Gümrük Kontrolü Altında İşleme

07 Ağustos 2019
 1. Soru: Gümrük kontrolü altında işleme rejimi nedir?Cevap: Gümrük kontrolü altında işleme rejimi, serbest dolaşıma girmemiş eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde, ithalat vergilerine veya ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, niteliğini veya durumunu değiştiren işlemlere tabi tutulmaları ve bu işlemlerden elde edilen ürünlerin ithalat vergileri üzerinden serbest dolaşıma girmelerine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir.
   
   
 2. Soru: Hangi eşyaya, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi uygulanabilir?
Cevap: Gümrük kontrolü altında işleme rejimi, işlenmiş ürünün ithalat vergisinin, bünyesinde bulundurduğu ithal ürünün vergisinden daha düşük olduğu işlemler veya serbest dolaşıma girişinde aranılan bazı teknik düzenlemelere uygunluğunun sağlanması için işleme faaliyetine tabi tutulması gereken eşya için uygulanır.
 
 
 1. Soru: Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimine başvuru nasıl yapılır?
Cevap: Gümrük kontrolü altında işleme rejimi izni için veri işleme tekniği yoluyla (Tek Pencere Sistemi) ilgili gümrük idaresine başvuru yapılması gerekmektedir.


 
 1. Soru: Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi izni verilebilmesi için teminat verilmesi gerekir mi?
Cevap: Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi kapsamında getirilen eşya için, kural olarak gümrük müdürlüğüne eşyanın gümrük vergileri tutarının % 20 fazlası miktarında teminat verilir. Ancak 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 115 ve 116 ıncı maddelerinde belirtilen durumlarda teminat verilmesi gerekmez veya kısmi teminat uygulanır. Gümrük müdürlüğünce,  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu'nun 10 uncu maddesinde belirtilen teminat çeşitleri, teminat olarak kabul edilebilir.
 
 
 1. Soru: Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi İznin geçerlilik süresi ne kadardır?
Cevap: Gümrük müdürlüğünce, ekonomik şartlar, başvuru sahibinin özel şartları ve işleme faaliyetinin özelliği dikkate alınarak iki yılı aşmamak üzere süre belirlenebilir. Bu süre, mücbir sebep ve beklenmeyen hallerde veya izin sahibi tarafından ileri sürülen haklı gerekçelere bağlı olarak üç aya kadar uzatılabilir. Mücbir sebep ve beklenmeyen haller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak belgelerle tevsik edilir.
 
 
 1. Soru: Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejiminin nasıl sonlandırılır?
Cevap: Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejiminin sonlandırılması için, Gümrük Yönetmeliğinin 374 ve 375 inci maddelerinde belirtilen şartların yerine getirilip getirilmediğine yönelik olarak yetkilendirilmiş gümrük müşavirince düzenlenen tespit raporunun, işleme faaliyeti için verilen süre içerisinde veya en geç bu sürenin sona erdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde gümrük müdürlüğüne verilmesi gerekir.
 
Söz konusu tespit raporunun ibraz edildiği Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi iznini veren veya yetkili başka bir gümrük müdürlüğünce, serbest dolaşıma giriş beyannamesi düzenlenerek işlem görmüş ürünün ithalatı gerçekleştirilir.
 

 
 1. Soru: İşleme faaliyeti sonucunda elde edilen işlem görmüş asıl ürün dışında zorunlu olarak elde edilen ikincil işlem görmüş ürünler, hangi gümrük işlemlerine tabi tutulabilir?

Cevap: Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın işlenmesi sırasında ortaya çıkan ekonomik değeri haiz işleme faaliyeti sonucunda elde edilen işlem görmüş asıl ürün dışında zorunlu olarak elde edilen ürünler;
 
Tasfiyeye edilebilir,
Yeniden ihraç edilebilir,
Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulabilir,
Mahrece iade edilebilir veya 
İmha edilebilir.