşıtları, zirai ilaçlama hava taşıtları ve sıhhi ilaçlama hava taşıtları ile bunların yenilenmesi, ayarı ve muhafazasına yönelik tamir ve bakım için gerekli olan yedek parça, aksesuar ve ekipmanlar.

 
 
 1. Soru: Geçici ithalata konu eşyanın ATA Karnesi ile beyan edilmesi halinde eşyanın yurtta kalma süresi ne kadardır ve bu süre uzatılabilir mi?
Cevap: Gümrük idaresi tarafından geçici ithalata konu eşyanın ATA Karnesi ile beyan edilmesi halinde, eşyaya Karne geçerlilik süresini aşmayacak şekilde 4 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) ile öngörülen süreler kadar yurtta kalma süresi verilir.

ATA Karnesi’nin geçerlilik süresinden daha uzun bir süre eşyanın geçici ithalat rejimi altında kullanılmasının talep edilmesi halinde, mevcut Karne’nin süresi uzatılamayacağından, yeni bir ATA Karnesi ile kullanımına devam edilmesi mümkündür. Bu takdirde, mevcut Karne’nin geçerlilik süresi içinde Karne hamili mevcut Karne ile birlikte Karne’yi veren kuruluş tarafından yeniden düzenlenen ATA Karnesi’ni eşyanın bulunduğu yerdeki yetkili gümrük idaresine ibraz eder.
 
 
 1. Soru: Geçici ithal edilen eşyanın yurtta kalma süresini durduran haller nedir?
Cevap: Geçici ithal edilen eşyanın yurt dışı edilmesi ya da gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması için dış ticaret mevzuatı ya da sair mevzuat gereğince ibraz edilmesi gereken uygunluk belgesi, kontrol belgesi, ithal lisansı, izin yazısı, gözetim belgesi, tahlil raporu gibi belgelerin alınması veya buna ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi ya da kiralama kapsamı hava taşıtlarının iadesi için gereken teknik bakım süreci sırasında geçen süreler, işlem tarihinin başladığı tarihte durdurularak rejimde kalış süresinin hesaplanmasında göz önünde bulundurulmaz ve işlemin sonuçlandığı tarihten itibaren kalan süre verilir.
 
 
 1. Soru: Geçici ithalata konu eşyanın izin süresi içerisinde yurtdışı edilmemesi durumunda ne tür işlemler uygulanır?
Cevap: Geçici ithal eşyası izin süresi içerisinde ya ayniyet tespiti yapılmak suretiyle yeniden ihraç edilmeli ya da gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulmalıdır. (bir gümrük rejimine tabi tutulabilir, serbest bölgeye konulabilir, yeniden ihraç edilebilir, imha edilebilir veya gümrüğe terk edilebilir). Eşyanın izin verilen süre içerisinde yeniden ihraç edilmemesi ya da gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması durumunda Gümrük Kanununun 241 inci veya 238 inci maddeleri uyarınca para cezası uygulanmaktadır. Söz konusu eşyanın gümrük gözetimine alınmadığı durumda gümrük yükümlülüğü doğacağından, ayrıca gümrük vergilerinin tahsil edilmesi gerekir.

 
 
 1. Soru: Geçici ithal edilmiş olan eşyanın serbest dolaşıma girişinde diğer kamu kurumlarından izin alınması gerekir mi?
Cevap: Geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması durumunda ticaret politikası önlemlerinin uygulanması ve eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsil edilmesi gerekir.

 
 
 1. Soru:  Geçici ithal edilen eşyanın devri mümkün müdür?
Cevap: Geçici ithal edilen eşyanın Gümrük Yönetmeliğinin 320 nci maddesi kapsamında devri mümkündür. Geçici ithalat eşyasının devri, 5353 ve 5358 rejim kodları oluşturulmak suretiyle kolaylaştırılmıştır.

 
 
 1. Soru: Yurt dışında yerleşik kişilerin geçici bir süre için Türkiye’ye gelmeleri halinde getirecekleri kullanılmış ev eşyasına ilişkin işlemler nelerdir?
Cevap: Geçici ithalatta ev eşyasına ilişkin işlemler, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 57 nci maddesi kapsamında yürütülmektedir.


Söz konusu Karar maddesine göre, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında sürekli olarak, en az yirmi dört ay süre ile yerleşik bulunan gerçek kişiler tarafından Türkiye Gümrük Bölgesi’nde kiralanmak veya satın alınmak suretiyle edindikleri konutlarında kullanılmak üzere, serbest dolaşıma sokulan kendilerine ait ev eşyasına muafiyet tanınmaktadır.


Konutun satın alınmadığı veya en az bir yıl kiralama şartının karşılanmadığı durumlarda, ev eşyasının gümrük vergilerinden tam muafiyet suretiyle vergileri teminata bağlanarak geçici ithaline izin verilmektedir. 

 
 
 1. Soru: Geçici ithalat rejimi ile ilgili bilgiye nereden ulaşabilirim?
Cevap: Geçici ithalat rejimi ile ilgili bilgiye, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın web sayfasında mevzuat başlığı altında yer aldığı üzere, aşağıdaki mevzuat kapsamında ulaşılabilir:


 
 •  4458 sayılı Gümrük Kanununun 128-134, 234, 238 ve 241 inci maddeleri
 • Gümrük Yönetmeliğinin 171, 172, 177, 308-327 ve 376-394 üncü maddeleri
 • 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3, 16-44, 57, 116 ve 134 üncü maddeleri
 • Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 27 ve 28 inci maddeleri
 •  4 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat)
 •  Genelgeler
   
 
YABANCI TAŞITLAR GEÇİCİ GİRİŞ KARNESİ
Soru: Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi nedir, kimler alabilir?
Cevap: Çift uyruklu Türk vatandaşları hariç, belirli bir süre görev yapmak veya öğrenimde bulunmak üzere gelenler ile Türkiye’de geçici olarak oturma iznini haiz emekli yabancıların yerleşim yerlerinde üzerlerine kayıtlı bulunan taşıtları için yetkili kefil kuruluş tarafından (Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunca-TURİNG) düzenlenen belgeye yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi denilmektedir. Yukarıda sayılan kişiler kefil kuruluşa başvurarak bu belgeyi alabilirler.
 
Soru: Mavi Kart sahibi kişiler Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi ile taşıt getirebilir mi?
Çift uyruklu Türk vatandaşları hariç olmak üzere, Mavi Kartlı Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerden, Türkiye'de belirli bir süre görev yapmak veya öğrenimde bulunmak için gelenler ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı taşıtları için Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi alabilirler.
Türkiye'de belirli bir süre görev yapmak için gelen 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamı kişiler ile ikamet tezkerelerinde ''çalışma izninden muaftır” şerhi bulunan kişilerden, sosyal güvenlik kurumundan alınacak belge ile çalıştıklarının ispatının istenilmektedir.
Ancak, mavi kart sahibi, yurt dışından emekli, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin getirdikleri taşıtlarına, emeklilik belgesinin ibraz edilmesi halinde Turistik kolaylıklar kapsamında 730 gün süre verilmektedir.

 
Soru: Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi alabilmek için gerekli olan belgeler nelerdir?
Cevap: Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi alabilmek için, yabancı uyruklu olmak gerekmektedir.

Bu kişilerden, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan ikamet tezkeresi belgesi ile birlikte durumlarına uygun olan;

 
 • Çalışmak üzere Türkiye’de bulunanlar için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınacak çalışma izin belgesi (mavi kart sahibi kişiler için SGK’dan alınacak prim ödendiğine ilişkin belge),
 • Öğrenimde bulunmak için Türkiye’de bulunanlar için kayıtlı olduğu okul idaresi tarafından düzenlenen öğrenim belgesi,
 • Emekliler için, emekli olduğunu gösterir emeklilik belgesi,
istenilmektedir.
 
Soru: Yurtdışından yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamında getirilen taşıtın yaşı ile ilgili bir kısıtlama bulunmakta mıdır?
Cevap: Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamında getirilen taşıt ile ilgili bir yaş sınırlaması bulunmamaktadır.
 
Soru: MA – MZ plaka ne demektir?
Cevap: Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamında geçici olarak ithal edilen taşıtlara İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce bu harf serisini taşıyan plakalar verilmektedir.
 
Soru: Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamında girişi yapılacak taşıtlara ne kadar süre verilmektedir?
Cevap: Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamında girişi yapılacak taşıtlara kişinin ikamet tezkeresi göz önünde bulundurularak 2 yılı geçmeyecek şekilde süre verilmektedir.
 
Soru: Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamında getirilen taşıtın süre uzatımını nasıl yapılır?
Cevap: Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamında getirilen taşıtın süresinin uzatılabilmesi için çalışma izin belgesi, ikamet tezkeresi gibi belgelerin süre uzatımlarının yapılmış olması gerekmektedir. Süreleri uzatılmış söz konusu belgeler ve gerekli diğer belgeler ile birlikte en yakın kefil kuruluş bürosuna başvuru yapılması, daha sonra ilgili gümrük idaresine başvurularak karne üzerine süre uzatımına ilişkin bilgilerin kaydedilmesi gerekmektedir.
 
Soru: Çalışma izin belgesi/ikamet tezkeresi süre uzatımı için başvurulup henüz sonuçlanmadığı durumda yapılması gereken işlemler nelerdir?
Cevap: Çalışma izin belgesi/ikamet tezkeresi süre uzatımı için yapılan başvuruların sonuçlanmaması halinde en yakın kefil kuruluş bürosuna ilgili süre uzatımına ilişkin belgeler ile birlikte başvurmanız gerekmektedir. İlgili kefil kuruluş bürosu gümrük idaresini bu konuda bilgilendirmekle yükümlüdür.
 
Soru: Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamında işlem yapmak için ne kadar ücret ödenmesi gerekiyor?
Cevap: Bu işlemler için Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca bir ücret alınmamaktadır. Ancak kefil kuruluş tarafından ücret alınmakta olup, bu ücretler hakkında kefil kuruluştan (TURİNG web sitesinden www.turing.org.tr)  bilgi edinilebilir.
 
Soru:  Ambara bırakılan taşıt burada ne kadar süre kalabilir?
Cevap: Ambara bırakılan taşıtlar, geçici bırakma dilekçesinde belirtildiği şekilde taşıtın teslim edildiği tarihten itibaren 1 (bir) ay kalabilir. Bu sürenin uzatılması için ilgili gümrük idaresine başvuru yapılabilir. Süresi içerisinde teslim alınmayan ya da süre uzatımı için başvuru yapılmayan taşıtlar için tasfiye hükümleri uygulanır.
 
Soru: Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamında getirilen taşıtı Türkiye’de taşıt sahibinden başka kimler kullanabilir?
Cevap: Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamında getirilen taşıtlar Türkiye’de taşıt sahibinin eşi veya usul ya da füruu olan kişilerce (ana, baba, eş ve çocuklar), özel bir hizmet akdi ile taşıt sürücüsü olarak istihdam edilen Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişi tarafından ve yukarıda belirtilen kişiler dışında taşıt sahiplerinin de araçta bulunması koşuluyla seyahat süresince üçüncü şahıslarca kullanılabilir.
 
Soru: Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamında getirilen taşıt Türkiye’de bir başka kişiye satılabilir mi?
Cevap: Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesine kayden geçici ithal edilen taşıtların yine bu belgeye kayden taşıt getirme hakkı bulunan bir başkasına devir işleminin yapılabilmesi, kişilerin asıl yerleşim yerinin bulunduğu ülkede ya da o ülke toprağı sayılan elçilik veya konsolosluklarda mülkiyet devrinin yapıldığının belgelendirilmesi ve taşıtın gümrük idaresi denetimine alınması hâlinde mümkündür.
 
Soru: Çifte uyruklu kişiler yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamında taşıt getirebilir mi?
Cevap: Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1) gereğince çifte uyruklu vatandaşların yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamında taşıt getirme hakkı bulunmamaktadır.