Uzlaşma

25 Ağustos 2023
Soru: Uzlaşmanın kapsamı ve uzlaşmada yetklili birim nedir?

Cevap: Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği ve anılan yönetmelikte değişiklik yapan  yönetmeliklerde belirtildiği üzere;
Beyan ile gümrük idaresince yapılan tespit sonucunda belirlenen veya gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilen farklılıklara ilişkin tebliğ edilen gümrük vergileri alacakları ile Kanunda ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen cezaların tümü uzlaşma kapsamındadır.
Bu Yönetmelik kapsamına giren başvurularda; konusu 750.000.- TL'ye  kadar olanlar (bu tutar dâhil) için Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonları, 750.000.- TL'yi aşanlar için ise Merkezi Uzlaşma Komisyonları yetkilidir
.
Uzlaşmaya konu olabilecek vergi alacakları ve para cezaları yönetmelik ekinde yer almaktadır.