AB Net Sıfır Sanayi Yasası

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından, “Yeşil Mutabakat Sanayi Planı” kapsamında Net Sıfır Sanayi Yasası Taslağı 16 Mart 2023 tarihinde açıklanmıştır. Net Sıfır Sanayi Yasası ile güneş panelleri, bataryalar, elektrolizörler gibi iklim nötrlüğe ulaşmak için kilit teknolojilerin veya fotovoltaik hücreler ve rüzgar türbinlerindeki bıçaklar gibi bu teknolojilerin temel bileşenlerinin üretiminin ve bu teknolojilerin üretimi için düzenleyici çerçevenin basitleştirilerek, AB’nin net sıfır teknoloji endüstrisinin rekabet gücünün arttırılması ile karbondioksit emisyonlarının depolama kapasitelerinin hızlandırılması hedeflenmektedir.

Anılan yasa ile AB’de net sıfır teknolojilerin üretiminin dayanıklılığının ve rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi ve Avrupa Komisyonu’nun net sıfır teknolojilerde yıllık ihtiyacın %40’ının Avrupa’da üretiminin sağlanmasını hedeflendiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Komisyon 2030 yılına kadar üretim hedeflerini sağlamak amacıyla, teknolojilerin hazır olma düzeyi, dekarbonizasyon ve rekabet edebilirliğe katkıları ile arz güvenliği riskleri olmak üzere üç ana kritere dayanarak sekiz adet stratejik net sıfır teknolojisi belirlemiş olupbu teknolojiler aşağıda sıralanmaktadır:

 • Fotovoltaik güneş panelleri
 • Açık deniz dahil rüzgar türbinleri
 • Pil/Depolama teknolojileri
 • Isı pompaları ve jeotermal enerji teknolojileri
 • Elektrolizörler ve yakıt hücreleri
 • Biyogaz/ biyometan teknolojileri
 • Karbon yakalama ve depolama teknolojileri (CCS)
 • Şebeke teknolojileri
Net Sıfır Sanayi Yasası kapsamında;
 • AB’nin büyük ölçüde tek bir ülkeden ithalata bağımlı olduğu net sıfır teknolojilerin üretim kapasitesinin artırılması veya AB’nin net sıfır sanayi tedarik zincirinin rekabet edebilirliğine katkı sağlayacak projelerin “Net Sıfır Stratejik Projeler” olarak tanımlanması öngörülmektedir.
 • Net Sıfır Stratejik Projelere, hızlı idari işlem sağlamak amacıyla ulusal düzeyde “öncelik statüsü” (priority status) verilmesi gerektiği ve ulusal yasalar ve AB yasaları doğrultusunda mümkün olan en hızlı izin süreçlerinden yararlanmaları ve bu projeler için gerekirse tüm hukuki ve uyuşmazlık çözümü süreçlerinde acil muamele yapılması gerektiği belirtilmektedir.
 • Ayrıca, AB çapında 2030 yılına kadar yıllık 50 milyon ton karbondioksit depolama kapasitesine ulaşılması gerektiği, bu kapsamda AB’nin petrol ve gaz üreticilerinin gerekli CO2 depolama sahalarının kurulmasına katkıda bulunmaları gerektiği ifade edilmektedir.
 • Net sıfır teknolojilerin küresel olarak benimsenmesinin önünü açmak amacıyla, AB’nin benzer ülkelerle iş birliği yapması, net sıfır teknolojilerinde ticareti ve yatırımları çeşitlendirmeye yardımcı olacak Net Sıfır Endüstriyel Ortaklıkların kurulması öngörülmektedir.
 • Avrupa Komisyonu’nun her biri net sıfır teknolojisine odaklanan uzmanlaşmış Avrupa Net Sıfır Sanayi Akademileri kurulmasını destekleyeceği, bu bağlamda Temiz Hidrojen Ortaklık Girişimi (Clean Hydrogen Joint Undertaking) bütçesinden 3 milyon Avro ve Tek Pazar Programı (Single Market Programme) KOBİ desteği bütçesinden 2,5 milyon Avro şeklinde başlangıç finansmanı ile Net Sıfır Sanayi Akademilerinin desteklenmesi öngörülmektedir.
 • Net Sıfır Avrupa Platformu aracılığıyla Komisyon ve Üye Devletlerin Net Sıfır Sanayi Yasası’nın eylemleri ve uygulanmasına ilişkin bilgi alışverişini sağlayacağı ve platform aracılığıyla Net Sıfır Sanayi Akademileri ve Net Sıfır Endüstriyel Ortaklıkların koordinasyonunun sağlanabileceği belirtilmektedir.
 • Komisyon ayrıca, uygun bir kontrol, test ve doğrulama ortamı ile projelerin kurulumunu kolaylaştırmak için üye devletlerde düzenleyici korumalı alanlar oluşturulmasını öngörmektedir. “Düzenleyici kum havuzları” (Net-Zero regulatory sandboxes) olarak adlandırılan anılan deneme ortamlarında yenilik yapanların standart düzenlemelerin tümüne tabi olmaksızın ürün, hizmet veya yeni iş modellerini test edebilmesine olanak tanıyan kontrollü ortamlar oluşturulmaktadır. Üye devletlerin bu düzenleyici ortamlarla ilgili faaliyetlerini bir “Sıfır Emisyon Platformu” aracılığıyla koordine etmesi gerekmektedir.
 • Bu kapsamda, Komisyon’un Üye Devletlerin net sıfır teknolojisi koruma alanlarını hazırlamasına yardımcı olmak için Korumalı alanlar Kılavuzunu (Guidance for Sandboxes) 2023’te yayımlaması beklenmektedir.
 • Komisyon net sıfır sanayinin finansmanını kolaylaştırmak için mevcut finansman mekanizmalarını koordine etmesi öngörülmekte olup, Net Sıfır Avrupa Platformu aracılığıyla özel finansman kaynaklarının, yatırım ihtiyaçlarının, mevcut mali araçların ve AB fonlarının ilgili mali kuruluşlarla ele alınması önerilmektedir.
 • Bu bağlamda, Avrupa Yatırım Bankası ve diğer InvestEU uygulayıcı ortaklarıyla birlikte net sıfır sanayi tedarik zincirinde yatırıma yönelik desteğin artırılması, net sıfır teknolojileri üretim projelerine yapılan yatırımları finanse etmek için Toparlanma ve Dayanıklılık aracı (Recovery and Resilience Facility), InvestEU, uyum politikası programları, İnovasyon Fonu gibi mevcut Birlik finansman programlarının kullanılması amaçlanmaktadır.
Avrupa Parlamentosu Pozisyonu:
 
Söz konusu yasa taslağı, 25 Ekim 2023 tarihinde Avrupa Parlamentosu (AP) Sanayi, Araştırma ve Enerji Komisyonu’nda (ITRE Committee) onaylanmış olup; 21 Kasım 2023 tarihinde Avrupa Parlamentosu Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir.
 
Parlamento üyeleri tarafından yapılan değişikliklerle, taslak mevzuatın kapsamı net sıfır teknolojilerin yanı sıra, bu teknolojileri üretmeye yönelik bileşenler, malzemeler ve makineler de dahil olmak üzere tüm tedarik zincirini kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Net sıfır teknolojiler listesine nükleer parçalanma (fission) ve füzyon teknolojileri, sürdürülebilir havacılık yakıtları ve belirli endüstriyel teknolojiler eklenmiş olup, söz konusu listenin periyodik olarak güncellenmesi öngörülmektedir.
 
Taslakta yer alan net sıfır teknoloji üretim projeleri ve net sıfır stratejik projeler olmak üzere iki proje sınıflandırılması korunmuş olup bu kapsamda; izin süreçleri kısaltılarak, stratejik projeler için 6-9 ay (Komisyonun önerisi 9-12 ay), net sıfır teknolojiler için 9-12 ay (Komisyonun önerisi 12-18 ay) arasında bir zaman çizelgesi belirlenmiştir. Diğer taraftan Parlamento üyeleri tarafından izin sürecini hızlandırmak amacıyla çevresel değerlendirme kanıtlarının toplanmasının bir kısmının üye devletlere devreden “Net Sıfır Sanayi Vadileri” girişimlerinin oluşturulması önerilmiştir.
 
Anılan taslakta, yenilikçilik ilkesi çerçevesinde, Net Sıfır Avrupa Platformu tarafından yıllık bir rekabet edebilirlik incelemesi yapılması ve mevzuata dair zorlukların değerlendirilmesini teminen Bilimsel Danışma Kurulu oluşturulması öngörülmektedir.
 
Finansman bağlamında ise ulusal Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) gelirlerinden ve en fazla stratejik önemdeki projeler için Avrupa Stratejik Teknolojiler Platformu’ndan (STEP) kaynak tahsis edilmesi planlanmaktadır.
 
AB Konseyi Pozisyonu:
 
Net Sıfır Sanayi Yasasına ilişkin, AB Konseyi tutum belgesi, 7 Aralık 2023 tarihinde kabul edilmiştir.
 
Konseyin tutum belgesinde Net Sıfır Sanayi yasasının ana hedefleri desteklenmekle birlikte, uygulama kapsamının genişletilmesi, izin verme prosedürlerine yönelik kurallara açıklık getirilmesi, pazara ve kamu alımlarına erişim ve becerilerin, araştırma ve yeniliğin teşvik edilmesi gibi çeşitli iyileştirmeler getirilmektedir.
 
AB Konseyi, Komisyonun önerisinden farklı olarak, nükleer ve sürdürülebilir alternatif yakıtları da stratejik net sıfır teknolojiler listesine dahil ederek, listedeki teknoloji sayısını 8’den 10’a çıkarmaktadır. Ayrıca stratejik olmayan net-sıfır teknolojiler listesine ise, “biyoteknolojik iklim ve enerji çözümleri”, “diğer nükleer teknolojiler” ve “enerji yoğun endüstriyel teknolojilere yönelik dönüştürücü endüstriyel teknolojiler” eklenerek kapsamı genişletilmektedir. Diğer taraftan, Konseyin pozisyonunda net sıfır teknolojilerin üretiminde kullanılan ürün ve bileşenlerin kapsamlı olmayan bir listesini içeren bir Ek bulunmakta ve listelerin belirli hedeflere göre düzenli olarak gözden geçirilerek, diğer teknolojilerin de kapsama dahil edilmesi öngörülmektedir. Tutum belgesinde, CO2 enjeksiyon kapasitesi hükümlerinin kapsamına, CO2 taşımacılığı ve altyapısı da dahil edilerek bu sektör için değer zinciri genişletilmektedir.
 
Konseyin pozisyonu kapsamında, stratejik net sıfır teknolojilere öncelik verilerek ve bu teknolojilerin izin prosedürlerini basitleştirilerek, temel teknolojilerin bir listesine dayalı olarak yatırım koşullarının kolaylaştırılması önerilmektedir.
 
Bundan sonraki aşamada, Tüzük Taslağına ilişkin kurumlar arası müzakerelerin başlaması öngörülmektedir.


 

Avrupa Hidrojen Bankası
 
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından, Avrupa Birliği’nin Durumu başlıklı konuşmasında, AB içinde yenilenebilir hidrojenin üretimini, alımını ve uluslararası ortaklardan Avrupalı tüketicilere yapılan ithalatı kolaylaştırıp destekleyecek Avrupa Hidrojen Bankası’nın planı duyurulmuştur.
 
Bu çerçevede;
 • Avrupa Hidrojen Bankası’nın Yeşil Mutabakat Sanayi Planı, Net Sıfır Sanayi Yasası ve AB’nin 2050 yılına kadar iklim nötr olma hedeflerine katkıda bulunacağı,
 • REPowerEU kapsamında AB’nin 2030 yılına kadar 10 milyon tonu AB’de üretilmek ve 10 milyon tonu ithalat olmak üzere, toplam 20 milyon ton yenilenebilir hidrojen elde etmeyi  hedeflediği,
 • Hidrojen Bankası’nın temel amacının AB’de ve üçüncü ülkelerde hidrojen değer zincirlerinde özel yatırımların önünü açmak olduğu,
 • Yenilenebilir hidrojen ve fosil yakıtlar arasındaki maliyet farkının kapatılması ve gelişmekte olan Avrupa hidrojen pazarının desteklenmesinin yeni büyüme fırsatları sunacağı, Yenilenebilir Enerji Mutabakat Zaptı ile ticaret anlaşmalarında yenilenebilir enerji fasılları gibi yöntemlerle, üçüncü ülkelerle iş birliği ve ticaretin koordinasyonun destekleneceği,
 • Yeşil Mutabakat Sanayi Planı’nda da duyurulduğu üzere yenilenebilir hidrojen üretimine ilişkin ilk pilot ihalelerin, İnovasyon Fonu kapsamında 2023 sonbahar aylarında 800 milyon Avro’luk özel bir bütçe ile başlatılacağı belirtilmektedir.