Tarife

31 Ağustos 2023
Soru: Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde kullanılan 12 rakamlı kodun ismi nedir ve bu sayılar ne anlama gelmektedir?
Cevap: TGTC’de kullanılan 12 rakamlı kodun ismi Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu’dur (GTİP). Bu kodun ilk 6 rakamı Dünya Gümrük Örgütü’ne üye tüm ülkelerce kullanılan Armonize Sistem (Harmonized System-HS) Nomanklatürü kodunu, 7-8’inci rakamları Avrupa Birliği ülkeleri tarafından kullanılan Kombine Nomanklatür (Combined Nomenclature-CN) kodunu, 9-10’uncu rakamları farklı vergi uygulamalarımız nedeniyle açılan pozisyonları gösteren kodlarını, 11-12 inci rakamlar ise istatistik kodlarını göstermek için kullanılmaktadır.

Örnek:           540761               90                      90                                  11
                  AS Nom.kodu      Cn Kodu          Milli alt açılım kodu             İstatistik Kodu

 
Soru: Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) nedir?
Cevap: BTB, eşyanın Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin olarak, kişinin yazılı veya elektronik talebi üzerine Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerince verilen idari karardır.  
 
Soru: BTB talebi ücretli midir?
Cevap: BTB talep edene ücretsiz olarak verilir. Bununla birlikte, özellikle eşyanın kimyevi tahlili veya ekspertizi ya da talep edene geri gönderilmesi nedeniyle gümrük idarelerince yapılan masraflar talepte bulunan tarafından karşılanır.
 
Soru: BTB Başvuru Formu nasıl temin edilebilir?
Cevap: BTB başvurusu Gümrük Yönetmeliğinin 1 nolu ekinde yer alan başvuru formu örneğine uygun bir form ile yetkilendirilmiş Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine yapılır.
 
Soru: BTB başvurusu nereye yapılır?
Cevap: BTB başvuruları; İstanbul, Orta Anadolu, Ege, Uludağ, Orta Akdeniz ve Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine yapılır. Ayrıca elektronik başvuru imkânı da bulunmaktadır.
 
Soru: BTB başvuruları nasıl yapılır?
Cevap: BTB başvuruları elektronik olarak veya form aracılığıyla yapılabilmektedir.
Elektronik başvuru, BTB Programına veri girişi yapılması suretiyle yapılabilmektedir. BTB E-Başvuru Sistemine Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “E-İşlemler” menüsünden erişim sağlanabilir.
Yazılı başvurunun ise Gümrük Yönetmeliğinin 1 numaralı ekinde yer alan başvuru formu örneğine uygun bir form ile yetkili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine yapılması gerekmektedir.

 
Soru: Bağlayıcı Tarife Bilgisine ilişkin ayrıntılı bilgiye nereden ulaşılabilir?
Cevap: Bağlayıcı Tarife Bilgisine ilişkin hükümlere, 03.06.2016 tarihli ve 29731 sayılı R.G.’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği’nden (Tarife) (Seri No:14) ulaşılması mümkündür.
BTB başvuruları elektronik olarak veya form aracılığıyla yapılabilmektedir. 

 
Soru: BTB başvuruları hangi bilge ve belgeleri içermelidir?
Cevap: a) Başvuru Sahibi: Adı ve Adresi (Zorunlu)
b) Hak Sahibi: Adı ve Adresi (Zorunlu)
c) Gümrük Tarife Cetveli (Zorunlu)
ç) Eşyanın Ayrıntılı Tanımı (Zorunlu)
d) Ticari İsimlendirme ve Ek Bilgi (Zorunlu)
e) Eşyanın Tarife Pozisyonunun Tespiti İçin Başvuruya Eklenen Ekler (Zorunlu)
f) Öngörülen Sınıflandırma (İsteğe Bağlı)
g) Beyan (Zorunlu)
 
Başvuru bilgilerinin doldurulmasına ilişkin ayrıntılı bilgi ilgili tebliğde yer almaktadır.

 
Soru: BTB’den kim, kaç yıl süre ile yararlanabilir?
Cevap: Gümrük idarelerince, geçerli bir BTB’ye konu eşya ile aynı olduğu tartışmasız olan eşya için BTB’deki tespit doğrultusunda sınıflandırma yapılması gerekmektedir. BTB, gümrük idarelerini sadece eşyanın tarife pozisyonu konusunda ve yalnızca bilginin verildiği tarihten sonra tamamlanacak gümrük işlemlerine konu olan eşya için bağlar. Bunun için, beyan sahibinin gümrük işlemleri sırasında beyan edilen eşya ile verilen bilgide tanımlanan eşya arasında her bakımdan uygunluk bulunduğunu kanıtlaması zorunludur. BTB, veriliş tarihinden itibaren 6 yıl geçerlidir.
 
Soru: BTB hangi durumda iptal edilir?
Cevap: Talep edenin verdiği yanlış ve eksik bilgiye dayanan BTB iptal edilir. İptal, iptal kararının verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder. 
 
Soru: BTB, hangi durumlarda geçerliliğini yitirir?
Cevap: BTB;
a) Gümrük Tarife Cetvelinde değişiklik yapılması ve verilen bilginin söz konusu değişiklikle getirilen hükümlere uymaması,
b) Dünya Gümrük Örgütünün uymakla yükümlü bulunduğumuz nomanklatür, izahname ve tarife pozisyonlarına ilişkin kararlarındaki bir değişikliğe uymaması,
c) BTB'nin iptal edildiğinin veya değiştirildiğinin bilgi verilen kişiye tebliğ edilmesi, durumlarında geçerliliğini yitirir.

 
Soru: Geçerliliğini yitiren BTB kullanılabilir mi?
Cevap: Yanlış veya eksik belge ve bilgiye dayanması dışındaki nedenlerle geçerliliğini yitiren BTB'nin hak sahibi, söz konusu bilgiye dayanarak ve bu bilginin geçerliliğini yitirmesinden önce ilgili eşyanın alımı veya satımı üstüne bağlayıcı sözleşmeler yaptığını kanıtladığı takdirde, geçerliliğini yitiren tarife bilgisini, geçerliliğin sona erdiği tarihten itibaren 6 aylık süre boyunca kullanabilir. Gümrük işlemleri sırasında söz konusu ürünler için bir ithalat, ihracat ya da ön izin belgesinin gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde, bu belgenin geçerlilik süresi esas alınır.
 
Soru: AB üyesi ülkeler ile 3 üncü ülkelerin kullandığı tarife pozisyonlarının (fatura, taşıma belgesi vb. belgeler üzerinde yer alan) ülkemiz açısından herhangi bir bağlayıcılığı var mıdır?
Cevap: Bu belgeler üzerinde yer alan tarife pozisyonları, ülkemiz açısından herhangi bir bağlayıcılığa sahip olmamakla birlikte söz konusu belgeler muhteviyatı eşyanın tarife pozisyonunun tespiti esnasında yol gösterici olarak kullanılmaktadır. Türkiye’nin de taraf olduğu Armonize Mal Tanımı ve eşya kodlanmasına ilişkin uluslararası sözleşmeyi kullanan tüm ülkelerde tarife pozisyonlarının ilk 6 hanesinin, AB üyesi ülkelerde ise eşyanın tarife pozisyonunun ilk 8 hanesinin aynı olması gerektiği unutulmamalıdır.
 
Soru: Yürürlükte olan Türk Gümrük Tarife Cetveli’ne nasıl erişilebilinir?
Cevap: Genel Müdürlüğümüze ait ggm.ticaret.gov.tr adresinde yer alan "Mevzuat" başlığı altında "Türk Gümrük Tarife Cetveli" ikonu seçilmek suretiyle yürürlükte olan TGTC’ye fasıl bazında ulaşmak ve buradan indirmek mümkündür.
 
Soru: Düzenlenen Bağlayıcı Tarife Bilgilerine ulaşmak mümkün müdür? 
Cevap: Söz konusu BTB’lere Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “E-İşlemler” menüsünden "Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) E-Başvuru Sistemi" ikonu seçilmek suretiyle ulaşmak mümkündür. Ancak, buradan sadece eşyanın sınıflandırıldığı GTİP, eşyanın tanımı, BTB’nin referans numarası, sınıflandırma gerekçesi ve geçerliliğin başlama tarihine ulaşılması mümkün bulunmaktadır.
 
Soru: Bir eşyanın tarife pozisyonunu (GTİP) ve bu eşyaya uygulanacak vergi oranlarını nasıl öğrenebilirim?
Cevap: GTİP tespit talepleri Bakanlık tarafından karşılanmamakta; fakat 03.06.2016 tarihli ve 29731 sayılı Resmi Gazete’de yayımlan Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 14) ve 7/11/2008 tarihli ve 27047 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 11) hükümleri gereği yetkili Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden Bağlayıcı Tarife Bilgisi veya Tarife Bilgisi başvurusu yapılması mümkün bulunmaktadır.
Eşyanın tarifesiyle ilgili olarak Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’ne, Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notlarına, AB Kombine Nomanklatür Açıklama Notlarına, Sınıflandırma Avilerine, muhtelif sınıflandırma kararlarına bakılabilir. (Söz konusu metinler Bakanlar Kurulu Kararı, Tebliğ, Genelge olarak web sitesinde yer almaktadır.)
Eşyanın tarifesi öğrenildikten sonra bu eşyaya uygulanacak vergi oranları veya dış ticaret önlemlerinin ilgili Kurum'dan öğrenilmesi gerekmektedir. Örneğin gümrük vergileri için İthalat Genel Müdürlüğü; ÖTV, KDV için Maliye Bakanlığı vb. Gümrük Tarife Cetvelindeki vergi oranları uygulamada kullanılmamaktadır.

 
Soru:  Ticaret Bakanlığı tarafından, Resmi Gazete’de yayımlanan tarife-eşya sınıflandırılmasına ilişkin mevzuata nasıl ulaşılabilinir?
Cevap: Bakanlığımız tarafından çıkarılarak Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat aşağıdaki listede belirtilmiştir:
 
KOD RESMİ GAZETE TARİH/SAYISI KONU

 
 1. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 4) 29.03.2022 tarihli. 31793 Mükerrer sayılı R.G.,
 2. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 6) 30.12.2019 tarihli ve 30994 sayılı R.G.
 3. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 4) 11.02.2017 tarihli ve 29976 sayılı R.G.
 4. Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme Uyarınca Uygulanması Gereken Ekli Sınıflandırma Görüşlerinin Yürürlüğe Konulması ile 25/11/2020 Tarihli ve 3206 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5239) 25.02.2022 tarihli ve 31761 sayılı R.G.
(11.01.2018 tarih ve 30298 Mükerrer Sayılı R.G. ile yayımlanan 2017/11114 Sayılı BKK)
 
 1. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları-(AB Sınıflandırma Tüzükleri) (Seri No:1), 12.07.2004 tarihli ve 25520 sayılı R.G.
 2. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları )(Seri No: 10),  11.07.2007 tarihli ve 26579 sayılı R. G.
 3. Gümrük Genel Tebliği (Tarife Bilgisi) (Seri No:11), 07.11.2008 tarihli ve 27047 sayılı R. G.
 4. Gümrük Genel Tebliği (Tarife Sınıflandırma Kararları) (Seri No:11), 24.07.2009 tarihli ve 27298 sayılı R.G.
 5. Gümrük Genel Tebliği (Tarife Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 12), 12.09.2010 tarihli ve 27697 sayılı R. G.
 6. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 4), 07.11.2004 tarihli ve 25636 sayılı R.G.
 7. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 8), 27.07.2005 tarihli ve 25888 sayılı R.G.
 8. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 9), 28.07.2006 tarihli ve 26242 sayılı R.G.
 9. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No:13), 04.11.2011 tarihli ve 28105 sayılı R.G.
 10. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No:14), 05.11.2011 tarihli ve 28106 sayılı R.G.
 11. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15), 14.06.2013 tarihli ve 28677 sayılı R.G.
 12.  Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 16), 14.12.2013 tarihli ve 28851 sayılı R.G.
 13. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 17), 12.10.2014 tarihli ve 29143 sayılı R.G.
 14. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 18), 24.01.2015 tarihli ve 29246 sayılı R.G.
 15. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 20), 06.11.2015 tarihli ve 29524 sayılı R.G
 16. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 22), 19.11.2015 tarihli ve 29537 sayılı R.G.
 17. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 23), 26.04.2016 tarihli ve 29695 sayılı R.G.
 18. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 24), 26.11.2016 tarihli ve 29900 sayılı R.G.
 19. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 25), 21.03.2017 tarihli ve 30014 sayılı R.G.
 20. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 26), 02.11.2017 tarihli ve 30228 sayılı R.G.
 21. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 27), 05.12.2017 tarihli ve 30261 sayılı R.G.
 22. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 35), 24.06.2021 tarihli ve 31521 sayılı R.G.
  27.Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 36), 17.12.2021 tarihli ve 31692 sayılı R.G.